ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * paru sugwite * natu ki mukapeba * asipikwi no * yama ywobi toyome * sa ywo naka ni * naku pototogisu * patu kowe wo * kike ba natukasi * * ayamye gusa * pana tatibana wo * nuki mazipe * kaduraku madeni * satwo toyome * naki wata redomo * napo si sinwopa yu MYS.19.4180
 2. * utusemi no * yo no pito nareba * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * sikwi sima no * yamato no kuni no * iswo no kami * puru no satwo ni * pimo toka zu * maro ne wo sureba * wa ga ki taru * koromo pa nare nu * miru goto ni * kwopwi pa masaredo * iro ni ideba * pito siri nu be mi * puyu no ywo no * akasi mo e nu wo * i mo ne zuni * ware pa so kwopuru * imo ga tadaka ni MYS.9.1787
 3. * takudunwo no * sirakwi no kuni yu * pito goto wo * yo si to kika site * twopi saku ru * ugara paragara * na ki kuni ni * watari ki masite * opo kimi no * siki masu kuni ni * utipi sasu * miyakwo simimi ni * satwo ipye pa * sapa ni aredomo * ika sama ni * omopi kye me kamo * ture mo na ki * sapo no yama pye ni * naku kwo nasu * sitapi ki masite * siki tape no * ipye wo mo tukuri * ara tama no * tosi no wo naga ku * sumapitutu * imasi si mono wo * ik yeru mono * sinu to ipu koto ni * manukare nu * mono ni si areba * tanom yeri si * pito no kotogoto * kusa makura * tabi n aru potwo ni * sapo gapa wo * asa kapa watari * kasuga nwo wo * sogapi ni mitutu * asi pikwi no * yama pye wo sasite * kurekure to * kakuri masi nu re * ipa mu subye * se mu subye sira ni * ta motopori * tada pito ri site * sirwo tape no * koromo de posa zu * nagekitutu * wa ga naku namita * arima yama * kumo wi tanabiki * ame ni puri ki ya MYS.3.460
 4. * yasumisisi * wa go opo kimi no * taka sika su * yamato no kuni pa * sumyeroki no * kamwi no mi yo ywori * siki mas e ru * kuni ni si areba * are masa mu * mi kwo no tugi tugi * ame no sita * sira si imase to * ya po yorodu * ti tose wo kanete * sadame kye mu * nara no miyakwo pa * kagirwopwi no * paru ni si nareba * kasuga yama * mikasa no nwo pye ni * sakura bana * ko no kure komori * kapo dori pa * ma na ku siba naku * tuyu simo no * aki sari kureba * ikwoma yama * tobupwi ga take ni * pagwi no ye wo * sigarami tirasi * sa wo sika pa * tuma ywobi toyomu * yama mireba * yama mo mi gaposi * * satwo mireba * satwo mo sumi yo si * mononopu no * ya swo tomo no wo no * uti papete * omop ye ri siku pa * ame tuti no * yoriapi no kagiri * yorodu yo ni * sakaye yuka mu to * omop yeri si * opo miya sura wo * tanom yeri si * nara no miyakwo wo * arata yo no * koto ni si areba * opo kimi no * piki no manima ni * paru pana no * uturo pi kapari * mura tori no * asa dati yukeba * sasutake no * opo miya pito no * pumi nara si * kaywopi si miti pa * uma mo yuka zu * pito mo yuka neba * are ni kyeru kamo MYS.6.1047
 5. * yasumisisi * wa go opo kimi no * taka sika su * yamato no kuni pa * sumyeroki no * kamwi no mi yo ywori * siki mas e ru * kuni ni si areba * are masa mu * mi kwo no tugi tugi * ame no sita * sira si imase to * ya po yorodu * ti tose wo kanete * sadame kye mu * nara no miyakwo pa * kagirwopwi no * paru ni si nareba * kasuga yama * mikasa no nwo pye ni * sakura bana * ko no kure komori * kapo dori pa * ma na ku siba naku * tuyu simo no * aki sari kureba * ikwoma yama * tobupwi ga take ni * pagwi no ye wo * sigarami tirasi * sa wo sika pa * tuma ywobi toyomu * yama mireba * yama mo mi gaposi * * satwo mireba * satwo mo sumi yo si * mononopu no * ya swo tomo no wo no * uti papete * omop ye ri siku pa * ame tuti no * yoriapi no kagiri * yorodu yo ni * sakaye yuka mu to * omop yeri si * opo miya sura wo * tanom yeri si * nara no miyakwo wo * arata yo no * koto ni si areba * opo kimi no * piki no manima ni * paru pana no * uturo pi kapari * mura tori no * asa dati yukeba * sasutake no * opo miya pito no * pumi nara si * kaywopi si miti pa * uma mo yuka zu * pito mo yuka neba * are ni kyeru kamo MYS.6.1047
