ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * sinateru * katasipa gapa no * sa ni nuri no * opo pasi no upe yu * kurenawi no * aka mo suswo biki * yama awi moti * sur eru kinu kite * tada pito ri * i watara su kwo pa * waka kusa no * tuma ka aru ramu * kasi no mwi no * pito ri ka nu ramu * topa maku no * posi ki wa g imo ga * ipye no sira na ku MYS.9.1742
 2. * tori ga naku * aduma no kuni ni * inisipye ni * ari kyeru koto to * ima madeni * taye zu ipi kuru * katusika no * mama no tegwona ga * asa ginu ni * awo kubi tuke * pita sa wo wo * mo ni pa ori kite * kami dani mo * kaki pa kedura zu * kutu wo dani * paka zu yukedomo * nisiki aya no * naka ni tutum yeru * ituki gwo mo * imo ni sika me ya * moti dukwi no * tar eru omowa ni * pana no goto * wemite tat ereba * natu musi no * pwi ni iru ga goto * minatwo iri ni * pune kogu goto ku * yuki kagure * pito no ipu toki * ikubaku mo * ik yerazi mono wo * nani su to ka * mwi wo tana sirite * nami no oto no * sawaku minatwo no * oku tu kwi ni * imo ga koyas eru * topo ki yo ni * ari kyeru koto wo * kinopu si mo * mi kye mu ga goto mo * omopoyuru kamo MYS.9.1807
 3. * suminoye no * idemi no pama no * siba na kari sone * wotomye ra ga * aka mo no suswo no * nurete yuku mi mu MYS.7.1274
 4. * masura wo pa * mi kari ni tata si * wotomye ra pa * aka mo suswo biku * kiywo ki pama bwi wo MYS.6.1001
 5. * ami no ura * puna nori su ramu * woto mye ra ga * tama mo no suswo ni * sipo mitu ramu ka MYS.15.3610b
 6. * matura kapa * kapa no se paya mi * kurenawi no * mo no suswo nurete * ayu ka turu ramu MYS.5.861
 7. * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * asipikwi no * yama nwo sapara zu * ama zakaru * pina mo wosamuru * masura wo ya * nani ka mono mopu * awo ni yo si * nara di ki kaywopu * tamadusa no * tukapi taye me ya * komori kwopwi * ikiduki watari * sita mopi ni * nagekapu wa ga se * inisipye yu * ipi tugi ku rasi * yo no naka pa * kazu na ki mono so * nagusamuru * koto mo ara mu to * satwo bito no * are ni tuguraku * yama bwi ni pa * sakura bana tiri * kapo tori no * ma na ku siba naku * paru no nwo ni * sumire wo tumu to * sirwo tape no * swode wori kapyesi * kurenawi no * aka mo suswo biki * wotomye ra pa * omopi midarete * kimi matu to * ura gwopwi su nari * kokorogu si * iza mi ni yukana * koto pa tanayupi MYS.17.3973
 8. * ami no ura ni * puna nori su ramu * wotomye ra ga * tama mo no suswo ni * sipo mitu ramu ka MYS.1.40
 9. * kasumi tatu * ama no kapara ni * kimi matu to * i kaywopu poto ni * mo no suswo nure nu MYS.8.1528
 10. * opo kimi no * make no manima ni * sima mori ni * wa ga tati kureba * papaswoba no * papa no mikoto pa * mi mo no suswo * tumi age kaki nade * titi no mwi no * titi no mikoto pa * takudunwo no * sira pige no upe yu * namita tari * nageki notabaku * kagwo zimono * tada pito ri site * asa two de no * kanasi ki wa ga kwo * ara tama no * tosi no wo naga ku * api mi zupa * kwopwisi ku aru be si * kepu dani mo * koto dopi se mu to * wosimitutu * kanasibwi mase * waka kusa no * tuma mo kwo domo mo * woti koti ni * sapa ni kakumi wi * paru tori no * kowe no sa maywopi * sirwo tape no * swode naki nurasi * tadusapari * wakare kate nito * piki todome * sitapi si monowo * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * tama poko no * miti ni ide tati * woka no saki * i tamuru gotoni * yorodu tabi * kapyeri mi situtu * paroparo ni * wakare si kureba * omopu swora * yasu ku mo ara zu * kwopuru swora * kurusi ki monowo * utusemi no * yo no pito nareba * tama kiparu * inoti mo sira zu * una para no * kasikwo ki miti wo * sima dutapi * i kogi watarite * ari meguri * wa ga kuru madeni * tapirake ku * oya pa imasane * tutumi na ku * tuma pa mata se to * suminoye no * a ga sumye kamwi ni * nusa maturi * inori mawosite * nanipa tu ni * pune wo uke suwe * ya swo ka nuki * kakwo totonopete * asa biraki * wa pa kogi de nu to * ipye ni tuge koso MYS.20.4408
