ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * matu no ke no * nami taru mireba * ipa bito no * ware wo mi okuru to * tat ari si mokoro MYS.20.4375
  2. * kusa makura * tapi yuku se na ga * maru ne seba * ipa n aru ware pa * pimo toka zu ne mu MYS.20.4416
  3. * ipa ro ni pa * asi pu takedomo * sumi yo ke wo * tukusi ni itarite * kwopusi ke mopa mo MYS.20.4419
  4. * ipa no imo ro * wa wo sinopu rasi * ma yusupi ni * yusupi si pimo no * tokuraku mopeba MYS.20.4427
  5. * asigara no * mi saka ni tasite * swode puraba * ipa n aru imo pa * saya ni mi mo kamo MYS.20.4423
  6. * wa ga ipa ro ni * yuka mo pito moga * kusa makura * tabi pa kurusi * to * tuge yara maku mo MYS.20.4406


showing results 1 to 6 of 6