 6. * udura naku * puri ni si satwo yu * omope domo * nani so mo imo ni * apu yosi mo na ki MYS.4.775
 7. * tama ni nuku * pana tatibana wo * tomosi mi si * ko no wa ga satwo ni * ki naka zu aru rasi MYS.17.3984
 8. * topo ku are do * kimi ni so kwopu ru * tama poko no * satwo bito mwina ni * ware kwopwi me ya mo MYS.11.2598
 9. * opopara no * puri ni si satwo ni * imo wo okite * ware i ne kane tu * ime ni mi ye koso MYS.11.2587
 10. * wa ga satwo ni * opo yuki pur eri * opopara no * puri ni si satwo ni * pura maku pa noti MYS.2.103
 11. * wa ga satwo ni * opo yuki pur eri * opopara no * puri ni si satwo ni * pura maku pa noti MYS.2.103
 12. * satwo tika ku * kimi ga nari naba * kwopwi me ya to * motona omopi si * are so kuyasi ki MYS.17.3939
 13. * ma topo ku no * nwo ni mo apanamu * kokoro na ku * satwo no mi naka ni * ap yeru se na kamo MYS.14.3463
 14. * satwo bito no * mi ru me padukasi * * saburu kwo ni * sadwopa su kimi ga * miyade siriburi MYS.18.4108
 15. * topo ku araba * wabwi te mo ara mu wo * satwo tika ku * ari to kiki tutu * mi nu ga subyena sa MYS.4.757
 16. * wo satwo n aru * pana tatibana wo * piki yodite * wora mu to suredo * ura waka mi koso MYS.14.3574
 17. * kiywo ki se ni * ti dori tuma ywobi * yama no ma ni * kasumi tatu ramu * kamunabwi no satwo MYS.7.1125
 18. * mi wataseba * tika ki satwo mwi wo * ta motopori * ima so wa ga kuru * pi re puri si nwo ni MYS.7.1243
 19. * ipye bito ni * kwopwi sugwi me ya mo * kapadu naku * idumi no satwo ni * tosi no pe nure ba MYS.4.696
 20. * satwo bito no * ware ni tugu raku * na ga kwopuru * utukusi * duma pa * momiti ba no * tiri midare taru * kamunabwi no * ko no yama pye kara * nubatama no * kurwo ma ni norite * kapa no se wo * nana se watarite * urabure te * tuma pa api ki to * pito zo tuge turu MYS.13.3303a
 21. * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * asipikwi no * yama nwo sapara zu * ama zakaru * pina mo wosamuru * masura wo ya * nani ka mono mopu * awo ni yo si * nara di ki kaywopu * tamadusa no * tukapi taye me ya * komori kwopwi * ikiduki watari * sita mopi ni * nagekapu wa ga se * inisipye yu * ipi tugi ku rasi * yo no naka pa * kazu na ki mono so * nagusamuru * koto mo ara mu to * satwo bito no * are ni tuguraku * yama bwi ni pa * sakura bana tiri * kapo tori no * ma na ku siba naku * paru no nwo ni * sumire wo tumu to * sirwo tape no * swode wori kapyesi * kurenawi no * aka mo suswo biki * wotomye ra pa * omopi midarete * kimi matu to * ura gwopwi su nari * kokorogu si * iza mi ni yukana * koto pa tanayupi MYS.17.3973
 22. * satwo topo mi * kwopwi wabwi ni kyeri * maswo kagami * omo kage sara zu * ime ni mi ye koso MYS.11.2634
 23. * satwo tika ku * ipye ya woru be ki * ko no wa ga me * pito me wo situtu * kwopwi no sige kye ku MYS.12.2876
 24. * kara koromo * ki nara no satwo no * sima matu ni * tama wo si tuke mu * yo ki pito moga mo MYS.6.952
 25. * kamunadukwi * ama ma mo oka zu * puri ni se ba * idure no satwo no * yadwo ka kara masi MYS.12.3214


Page of 5      (currently showing results 1 to 25 of 117)