ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * ame tuti to * wakare si toki yu * ono duma pa * sika zo tosi ni aru * aki matu ware pa MYS.10.2005
 2. * aki kaze ni * ima ka ima ka to * pimo tokite * ura mati woru ni * tukwi katabuki nu MYS.20.4311
 3. * na do sika no * wabwi naki su naru * kedasiku mo * aki nwo no pagwi ya * sige ku tiru ramu MYS.10.2154
 4. * aki pagwi no * sita ba momiti nu * ara tama no * tukwi no pe nure ba * kaze wo ita mi ka mo MYS.10.2205
 5. * kari ga ne pa * tukapi ni ko mu to * sawaku ramu * aki kaze samu mi * so no kapa no upe ni MYS.17.3953
 6. * ama no gapa * yasu no watari ni * pune ukete * aki tati matu to * imo ni tuge koso MYS.10.2000
 7. * aki yama no * momiti wo sige mi * matwopi nu ru * imo wo motome mu * yama di sira zu mo MYS.2.208a
 8. * aki pagwi wo * tiri sugwi nu be mi * ta wori moti * miredomo sabusi * * kimi ni si ara neba MYS.10.2290
 9. * mi maku pori * wa ga mati kwopwi si * aki pagwi pa * yeda mo simimi ni * pana saki ni kyeri MYS.10.2124
 10. * yosi we ya si * kwopwizi to sure do * aki kaze no * samu ku puku ywo pa * kimi wo si so omopu MYS.10.2301
 11. * aki pagwi ni * oki taru tuyu no * kaze pukite * oturu namita pa * todome kane tu mo MYS.8.1617
 12. * kumo gakuri * kari naku toki pa * aki yama no * momiti kata matu * toki pa suguredo MYS.9.1703
 13. * aki kaze no * pi ni kye ni pukeba * midu kukwi no * woka no ko no pa mo * iro duki ni kyeri MYS.10.2193
 14. * medurasi * to * wa ga omopu kimi pa * aki yama no * patu momiti ba ni * nite koso ari kyere MYS.8.1584
 15. * aki pagwi no * tiri no magapi ni * ywobi tatete * naku naru sika no * kowe no paruke sa MYS.8.1550
 16. * yasumisisi * wa go opo kimi no * taka sika su * yamato no kuni pa * sumyeroki no * kamwi no mi yo ywori * siki mas e ru * kuni ni si areba * are masa mu * mi kwo no tugi tugi * ame no sita * sira si imase to * ya po yorodu * ti tose wo kanete * sadame kye mu * nara no miyakwo pa * kagiropwi no * paru ni si nareba * kasuga yama * mikasa no nwo pye ni * sakura bana * ko no kure komori * kapo dori pa * ma na ku siba naku * tuyu simo no * aki sari kureba * ikwoma yama * tobupwi ga take ni * pagwi no ye wo * sigarami tirasi * sa wo sika pa * tuma ywobi toyomu * yama mireba * yama mo mi gaposi * * satwo mireba * satwo mo sumi yo si * mononopu no * ya swo tomo no wo no * uti papete * omop ye ri siku pa * ame tuti no * yoriapi no kagiri * yorodu yo ni * sakaye yuka mu to * omop yeri si * opo miya sura wo * tanom yeri si * nara no miyakwo wo * arata yo no * koto ni si areba * opo kimi no * piki no manima ni * paru pana no * uturo pi kapari * mura tori no * asa dati yukeba * sasutake no * opo miya pito no * pumi nara si * kaywopi si miti pa * uma mo yuka zu * pito mo yuka neba * are ni kyeru kamo MYS.6.1047
 17. * nadesikwo pa * aki saku mono wo * kimi ga ipye no * yuki no ipapo ni * sak yeri kyeru kamo MYS.19.4231
 18. * aki no tuyu pa * utusi ni ari kyeri * midu tori no * awo ba no yama no * iro duku mireba MYS.8.1543
 19. * aki pagwi no * upe ni oki taru * sira tuyu no * ke ka mo sina masi * kwopwitutu ara zupa MYS.10.2254
 20. * yamasiro no * kuni no miyakwo pa * paru sareba * pana saki wowori * aki sareba * momidi ba nipopi * oba s eru * idumi no kapa no * kami tu se ni * uti pasi watasi * yodo se ni pa * uki pasi watasi * ari gaywopi * tukape matura mu * yorodu yo madeni MYS.17.3907
 21. * takamatwo no * aki no nwo no upe no * nadesikwo no pana * urawaka mi * pito no kazasi si * nadesikwo no pana MYS.8.1610
 22. * wa ga yadwo no * aki no pagwi saku * yupu kage ni * ima mo mi te si ka * imo ga sugata wo MYS.8.1622
 23. * wagimo kwo pa * koromo ni ara namu * aki kaze no * samu ki ko no koro * sita ni ki masi wo MYS.10.2260
 24. * omopu dwoti * masura wo no kwo no * ko no kure no * sige ki omopi wo * mi aki rame * kokoro yara mu to * puse no umi ni * wo bune turaname * ma kai kake * i kogi megureba * wopu no ura ni * kasumi tanabiki * tarupimye ni * pudi nami sakite * pama kiywo ku * sira nami sawaki * sikusikuni * kwopwi pa masaredo * kyepu nomwi ni * aki dara me ya mo * kaku si koso * iya tosi no pa ni * paru pana no * sige ki sakari ni * aki no pa no * momitapu toki ni * ari gaywopi * mi tutu sinwopa me * ko no puse no umi wo MYS.19.4187
 25. * paru sareba * pana saki wowori * aki dukeba * ni no po ni momitu * uma sake wo * kamunabwi yama no * obi ni s e ru * asuka no kapa no * paya ki se ni * opuru tama mo no * uti nabiki * kokoro pa yorite * asa tuyu no * ke na ba ke nu be ku * kwopura ku mo * siru ku mo ap yeru * komori duma kamo MYS.13.3266


Page of 13      (currently showing results 1 to 25 of 302)