ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * suga no ne no * nemokoro kimi ga * musubi te si * wa ga pimo no wo wo * toku pito mo na si MYS.11.2473
 2. * oku yama no * suga no pa sinwogi * puru yuki no * ke naba wosi kye mu * ame na puri sone MYS.3.299
 3. * obobosi ku * kimi wo api mite * suga no ne no * naga ki paru pi wo * kwopwi wataru kamo MYS.10.1921
 4. * osi teru * nanipa suga kasa * oki puru si * noti pa ta ga ki mu * kasa n ara naku ni MYS.11.2819
 5. * yasumisisi * wa go opo kimi * taka terasu * pi no mi kwo * ara tape no * pudiwi ga para ni * opo mikadwo * pazime tamapite * paniyasu no * tutumi no upe ni * ari tata si * mye si tamapeba * yamato no * awo kagu yama pa * pi no tate no * opo mikadwo ni * paru yama to * simisabwi tat eri * unebwi no * ko no midu yama pa * pi no yoko no * opo mikadwo ni * midu yama to * yama sabwi imasu * miminasi no * awo suga yama pa * so tomo no * opo mikadwo ni * yorosi nabe * kamu sabwi tat eri * na kupasi * * yosinwo no yama pa * kage tomo no * opo mikadwo yu * kumo wi ni so * topo ku ari kyeru * taka siru ya * ame no mi kage * ame siru ya * pi no mi kage no * midu kosoba * tokosipeni ara me * mi wi no ma simidu MYS.1.52
 6. * oku yama no * ipa kage ni opu ru * suga no ne no * nemokoro ware mo * api mopa zare ya MYS.4.791
 7. * koto sake wo * ositare wo nwo yu * iduru midu * nuru ku pa ide zu * si midu no * kokoro mo kyeya ni * omopoyuru * oto no sukuna ki * miti ni apa nu kamo * sukuna ki yo * miti ni apa saba * iro gyes eru * suga kasa wo gasa * wa ga unag yeru * tama no nana tu wo to * tori kape mo * mawosa mu mono wo * sukuna ki * miti ni apa nu kamo MYS.16.3875
 8. * takapa nwo ni * tati sinapi taru * suga no ne no * nemokoro tare yuwe * wa ga kwopwi naku ni MYS.12.2863b
 9. * api omopa nu * imo wo ya motona * suga no ne no * naga ki paru pi wo * omopi kurasa mu MYS.10.1934
 10. * ma suga yo si * swoga no kapara ni * naku ti dori * ma na si wa ga sekwo * wa ga kwopuraku pa MYS.12.3087
 11. * taka yama no * ipapo ni opuru * suga no ne no * nemokorogoro ni * puri oku sira yuki MYS.20.4454
 12. * asigari no * mama no kwo suge no * suga makura * aze ka maka sa mu ko ro * se ta makura MYS.14.3369
 13. * kakitupata * saki sapa ni opuru * suga no ne no * tayu to ya kimi ga * mi ye nu ko no koro MYS.12.3052
 14. * asi pikwi no * yama suga no ne no * nemokoro ni * ware pa so kwopuru * kimi ga sugata wo MYS.12.3051a
 15. * misima suge * imada nape nare * toki mataba * ki zu ya nari na mu * misima suga kasa MYS.11.2836
 16. * kasuga yama * yama taka ka rasi * ipa no pe no * suga no ne mi mu ni * tukwi mati gata ki MYS.7.1373
 17. * kokoro ni pa * yurupu koto na ku * suga no yama * sukana ku nomwi ya * kwopwi watari na mu MYS.17.4015
 18. * suga no ne no * nemokorogoro ni * teru pi ni mo * pwi me ya wa ga swode * imo ni apa zusite MYS.12.2857
 19. * asi para no * sikyesi ki wo ya ni * suga tatami * iya saya sikite * wa ga puta ri ne si KK.19
 20. * mi yosinwo no * ma kwi tatu yama ni * awo ku opuru * yama suga no ne no * nemokoro ni * wa ga omopu kimi pa * opo kimi no * make no manima ni * pina zakaru * kuni wosame ni to * mura tori no * asa tati inaba * okure taru * ware ka kwopwi na mu * tabi n araba * kimi ka sinwopa mu * ipa mu subye * se mu subye sira ni * papu tuta no * yuki no * wakare no amata * wosi ki mono kamo MYS.13.3291a
 21. * suga no ne no * nemokorogoro ni * wa ga omop yeru * imo ni yorite pa * koto no sape mo * na ku ari koso to * ipapi be wo * ipapi pori suwe * taka tama wo * ma na ku nuki tare * ame tuti no * kamwi wo zo a ga nomu * ita mo subye na mi MYS.13.3284
 22. * imo ga tame * suga no mwi tori ni * yuki si ware pa * yama di ni matwopi * ko no pi kurasi tu MYS.7.1250
 23. * opo ki umi no * mina soko puka ku * omopitutu * mo biki narasi si * suga para no satwo MYS.20.4491
 24. * ma tori sumu * unate no mori no * suga no ne wo * kinu ni kakituke * kise mu kwo moga mo MYS.7.1344
 25. * taka yama no * suga no pa sinwogi * puru yuki no * ke nu to ipu be ku mo * kwopwi no sige kyeku MYS.8.1655


Page of 2      (currently showing results 1 to 25 of 41)