ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * sugomo siki * awo na ni moti ko * utupari ni * mukabaki kakete * yasumu ko no kimi MYS.16.3825
 2. * opo kimi no * make no manima ni * sinazakaru * kwosi wo wosame ni * idete ko si * masura ware sura * yo no naka no * tune si na kyereba * uti nabiki * toko ni koi pusi * ita kyeku no * pi ni kyeni maseba * kanasi kyeku * koko ni omopi de * irana kyeku * soko ni omopi de * nageku swora * yasu kye naku ni * omopu swora * kurusi ki monowo * asipikwi no * yama ki pyenarite * tama poko no * miti no topo kyeba * ma dukapi mo * yaru yosi mo na mi * omoposi ki * koto mo kaywopa zu * tamakiparu * inoti wosi kyedo * se mu subye no * tadoki wo sira ni * komori wite * omopi nagekapi * nagusamuru * kokoro pa na si ni * paru pana no * sak yeru sakari ni * omopu dwoti * ta wori kazasa zu * paru no nwo no * sikemi tobi kuku * ugupisu no * kowe dani kika zu * wotomye ra ga * paru na tuma su to * kurenawi no * aka mo no suswo no * paru same ni * nipopi pidutite * kaywopu ramu * toki no sakari wo itadura ni * sugusi yari ture * sinwopa s eru * kimi ga kokoro wo * urupasi mi * ko no ywo sugara ni * i mo ne zu ni * kyepu mo simyera ni * kwopwitutu so woru MYS.17.3969
 3. * yam agata ni * mak yeru awo na mo * kibwi pito to * tomo ni si tumeba * tanwosi ku mo aru ka KK.54
 4. * wotomye ra ga * woke ni tare taru * umi wo nasu * nagatwo no ura ni * asa nagi ni * miti kuru sipo no * yupu nagi ni * yose kuru nami no * so no sipo no * iya masumasu ni * so no nami no * iya sikusikuni * wa g imo kwo ni * kwopwitutu kureba * agwo no umi no * ariswo no upe ni * pama na tumu * ama wotomye domo * unaga s eru * pire mo teru gani * te ni mak ye ru * tama mo yurara ni * sirwo tape no * swode puru mi ye tu * api omopu rasi mo MYS.13.3243
 5. * uda no * taka kwi ni * sigi wana paru * wa ga matu ya * sigi pa sayara zu * isukupasi * kudira sayari * kwonami ga * na kopa saba * tati soba no * mwi no na kyeku wo * kokwisi pwiwene * upanari ga * na kopa saba * itisaka kwi * mwi no opo kyeku wo * kokwida pwiwene NSK.7
 6. * uda no * taka kwi ni * sigi wana paru * wa ga matu ya * sigi pa sayara zu * isukupasi * kudira sayari * kwonami ga * na kopa saba * tati soba no * mwi no na kyeku wo * kokwisi pwiwene * upanari ga * na kopa saba * itisaka kwi * mwi no opo kyeku wo * kokwida pwiwene NSK.7
 7. * iza kwo domo * kasipi no kata ni * sirwo tape no * swode sape nurete * asa na tumi te mu MYS.6.957
 8. * kwo mo yo * mi kwo moti * pukusi mo yo * mi bukusi moti * ko no woka ni * na tuma su kwo * ipye kikana * nora sane * swora mitu * yamato no kuni pa * osi nabete * ware koso wore * siki nabete * ware koso mase * ware koso pa * nora me * ipye wo mo na wo mo MYS.1.1
 9. * asu ywori pa * waka na tuma mu to * sime si nwo ni * kinopu mo kyepu mo * yuki pa puritutu MYS.8.1427
 10. * uda no * taka kwi ni * sigi wana paru * wa ga matu ya * sigi pa sayara zu * isukupasi * kudira sayaru * kwonami ga * na kopa saba * tati soba no * mwi no na kyeku wo * kokwisi pwiwene * upanari ga * na kopa saba * itisaka kwi * mwi no opo kyeku wo * kokwida pwiwene * ee * siyakwosiya * ko pa inogopu so * aa * siyakwosiya * ko pa azawarapu so KK.9
 11. * uda no * taka kwi ni * sigi wana paru * wa ga matu ya * sigi pa sayara zu * isukupasi * kudira sayaru * kwonami ga * na kopa saba * tati soba no * mwi no na kyeku wo * kokwisi pwiwene * upanari ga * na kopa saba * itisaka kwi * mwi no opo kyeku wo * kokwida pwiwene * ee * siyakwosiya * ko pa inogopu so * aa * siyakwosiya * ko pa azawarapu so KK.9
 12. * kunisu ra ga * paru na tumu ramu * siba no nwo no * sibasiba kimi wo * omopu ko no koro MYS.10.1919
 13. * paru yama no * saki no wowori ni * waka na tumu * imo ga sira pimo * mira ku si yo si mo MYS.8.1421
 14. * tarasipimye * kamwi no mikoto no * na tura su to * mi tata si s eri si * isi wo tare mi ki MYS.5.869a
 15. * kapa kami ni * arapu waka na no * nagare kite * imo ga atari no * se ni koso yora me MYS.11.2838
 16. * nanipa pye ni * pito no yuk ye reba * okure wite * waka na tumu kwo wo * miru ga kanasi sa MYS.8.1442


showing results 1 to 16 of 16