ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * asi tadu no * sawaku iri ye no * sira suge no * sirase mu tame to * kot ita karu kamo MYS.11.2768
 2. * osi teru * nanipa no suge no * nemokoro ni * kimi ga kiko site * tosi puka ku * naga ku si ipeba * maswo kagami * twogi si kokoro wo * yurusi te si * so no pi no kipami * nami no muta * nabiku tama mo no * ka ni kaku ni * kokoro pa mota zu * opo bune no * tanom yeru toki ni * tipayaburu * kamwi ya sake kye mu * utusemi no * pito ka sapu ramu * kaywopa si si * kimi mo ki masa zu * tamadusa no * tukapi mo mi ye zu * nari nureba * ita mo subye na mi * nubatama no * yworu pa sugara ni * aka ra piku * pi mo kururu made * nagekedomo * sirusi wo na mi * omopedomo * ta duki wo sira ni * tawayamye to * ipa ku mo siru ku * ta warapa no * ne nomwi naki tutu * ta motopori * kimi ga tukapi wo * mati ya kane te mu MYS.4.619
 3. * sinatatu * tukuma sanwo kata * oki naga no * woti no kwo suge * ama naku ni * i kari moti ki * sika naku ni * i kari moti kite * okite * ware wo sinwopa su * oki naga no * woti no kwo suge MYS.13.3323
 4. * sinatatu * tukuma sanwo kata * oki naga no * woti no kwo suge * ama naku ni * i kari moti ki * sika naku ni * i kari moti kite * okite * ware wo sinwopa su * oki naga no * woti no kwo suge MYS.13.3323
 5. * kakitupata * saki nu no suge wo * kasa ni nupi * ki mu pi wo matu ni * tosi so pe ni kyeru MYS.11.2818
 6. * minatwo no * asi ga naka n aru * tama kwo suge * kari ko wa ga sekwo * toko no pyedasi ni MYS.14.3445
 7. * yama suge no * yama zute kimi wo * omope ka mo * wa ga kokorodwo no * ko no koro pa na ki MYS.12.3055
 8. * nubatama no * kurwokami yama no * yama suge ni * kwo same puri siki * sikusiku omopoyu MYS.11.2456
 9. * yama suge no * mwi nara nu koto wo * ware ni yose * ipa re si kimi pa * tare to ka nu ramu MYS.4.564
 10. * manwo no ike no * kwo suge wo kasa ni * nupa zusite * pito no topo na wo * tatu be ki mono ka MYS.11.2772
 11. * kwo suge ro no * ura puku kaze no * ado su su ka * kanasi kye kwo ro wo * omopi sugwosa mu MYS.14.3564
 12. * asigari no * mama no kwo suge no * suga makura * aze ka maka sa mu ko ro * se ta makura MYS.14.3369
 13. * yata no * pito moto suge pa * pito ri wori tomo * opo kimi si * yo si to kikosaba * pito ri wori tomo KK.65
 14. * minatwo ni * sa ne bapu kwo suge * sinobi zute * kimi ni kwopwitutu * ari kate nu kamo MYS.11.2470
 15. * misima suge * imada nape nare * toki mataba * ki zu ya nari na mu * misima suga kasa MYS.11.2836
 16. * iza kwo domo * yamato pye paya ku * sira suge no * manwo no pari para * ta worite yuka mu MYS.3.280
 17. * mi yosinwo no * mi guma ga suge wo * ama naku ni * kari nomwi karite * midari te mu to ya MYS.11.2837
 18. * tama kadura * saki ku yuka sane * yama suge no * omopi midarete * kwopwitutu mata mu MYS.12.3204
 19. * nayu take no * towo yoru mi kwo * sa ni turapu * wa go opo kimi pa * komori ku no * patuse no yama ni * kamu sabwi ni * ituki imasu to * tamadusa no * pito so ipi turu * oyodure ka * wa ga kiki turu * tapa koto ka * wa ga kiki turu mo * ame tuti ni * kuyasi ki koto no * yo no naka no * kuyasi ki koto pa * ama kumo no * sokupye no kipami * ame tuti no * itar e ru made ni * tuwe tuki mo * tuka zu mo yukite * yupu ke twopi * isi ura motite * wa ga yadwo ni * mi moro wo tatete * makura pye ni * ipapi be wo suwe * taka dama wo * ma na ku nuki tari * yupu ta suki * kapina ni kakete * ame n aru * sasara no wo nwo no * nana pu suge * te ni tori motite * pisakata no * ama no kapara ni * ide tatite * misogi te masi wo * taka yama no * ipa po no upe ni * i mase turu kamo MYS.3.420
 20. * kanasi * imo wo * iduti yuka me to * yama suge no * sogapi ni ne siku * ima si kuyasi * mo MYS.14.3577
 21. * yama suge no * midare kwopwi nomwi * se simetutu * apa nu imo kamo * tosi pa pe ni tutu MYS.11.2474
 22. * una para no * ne yapara kwo suge * amata areba * kimi pa wasura su * ware wasurure ya MYS.14.3498
 23. * opo kimi no * maki no manima ni * tori motite * tukapuru kuni no * tosi no uti no * koto katane moti * tama poko no * miti ni ide tati * ipa ne pumi * yama kwoye nwo yuki * miyakwo pye ni * mawi si wa ga se wo * ara tama no * tosi yuki gapyeri * tukwi kasane * mi nu pi sa mane mi * kwopuru sora * yasu ku si ara neba * pototogisu * ki naku satukwi no * ayamye gusa * yomogwi kaduraki * saka miduki * aswobi naguredo * imidu kapa * yuki ke papurite * yuku midu no * iya masini nomwi * tadu ga naku * nagwo ye no suge no * nemokoro ni * omopi musubore * nagekitutu * a ga matu kimi ga * koto wopari * kapyeri makarite * natu no nwo no * sa yuri no pana no * pana wemi ni * nipubuni wemite * apa si taru * kyepu wo pazimete * kagami nasu * kaku si tune mi mu * omo gapari se zu MYS.18.4116
 24. * pito mwina no * kasa ni nupu to ipu * arima suge * arite noti ni mo * apa mu to so omopu MYS.12.3064
 25. * opo kimi no * mi kasa ni nup yeru * arima suge * ari tutu miredo * koto na ki wa g imo MYS.11.2757


Page of 2      (currently showing results 1 to 25 of 39)