ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * matu kage no * kiywo ki pama pye ni * tama sikaba * kimi ki masa mu ka * kiywo ki pama pye ni MYS.19.4271
 2. * wa g imo kwo si * ware wo omopaba * maswo kagami * teri iduru tukwi no * kage ni mi ye kone MYS.11.2462
 3. * yupu kage ni * ki naku pigurasi * kokodaku mo * pi gotoni kikedo * aka nu kowe kamo MYS.10.2157
 4. * yupu duku ywo * kage tati yori api * ama no gapa * kogu puna bito wo * mi ru ga tomosi sa MYS.15.3658
 5. * tosi mo pe zu * kapyeri ki na mu to * asa kage ni * matu ramu imo si * omo kage ni mi yu MYS.12.3138
 6. * tosi mo pe zu * kapyeri ki na mu to * asa kage ni * matu ramu imo si * omo kage ni mi yu MYS.12.3138
 7. * wa ga yadwo no * aki no pagwi saku * yupu kage ni * ima mo mi te si ka * imo ga sugata wo MYS.8.1622
 8. * opo mapye * wo mapye sukune ga * kana two kage * kaku tati yorane * ame tati yame mu NSK.72
 9. * yosi nwo n aru * natumwi no kapa no * kapa yodo ni * kamo so naku naru * yama kage nisite MYS.3.375
 10. * pudi nami no * kage nasu umi no * soko kiywo mi * siduku isi wo mo * tama to zo wa ga mi ru MYS.19.4199
 11. * ima ywori pa * aki duki nu rasi * asipikwi no * yama matu kage ni * pigurasi naki nu MYS.15.3655
 12. * pototogisu * ko ywo naki watare * tomosibwi wo * tuku ywo ni naswope * so no kage mo mi mu MYS.18.4054
 13. * ywo no podoro * wa ga idete kureba * wagimo kwo ga * omop yeri siku si * omo kage ni mi yu MYS.4.754
 14. * yasumisisi * wa go opo kimi * taka terasu * pi no mi kwo * ara tape no * pudi wi ga para ni * opo mikadwo * pazime tamapite * paniyasu no * tutumi no upe ni * ari tata si * mye si tamapeba * yamato no * awo kagu yama pa * pi no tate no * opo mikadwo ni * paru yama to * simisabwi tat eri * unebwi no * ko no midu yama pa * pi no yoko no * opo mikadwo ni * midu yama to * yama sabwi imasu * miminasi no * awo suga yama pa * so tomo no * opo mikadwo ni * yorosi nabe * kamu sabwi tat eri * nakupasi * * yosi nwo no yama pa * kage tomo no * opo mikadwo yu * kumo wi ni so * topo ku ari kyeru * taka siru ya * ame no mi kage * ame siru ya * pi no mi kage no * midu kosoba * tokosipe ni ara me * mi wi no ma simidu MYS.1.52
 15. * yasumisisi * wa go opo kimi * taka terasu * pi no mi kwo * ara tape no * pudi wi ga para ni * opo mikadwo * pazime tamapite * paniyasu no * tutumi no upe ni * ari tata si * mye si tamapeba * yamato no * awo kagu yama pa * pi no tate no * opo mikadwo ni * paru yama to * simisabwi tat eri * unebwi no * ko no midu yama pa * pi no yoko no * opo mikadwo ni * midu yama to * yama sabwi imasu * miminasi no * awo suga yama pa * so tomo no * opo mikadwo ni * yorosi nabe * kamu sabwi tat eri * nakupasi * * yosi nwo no yama pa * kage tomo no * opo mikadwo yu * kumo wi ni so * topo ku ari kyeru * taka siru ya * ame no mi kage * ame siru ya * pi no mi kage no * midu kosoba * tokosipe ni ara me * mi wi no ma simidu MYS.1.52
 16. * oku yama no * ipa kage ni opu ru * suga no ne no * nemokoro ware mo * api mopa zare ya MYS.4.791
 17. * oti tagiti * nagaruru midu no * ipa ni pure * yodom yeru yodo ni * tukwi no kage mi yu MYS.9.1714
 18. * asaka yama * kage sape mi yuru * yama no wi no * asa ki kokoro wo * wa ga omopa na ku ni MYS.16.3807
 19. * kusa kage no * arawi no saki no * kasa sima wo * mitutu ka kimi ga * yama di kwoyu ramu MYS.12.3192a
 20. * natu kage no * tuma ya no sita ni * kinu tatu wagimo * ura makete * wa ga tame tataba * yaya opo ni tate MYS.7.1278
 21. * satwo topo mi * kwopwi wabwi ni kyeri * maswo kagami * omo kage sara zu * ime ni mi ye koso MYS.11.2634
 22. * wagimo kwo ga * wemapi maywo biki * omo kage ni * kakarite motona * omopoyuru kamo MYS.12.2900
 23. * asi pikwi no * yama no to kage ni * naku sika no * kowe kika su ya mo * yama ta mora su kwo MYS.10.2156
 24. * kusa kage no * ara wi no saki no * kasa sima wo * mitutu ka kimi ga * mi saka kwoyu ramu MYS.12.3192b
 25. * teru tukwi wo * kumo na kakusi so * sima kage ni * wa ga pune pate mu * tomari sira zu mo MYS.9.1719


Page of 3      (currently showing results 1 to 25 of 72)