ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * asa tuyu no * ke yasu ki wa ga mwi * pito kuni ni * sugwi kate nu kamo * oya no me wo pori MYS.5.885
 2. * tosi no peba * mi tutu sinwopye to * imo ga ipi si * koromo no nupi me * mireba kanasi * mo MYS.12.2967
 3. * mi swora yuku * tuku yomi wotokwo * yupu sara zu * me ni pa miredomo * yoru yosi mo na si MYS.7.1372
 4. * ugupisu no * paru ni naru rasi * kasuga yama * kasumi tanabiku * ywo me ni mire domo MYS.10.1845
 5. * pito no nuru * uma i pa ne zute * pasikiyasi * * kimi ga me sura wo * porite nageka mu MYS.11.2369a
 6. * utusemi no * pito me sige kupa * nubatama no * yworu no ime n i wo * tugite mi ye koso MYS.12.3108
 7. * ika to ika to * aru wa ga yadwo ni * momo ye sasi * opuru tatibana * tama ni nuku * satukwi wo tika mi * aye nu gani * pana saki ni kyeri * asa ni ke ni * ide miru goto ni * iki no wo ni * wa ga omopu imo ni * maswo kagami * kiywo ki tuku ywo ni * tada pito me * misuru madeni pa * tiri kosu na * yume to ipi tutu * kokodaku mo * wa ga moru mono wo * ureta ki ya * siko pototogisu * aka toki no * ura ganasi ki ni * opedo opedo * napo si ki nakite * itadura ni * tuti ni tiraseba * subye wo na mi * yodite ta wori tu * mi mase wagimo kwo MYS.8.1507
 8. * asa two wo * paya ku na ake so * adisapapu * me ga poru kimi ga * ko yopi ki mas eru MYS.11.2555
 9. * satwo bito no * mi ru me padukasi * * saburu kwo ni * sadwopa su kimi ga * miyade siriburi MYS.18.4108
 10. * wa ga me duma * pito pa sakuredo * asa gapo no * tosi sape kogoto * wa pa sakaru gape MYS.14.3502
 11. * kutami yama * yupu wiru kumo no * usure yukaba * ware pa kwopwi mu na * kimi ga me wo pori MYS.11.2674
 12. * mi swora yuku * tukwi no pikari ni * tada pito me * api mi si pito no * ime ni si mi yuru MYS.4.710
 13. * wagimo kwo ni * koromo * kasuga no * yosiki gapa * yosi mo ara nu ka * imo ga me wo mi mu MYS.12.3011
 14. * kumo gakuru * kwo sima no kamwi no * kasikwo kyeba * me koso pyedat ere * kokoro pyedate ya MYS.7.1310
 15. * satwo tika ku * ipye ya woru be ki * ko no wa ga me * pito me wo situtu * kwopwi no sige kye ku MYS.12.2876
 16. * satwo tika ku * ipye ya woru be ki * ko no wa ga me * pito me wo situtu * kwopwi no sige kye ku MYS.12.2876
 17. * tobu tori no * asuka no kapa no * kami tu se ni * ipa nami watasi * simo tu se ni * uti pasi watasu * ipa nami ni * opwi nabik ye ru * tama mo mo zo * tayureba opuru * uti pasi ni * opwi wowor eru * kapa mo mo zo * karureba payuru * nani si ka mo * wa go opo kimi no * tata seba * tama mo no mokoro * koya seba * kapa mo no goto ku * nabik api si * yorosi ki kimi ga * asa miya wo * wasure tamapu ya * yupu miya wo * so muki tamapu ya * utusomi to * omopi si toki * paru bye pa * pana wori kazasi * aki tate ba * momiti ba kazasi * siki tape no * swode tadusapari * kagami nasu * miredomo aka zu * moti dukwi no * iya medurasi mi * omoposi si * kimi to tokitoki * ide masite * aswobi tamapi si * mi ke mukapu * kwinope no miya wo * toko miya to * sadame tamapite * adisapapu * me goto mo taye nu * soko wo si mo * aya ni kanasi mi * nuye dori no * kata kwopwi situtu * asa gwiri no * kaywopa su kimi ga * natu kusa no * omopi sinayete * yupu tudu no * ka yuki kaku yuki * opo bune no * tayutapu mireba * nagusam uru * kokoro mo ara nu * soko yuwe ni * se mu subye sire ya * oto nomwi mo * na nomwi mo taye zu * ame tuti no * iya topo naga ku * sinwopi yuka mu * mi na ni kaka s eru * asuka gapa * yorodu yo made ni * pasi ki ya si * wa go opo kimi no * katami ka koko wo MYS.2.196b
 18. * ima dani mo * me na tomosime so * api mi zute * kwopwi mu tosi tukwi * pisasi kye maku ni MYS.11.2577
 19. * omopu weni * apu mono naraba * simasi ku mo * imo ga me karete * are wora me ya mo MYS.15.3731
