ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * wa ga tuma pa * ita ku kwopwi rasi * nomu midu ni * kago sape mi yete * yo ni wasura re zu MYS.20.4322
  2. * aka toki no * kapatare toki ni * sima kagi wo * kogi ni si pune no * taduki sira su mo MYS.20.4384
  3. * wataru pi no * kake ni kipopite * tadune tena * kiywo ki so no miti * mata mo apa mu tame MYS.20.4469
  4. * awo yama no * ipa kaki numa no * mi gomori ni * kwopwi ya watara mu * apu yosi wo na mi MYS.11.2707


showing results 1 to 4 of 4