ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * na zo sika no * wabwi naki su naru * kedasiku mo * aki nwo no pagwi ya * sige ku tiru ramu MYS.10.2154
 2. * ywo wo naga mi * i no neraye nu ni * asipikwi no * yama bikwo toyome * sa wo sika naku mo MYS.15.3680
 3. * aki pagwi no * tiri no magapi ni * ywobi tatete * naku naru sika no * kowe no paruke sa MYS.8.1550
 4. * sa wo sika no * pusu ya kusa mura * mi ye zu tomo * kwo ro ga kana two ywo * yukaku si ye si mo MYS.14.3530
 5. * yasumisisi * wa go opo kimi no * taka sika su * yamato no kuni pa * sumyeroki no * kamwi no mi yo ywori * siki mas e ru * kuni ni si areba * are masa mu * mi kwo no tugi tugi * ame no sita * sira si imase to * ya po yorodu * ti tose wo kanete * sadame kye mu * nara no miyakwo pa * kagirwopwi no * paru ni si nareba * kasuga yama * mikasa no nwo pye ni * sakura bana * ko no kure komori * kapo dori pa * ma na ku siba naku * tuyu simo no * aki sari kureba * ikwoma yama * tobupwi ga take ni * pagwi no ye wo * sigarami tirasi * sa wo sika pa * tuma ywobi toyomu * yama mireba * yama mo mi gaposi * * satwo mireba * satwo mo sumi yo si * mononopu no * ya swo tomo no wo no * uti papete * omop ye ri siku pa * ame tuti no * yoriapi no kagiri * yorodu yo ni * sakaye yuka mu to * omop yeri si * opo miya sura wo * tanom yeri si * nara no miyakwo wo * arata yo no * koto ni si areba * opo kimi no * piki no manima ni * paru pana no * uturo pi kapari * mura tori no * asa dati yukeba * sasutake no * opo miya pito no * pumi nara si * kaywopi si miti pa * uma mo yuka zu * pito mo yuka neba * are ni kyeru kamo MYS.6.1047
 6. * yama no pye ni * i yuku satu wo pa * sapa ni aredo * yama ni mo nwo ni mo * sa wo sika naku mo MYS.10.2147
 7. * yonabari no * wikapi no yama ni * pusu sika no * tuma ywobu kowe wo * kiku ga tomosi sa MYS.8.1561
 8. * sa wo sika no * pagwi ni nuki ok yeru * tuyu no sira tama * apusawa ni * tare no pito ka mo * te ni maka mu t ipu MYS.8.1547
 9. * yupu sareba * wogura no yama ni * naku sika pa * ko yopi pa naka zu * i ne ni kye rasi mo MYS.8.1511
 10. * takamatwo no * aki nwo no upe no * asa gwiri ni * tuma ywobu wo sika * ide tatu ramu ka MYS.20.4319
 11. * wa go opo kimi * kamwi no mikoto no * taka sira su * putagi no miya pa * momo kwi mo ku * yama pa ko daka si * oti tagitu * se no oto mo kiywo si * ugupisu no * ki naku paru bye pa * ipapo ni pa * yama sita pikari * nisiki nasu * pana saki wowori * sa wo sika no * tuma ywobu aki pa * ama gwir apu * sigure wo ita mi * sa ni turapu * momiti tiritutu * ya ti tose ni * are tuga si tutu * ame no sita * sira si myesa mu to * momo yo ni mo * kaparu masizi ki * opo miya tokoro MYS.6.1053
 12. * murasaki wo * kusa to waku waku * pusu sika no * nwo pa koto ni site * kokoro pa oyazi * MYS.12.3099
 13. * masura wo no * ywobi tate sikaba * sa wo sika no * muna wake yuka mu * aki nwo pagwi para MYS.20.4320
 14. * asi pikwi no * yama no to kage ni * naku sika no * kowe kika su ya mo * yama ta mora su kwo MYS.10.2156
 15. * asi pikwi no * yama ywori ki seba * sa wo sika no * tuma ywobu kowe wo * kika masi mono wo MYS.10.2148
 16. * itwokwo * na se no kimi * wori worite * mono ni i yuku to pa * kara kuni no * twora to ipu kamwi wo * ike dori ni * ya tu tori moti ki * so no kapa wo * tatami ni sasi * ya pye datami * pyeguri no yama ni * udukwi to * satukwi to no ma ni * kusuri gari * tukapu ru toki ni * asipiki no * ko no kata yama ni * puta tu tatu * itipi ga moto ni * adusa yumi * ya tu ta basami * pime kabura * ya tu ta basami * sisi matu to * wa ga woru toki ni * sa wo sika no * ki tati nageka ku * tatimatini * ware pa sinu be si * opo kimi ni * ware pa tukape mu * wa ga tunwo pa * mi kasa no payasi * wa ga mimi pa * mi sumi no tubo * wa ga me ra pa * masumi no kagami * wa ga tume pa * mi yumi no yu pazu * wa ga ke ra pa * mi pumite payasi * wa ga kapa pa * mi pakwo no kapa ni * wa ga sisi pa * mi namasu payasi * wa ga kimo mo * mi namasu payasi * wa ga mige pa * mi sipo no payasi * oi taru yatukwo * wa ga mwi pito tu ni * nana pye pana saku * ya pye pana saku to * mawosi payasa ne * mawosi payasa ne MYS.16.3885
 17. * kimi ni kwopwi * urabure woreba * siki no nwo no * aki pagwi sinwogi * sa wo sika naku mo MYS.10.2143
 18. * imo wo omopi * i no neraye nu ni * aki no nwo ni * sa wo sika naki tu * tuma omopi kanete MYS.15.3678
 19. * ko no woka ni * wo sika pumi okosi * ukanerapi * kamokamo su raku * kimi yuweni koso MYS.8.1576
 20. * oku yama ni * sumu to pu sika no * yopi sara zu * tuma dopu pagwi no * tira ma ku wosi * mo MYS.10.2098
 21. * wa ga woka ni * sa wo sika ki naku * patu pagwi no * pana tuma dopi ni * ki naku sa wo sika MYS.8.1541
 22. * wa ga woka ni * sa wo sika ki naku * patu pagwi no * pana tuma dopi ni * ki naku sa wo sika MYS.8.1541
 23. * aki pagwi no * kwopwi mo tukwi neba * sa wo sika no * kowe i tugi i tugi * kwopwi koso masare MYS.10.2145
 24. * aki no nwo wo * asa yuku sika no * atwo mo na ku * omopi si kimi ni * ap yeru ko yopi ka MYS.8.1613
 25. * sa wo sika no * tuma ywobu yama no * woka pye n aru * wasada pa karazi * simo pa puru tomo MYS.10.2220


Page of 3      (currently showing results 1 to 25 of 54)