 20. * osi teru ya * nanipa no wo ye ni * ipo tukuri * namarite woru * asi gani wo * opo kimi myesu to * nani se mu ni * wa wo myesu rame ya * akirake ku * wa ga siru koto wo * uta pito to * wa wo myesu rame ya * puye puki to * wa wo myesu rame ya * koto piki to * wa wo myesu rame ya * ka mo kaku mo * mi koto uke mu to * kyepu kyepu to * asuka ni itari * tatedomo * okina ni itari * tukanedomo * tuku nwo ni itari * pimugasi no * naka no mikadwo yu * mawi ri ki te * mi koto uku reba * uma ni koso * pumodasi kaku mono * usi ni koso * pana duna pakure * asipiki no * ko no kata yama no * momu nire wo * i po ye pagi tari * ama teru ya * pi no kye ni posi * sapiduru ya * kara usu ni tuki * nipa ni tatu * te usu ni tuki * osi teru ya * nani pa no wo ye no * patu tari wo * kara ku tari ki te * suwe pito no * tukur eru kame wo * kyepu yukite * asu tori moti ki * wa ga me ra ni * sipo nuri tamapi * kitapi payasu mo * kitapi payasu mo MYS.16.3886
 21. * asipikwi no * yama sakura bana * pito me dani * kimi to si mi teba * are kwopwi me ya mo MYS.17.3970
 22. * umi yama mo * pyedatara na ku ni * nani si ka mo * me goto wo dani mo * kokoda tomosi ki MYS.4.689
 23. * koromo de * pitati no kuni no * puta narabu * tukupa no yama wo * mi maku pori * kimi ki mas eri to * atu kyeku ni * ase kaki nage * ko no ne tori * usobuki nobori * wo no upe wo * kimi ni misureba * wo kamwi mo * yurusi tamapi * me kamwi mo * tipapi tamapite * toki to na ku * kumo wi ame puru * tukupa ne wo * saya ni terasite * ipukari si * kuni no mapora wo * tubaraka ni * simyesi tamapeba * uresi mi to * pimo no wo tokite * ipye no goto * tokete zo aswobu * uti nabiku * paru mi masi yu pa * natu kusa no * sige ku pa aredo * kyepu no tanwosi sa MYS.9.1753
 24. * pana gupasi * * asi kaki gwosi ni * tada pito me * api mi si kwo yuwe * ti tabi nageki tu MYS.11.2565
 25. * kake maku mo * yuyu si ki kamo * ipa ma ku mo * aya ni kasikwo ki * asuka no * ma kamwi no para ni * pisakata no * ama tu mikadwo wo * kasikwo ku mo * sadame tamapite * kamu sabu to * ipa gakuri masu * yasumisisi * wa go opo kimi no * kikosi myesu * so t omo no kuni no * ma kwi tatu * pupa yama kwoyete * koma turugi * wazami ga para no * kari miya ni * amori imasite * ame no sita * wosame tamapi * wosu kuni wo * sadame tamapu to * tori ga naku * aduma no kuni no * mi ikusa wo * myesi tamapite * tipayaburu * pito wo yapase to * maturwopa nu * kuni wo wosame to * mi kwo nagara * make tamapeba * opomi mwi ni * tati tori oba si * opomi te ni * yumi tori mota si * mi ikusa wo * adomopi tamapi * totonopu ru * tudumi no oto pa * ikaduti no * oto to kiku made * puki nas e ru * kuda no oto mo * ata mi taru * twora ka poyuru to * moro pito no * obiyu ru made ni * sasage taru * pata no nabiki pa * puyu gomori * paru sari kureba * nwo goto ni * tukite aru pwi no * kaze no muta * nabiku ga goto ku * tori mot eru * yu pazu no sawaki * mi yuki puru * puyu no payasi ni * tumuzi ka mo * i maki wataru to * omopu made * kiki no kasikwo ku * piki panatu * ya no sige kyeku * opo yuki no * midarete ki ta re * maturwopa zu * tati mukapi si mo * tuyu simo no * ke na ba ke nu be ku * yuku tori no * araswopu pasi ni * watarapi no * ituki no miya yu * kamu kaze ni * i puki matwopasi * ama kumo wo * pi no me mo mise zu * toko yamwi ni * opopi tamapite * sadame te si * midupo no kuni wo * kamu nagara * putwo siki masite * yasumisisi * wa go opo kimi no * ame no sita * mawosi tamapeba * yorodu yo ni * sika si mo ara mu to * yupu bana no * sakayuru toki ni * wa go opo kimi * mi kwo no mikadwo wo * kamu miya ni * yosopi maturite * tukapa si si * mikadwo no pito mo * sirwo tape no * asa goromo kite * paniyasu no * mikadwo no para ni * aka ne sasu * pi no kotogoto * sisi zi mono * i papi pusi tutu * nubatama no * yupu pye ni nareba * opo tono wo * purisake mitutu * udura nasu * i papi motopori * samorapedo * samorapi e neba * paru tori no * sa maywopi nure ba * nageki mo * imada sugwi nu ni * omopi mo * imada tukwi neba * koto sapyeku * kudara no para yu * kamu paburi * paburi i masite * asamoyosi * kwinope no miya wo * toko miya to * taka ku maturite * kamu nagara * sidumari masi nu * sikaredomo * wa go opo kimi no * yorodu yo to * omoposi myesite * tuku ra si si * kagu yama no miya * yorodu yo ni * sugwi mu to omope ya * ame no goto * purisake mitutu * tama ta suki * kakete sinwopa mu * kasikwo kare domo MYS.2.199a


Page of 5      (currently showing results 1 to 25 of 118)