ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * kasumi tatu * paru no naga pi wo * oku ka na ku * sira nu yama di wo * kwopwitutu ka ko mu MYS.12.3150
 2. * aki yama no * momiti wo sige mi * matwopi nu ru * imo wo motome mu * yama di sira zu mo MYS.2.208a
 3. * taratine no * papa ga ywobu na wo * mawosa medo * miti yuku pito wo * tare to sirite ka MYS.12.3102
 4. * miti no naka * kuni tu mi kamwi pa * tabi yuki mo * si sira nu kimi wo * megumi tamapana MYS.17.3930
 5. * sumyeroki no * siki masu kuni no * ame no sita * yo mo no miti ni pa * uma no tume * i tukusu kipami * puna no pe no * i paturu madeni * inisipye ywo * ima no wotutu ni * yorodu tukwi * maturu tukasa to * tukuri taru * so no naripapi wo * ame pura zu * pi no kasanareba * uwe si ta mo * maki si patake mo * asa gotoni * sibomi kare yuku * so wo mi reba * kokoro wo ita mi * midori kwo no * ti kopu ga goto ku * ama tu midu * apugite zo matu * asipikwi no * yama no tawori ni * ko no mi yuru * ama no sira kumo * watatumi no * oki tu miya pye ni * tati watari * tonogumori apite * ame mo tamapane MYS.18.4122
 6. * mi kwosi di no * yuki puru yama wo * kwoye mu pi pa * tomar eru ware wo * kakete sinwopa se MYS.9.1786
 7. * patakwo ra ga * yworu piru to ipa zu * yuku miti wo * ware pa kotogoto * miya di ni zo suru MYS.2.193
 8. * patakwo ra ga * yworu piru to ipa zu * yuku miti wo * ware pa kotogoto * miya di ni zo suru MYS.2.193
 9. * yasumisisi * wa go opo kimi no * taka sika su * yamato no kuni pa * sumyeroki no * kamwi no mi yo ywori * siki mas e ru * kuni ni si areba * are masa mu * mi kwo no tugi tugi * ame no sita * sira si imase to * ya po yorodu * ti tose wo kanete * sadame kye mu * nara no miyakwo pa * kagiropwi no * paru ni si nareba * kasuga yama * mikasa no nwo pye ni * sakura bana * ko no kure komori * kapo dori pa * ma na ku siba naku * tuyu simo no * aki sari kureba * ikwoma yama * tobupwi ga take ni * pagwi no ye wo * sigarami tirasi * sa wo sika pa * tuma ywobi toyomu * yama mireba * yama mo mi gaposi * * satwo mireba * satwo mo sumi yo si * mononopu no * ya swo tomo no wo no * uti papete * omop ye ri siku pa * ame tuti no * yoriapi no kagiri * yorodu yo ni * sakaye yuka mu to * omop yeri si * opo miya sura wo * tanom yeri si * nara no miyakwo wo * arata yo no * koto ni si areba * opo kimi no * piki no manima ni * paru pana no * uturo pi kapari * mura tori no * asa dati yukeba * sasutake no * opo miya pito no * pumi nara si * kaywopi si miti pa * uma mo yuka zu * pito mo yuka neba * are ni kyeru kamo MYS.6.1047
 10. * yamato di no * sima no ura mwi ni * yosuru nami * apida mo na kye mu * wa ga kwopwi maku pa MYS.4.551
 11. * upa pye na ki * mono kamo pito pa * sika bakari * topo ki ipye di wo * kapyesaku omopeba MYS.4.631
 12. * kurenawi no * suswo piku miti wo * naka ni okite * ware ka kaywopa mu * kimi ka ki masa mu MYS.11.2655a
 13. * titi papa ni * sirase nu kwo yuwe * miyake di no * natu nwo no kusa wo * nadumi k yeru kamo MYS.13.3296
 14. * yakitu bye ni * wa ga yuki sikaba * suruga n aru * abe no iti di ni * api si kwo ra pa mo MYS.3.284
 15. * yakitu bye ni * wa ga yuki sikaba * suruga n aru * abe no iti di ni * api si kwo ra pa mo MYS.3.284
 16. * ama no gapa * uti pasi watasi * imo ga ipye di * yama zu kaywopa mu * toki mata zu tomo MYS.10.2056
 17. * tuku ywo yo mi * imo ni apa mu to * tada di kara * ware pa kuredomo * ywo so puke ni kyeru MYS.11.2618
 18. * na se no kwo ya * tori no woka di si * naka da wore * a wo ne si naku yo * ikuduku madeni MYS.14.3458
 19. * yama buki no * tati yosopi taru * yama si midu * kumi ni yuka medo * miti no sira naku MYS.2.158
 20. * komori ku no * toyo patuse di pa * toko name no * kasikwo ki miti so * kwopuraku pa yume MYS.11.2511
 21. * komori ku no * toyo patuse di pa * toko name no * kasikwo ki miti so * kwopuraku pa yume MYS.11.2511
 22. * paru no ame ni * ari kyeru mono wo * tati kakuri * imo ga ipye di ni * ko no pi kurasi tu MYS.10.1877
 23. * midu tutapu * iswo no ura mwi no * ipa tutuzi * mo ku saku miti wo * mata mi na mu kamo MYS.2.185
 24. * pasi ki kamo * mi kwo no mikoto no * ari gaywopi * myesi si ikudi no * miti pa are ni kyeri MYS.3.479
 25. * tuginepu * yamasiro di wo * pito tuma no * uma ywori yuku ni * ono duma si * kati ywori yukeba * miru goto ni * ne nomwi si naka yu * soko omopu ni * kokoro si ita si * taratine no * papa ga katami to * wa ga mot eru * maswomi kagami ni * akidu pire * opi name motite * uma kapye wa ga se MYS.13.3314


Page of 12      (currently showing results 1 to 25 of 280)