ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * wa ga yadwo no * panatatibana no * itu si ka mo * tama ni nuku be ku * so no mwi nari na mu MYS.8.1478
 2. * wa ga yadwo no * po tade puru kara * tumi oposi * mwi ni naru made ni * kimi wo si mata mu MYS.11.2759
 3. * sinateru * katasipa gapa no * sa ni nuri no * opo pasi no upe yu * kurenawi no * aka mo suswo biki * yama awi moti * sur eru kinu kite * tada pito ri * i watara su kwo pa * waka kusa no * tuma ka aru ramu * kasi no mwi no * pito ri ka nu ramu * topa maku no * posi ki wa g imo ga * ipye no sira na ku MYS.9.1742
 4. * tama kadura * mwi nara nu kwi ni pa * tipayaburu * kamwi zo tuku to pu * nara nu kwi goto ni MYS.2.101
 5. * yama suge no * mwi nara nu koto wo * ware ni yose * ipa re si kimi pa * tare to ka nu ramu MYS.4.564
 6. * ko no yuki no * ke nokoru toki ni * iza yuka na * yama tatibana no * mwi no teru mo mi mu MYS.19.4226
 7. * sa nwo kata pa * mwi ni nari ni si wo * imasara ni * paru same purite * pana saka me ya mo MYS.10.1929
 8. * tatibana pa * mwi sape pana sape * so no pa sape * ye ni simo puredo * iya toko pa no kwi MYS.6.1009
 9. * kake maku mo * aya ni kasikwo si * sumyeroki no * kami no opomi yo ni * tadimamori * toko yo ni watari * ya poko moti * mawi de * ko si toki * tokizi ku no * kaku no ko no mwi wo * kasikwo ku mo * nokosi tamap yere * kuni mo se ni * opwi tati sakaye * paru sareba * pikwo ye moitutu * pototogisu * naku satukwi ni pa * patu pana wo * yeda ni ta worite * woto mye ra ni * tutwo ni mo yari mi * sirwo tape no * swode ni mo kwoki re * kagupasi mi * okite karasi mi * ayuru mwi pa * tama ni nukitutu * te ni makite * mi redomo aka zu * aki dukeba * sigure no ame puri * asipikwi no * yama no konure pa * kurenawi ni * nipopi tiredomo * tatibana no * nar e ru so no mwi pa * pita teri ni * iya mi gaposi ku * mi yuki puru * puyu ni itareba * simo okedomo * so no pa mo kare zu * tokipa nasu * iya sakapaye ni * sikare koso * kamwi no mi yo ywori * yorosinape * ko no tatibana wo * tokizi ku no * kaku no ko no mwi to * na duke kye rasi mo MYS.18.4111
 10. * kake maku mo * aya ni kasikwo si * sumyeroki no * kami no opomi yo ni * tadimamori * toko yo ni watari * ya poko moti * mawi de * ko si toki * tokizi ku no * kaku no ko no mwi wo * kasikwo ku mo * nokosi tamap yere * kuni mo se ni * opwi tati sakaye * paru sareba * pikwo ye moitutu * pototogisu * naku satukwi ni pa * patu pana wo * yeda ni ta worite * woto mye ra ni * tutwo ni mo yari mi * sirwo tape no * swode ni mo kwoki re * kagupasi mi * okite karasi mi * ayuru mwi pa * tama ni nukitutu * te ni makite * mi redomo aka zu * aki dukeba * sigure no ame puri * asipikwi no * yama no konure pa * kurenawi ni * nipopi tiredomo * tatibana no * nar e ru so no mwi pa * pita teri ni * iya mi gaposi ku * mi yuki puru * puyu ni itareba * simo okedomo * so no pa mo kare zu * tokipa nasu * iya sakapaye ni * sikare koso * kamwi no mi yo ywori * yorosinape * ko no tatibana wo * tokizi ku no * kaku no ko no mwi to * na duke kye rasi mo MYS.18.4111
 11. * kake maku mo * aya ni kasikwo si * sumyeroki no * kami no opomi yo ni * tadimamori * toko yo ni watari * ya poko moti * mawi de * ko si toki * tokizi ku no * kaku no ko no mwi wo * kasikwo ku mo * nokosi tamap yere * kuni mo se ni * opwi tati sakaye * paru sareba * pikwo ye moitutu * pototogisu * naku satukwi ni pa * patu pana wo * yeda ni ta worite * woto mye ra ni * tutwo ni mo yari mi * sirwo tape no * swode ni mo kwoki re * kagupasi mi * okite karasi mi * ayuru mwi pa * tama ni nukitutu * te ni makite * mi redomo aka zu * aki dukeba * sigure no ame puri * asipikwi no * yama no konure pa * kurenawi ni * nipopi tiredomo * tatibana no * nar e ru so no mwi pa * pita teri ni * iya mi gaposi ku * mi yuki puru * puyu ni itareba * simo okedomo * so no pa mo kare zu * tokipa nasu * iya sakapaye ni * sikare koso * kamwi no mi yo ywori * yorosinape * ko no tatibana wo * tokizi ku no * kaku no ko no mwi to * na duke kye rasi mo MYS.18.4111
 12. * kake maku mo * aya ni kasikwo si * sumyeroki no * kami no opomi yo ni * tadimamori * toko yo ni watari * ya poko moti * mawi de * ko si toki * tokizi ku no * kaku no ko no mwi wo * kasikwo ku mo * nokosi tamap yere * kuni mo se ni * opwi tati sakaye * paru sareba * pikwo ye moitutu * pototogisu * naku satukwi ni pa * patu pana wo * yeda ni ta worite * woto mye ra ni * tutwo ni mo yari mi * sirwo tape no * swode ni mo kwoki re * kagupasi mi * okite karasi mi * ayuru mwi pa * tama ni nukitutu * te ni makite * mi redomo aka zu * aki dukeba * sigure no ame puri * asipikwi no * yama no konure pa * kurenawi ni * nipopi tiredomo * tatibana no * nar e ru so no mwi pa * pita teri ni * iya mi gaposi ku * mi yuki puru * puyu ni itareba * simo okedomo * so no pa mo kare zu * tokipa nasu * iya sakapaye ni * sikare koso * kamwi no mi yo ywori * yorosinape * ko no tatibana wo * tokizi ku no * kaku no ko no mwi to * na duke kye rasi mo MYS.18.4111
 13. * opo kimi no * make no manima ni * sima mori ni * wa ga tati kureba * papaswoba no * papa no mikoto pa * mi mo no suswo * tumi age kaki nade * titi no mwi no * titi no mikoto pa * takudunwo no * sira pige no upe yu * namita tari * nageki notabaku * kagwo zimono * tada pito ri site * asa two de no * kanasi ki wa ga kwo * ara tama no * tosi no wo naga ku * api mi zupa * kwopwisi ku aru be si * kepu dani mo * koto dopi se mu to * wosimitutu * kanasibwi mase * waka kusa no * tuma mo kwo domo mo * woti koti ni * sapa ni kakumi wi * paru tori no * kowe no sa maywopi * sirwo tape no * swode naki nurasi * tadusapari * wakare kate nito * piki todome * sitapi si monowo * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * tama poko no * miti ni ide tati * woka no saki * i tamuru gotoni * yorodu tabi * kapyeri mi situtu * paroparo ni * wakare si kureba * omopu swora * yasu ku mo ara zu * kwopuru swora * kurusi ki monowo * utusemi no * yo no pito nareba * tama kiparu * inoti mo sira zu * una para no * kasikwo ki miti wo * sima dutapi * i kogi watarite * ari meguri * wa ga kuru madeni * tapirake ku * oya pa imasane * tutumi na ku * tuma pa mata se to * suminoye no * a ga sumye kamwi ni * nusa maturi * inori mawosite * nanipa tu ni * pune wo uke suwe * ya swo ka nuki * kakwo totonopete * asa biraki * wa pa kogi de nu to * ipye ni tuge koso MYS.20.4408
 14. * suminoye no * pama ni yoru to ipu * utuse gapi * mwi na ki koto moti * ware kwopwi me ya mo MYS.11.2797
 15. * wa ga yadwo ni * saki si aki pagwi * tiri sugwite * mwi ni naru made ni * kimi ni apa nu kamo MYS.10.2286
 16. * uda no * taka kwi ni * sigi wana paru * wa ga matu ya * sigi pa sayara zu * isukupasi * kudira sayari * kwonami ga * na kopa saba * tati soba no * mwi no na kyeku wo * kokwisi pwiwene * upanari ga * na kopa saba * itisaka kwi * mwi no opo kyeku wo * kokwida pwiwene NSK.7
 17. * uda no * taka kwi ni * sigi wana paru * wa ga matu ya * sigi pa sayara zu * isukupasi * kudira sayari * kwonami ga * na kopa saba * tati soba no * mwi no na kyeku wo * kokwisi pwiwene * upanari ga * na kopa saba * itisaka kwi * mwi no opo kyeku wo * kokwida pwiwene NSK.7
 18. * titi no mwi no * titi no mikoto * papaswo ba no * papa no mikoto * oboroka ni * kokoro tukusite * omopu ramu * so no kwo nare ya mo * masura wo ya * munasi ku aru be ki * adusa yumi * suwe puri okosi * nage ya moti * ti piro i watasi * turugi tati * kosi ni tori paki * asipikwi no * ya tu wo pumi kwoye * sasimakuru * kokoro sayara zu * noti no yo no * katari tugu be ku * na wo tatu be si mo MYS.19.4164
 19. * wa ga kadwo no * e no mwi mori pamu * momo ti dori * ti dori pa kuredo * kimi so ki masa nu MYS.16.3872
 20. * puyu gomori * paru pye wo kwopwite * uwe si kwi no * mwi ni naru toki wo * kata matu ware zo MYS.9.1705
 21. * asigara no * pakwone no yama ni * apa makite * mwi to pa nar eru wo * apa naku mo ayasi * MYS.14.3364a
 22. * imo ga tame * suga no mwi tori ni * yuki si ware pa * yama di ni matwopi * ko no pi kurasi tu MYS.7.1250
 23. * uda no * taka kwi ni * sigi wana paru * wa ga matu ya * sigi pa sayara zu * isukupasi * kudira sayaru * kwonami ga * na kopa saba * tati soba no * mwi no na kyeku wo * kokwisi pwiwene * upanari ga * na kopa saba * itisaka kwi * mwi no opo kyeku wo * kokwida pwiwene * ee * siyakwosiya * ko pa inogopu so * aa * siyakwosiya * ko pa azawarapu so KK.9
 24. * uda no * taka kwi ni * sigi wana paru * wa ga matu ya * sigi pa sayara zu * isukupasi * kudira sayaru * kwonami ga * na kopa saba * tati soba no * mwi no na kyeku wo * kokwisi pwiwene * upanari ga * na kopa saba * itisaka kwi * mwi no opo kyeku wo * kokwida pwiwene * ee * siyakwosiya * ko pa inogopu so * aa * siyakwosiya * ko pa azawarapu so KK.9
 25. * imo ga ipye ni * saki taru pana no * ume no pana * mwi ni si nari na ba * ka mo kaku mo se mu MYS.3.399


Page of 2      (currently showing results 1 to 25 of 32)