 11. * opo kimi no * make no manima ni * sinazakaru * kwosi wo wosame ni * idete ko si * masura ware sura * yo no naka no * tune si na kyereba * uti nabiki * toko ni koi pusi * ita kyeku no * pi ni kye ni maseba * kanasi kyeku * koko ni omopi de * irana kyeku * soko ni omopi de * nageku swora * yasu kye naku ni * omopu swora * kurusi ki monowo * asipikwi no * yama ki pyenarite * tama poko no * miti no topo kyeba * ma dukapi mo * yaru yosi mo na mi * omoposi ki * koto mo kaywopa zu * tama kiparu * inoti wosi kyedo * se mu subye no * tadoki wo sira ni * komori wite * omopi nagekapi * nagusamuru * kokoro pa na si ni * paru pana no * sak yeru sakari ni * omopu dwoti * ta wori kazasa zu * paru no nwo no * sikemi tobi kuku * ugupisu no * kowe dani kika zu * wotomye ra ga * paru na tuma su to * kurenawi no * aka mo no suswo no * paru same ni * nipopi pidutite * kaywopu ramu * toki no sakari wo itadura ni * sugusi yari ture * sinwopa s eru * kimi ga kokoro wo * urupasi mi * ko no ywo sugara ni * i mo ne zu ni * kyepu mo simyera ni * kwopwitutu so woru MYS.17.3969
 12. * midorikwo no * waku gwo ga mwi ni pa * taratisi * papa ni udaka ye * pimutuki no * papu kwo ga mwi ni pa * yupu kata ginu * pitura ni nupi ki * kubi tuki no * warapa ga mwi ni pa * yupi pata no * swode tuke goromo * ki si ware wo * nipopi yoru * kwo ra ga yoti ni pa * mina no wata * ka gurwo si kami wo * ma kusi moti * koko ni kaki tari * tori tukane * agete mo maki mi * toki midari * warapa ni nasi mi * sa ni tukapu * iro ni na tukasi ki * murasaki no * opo aya no kinu * suminoye no * topo satwo wo nwo no * ma pari moti * ni posi si kinu ni * koma nisiki * pimo ni nupi tuke * sasa pu kasana pu * nami kasane ki * utisoyasi * womi no kwo ra * ari kinu no * takara no kwo ra ga * uti tape pa * pete oru nuno * pi sarasi no * asa te dukuri wo * pire mo nasu * pasi ki ni tori siki * ipye ni puru * inaki womina ga * tuma do pu to * ware ni okose si * wotikata no * puta aya sita kutu * tobu tori no * asuka wotokwo ga * nagame imi * nupi si kuro kutu * sasi pakite * nipa ni tatazumye * makari na tati to * sapuru wotomye ga * pono kikite * ware ni okose si * mipanada no * kinu no obi wo * piki obi nasu * kara obi ni tora si * watatumi no * tono no iraka ni * tobi kakeru * sugaru no goto ki * kosi poso ni * tori kazarapi * maswo kagami * tori name kakete * ono ga kapo * kapyerapi mitutu * paru sarite * nwo pye wo megureba * omosirwo mi * ware wo omo pe ka * sa nwo tu tori * ki naki kakerapu * aki sarite * yama pye wo yukeba * natukasi * to * ware wo omo pe ka * ama kumo mo * yuki tanabik yeru * kapyeri tati * miti wo kureba * utipi sasu * miya womina * sasutake no * toneri wotokwo mo * sino burapi * kapye rapi mitutu * ta ga kwo so to ya * omopa yete aru * kaku no goto * se rare si yuweni * inisipye * sazaki si ware ya * pasikiyasi * * kyepu ya mo kwo ra ni * isa ni to ya * omopa yete aru * kaku no goto * serare si yuweni * inisipye no * sakasi ki pito mo * noti no yo no * kagami ni se mu to * oi pito wo * okuri si kuruma * moti kapyeri ko si * moti kapyeri ko si MYS.16.3791
 13. * matura gapa * kapa no se pikari * ayu turu to * tata s eru imo ga * mo no suswo nure nu MYS.5.855
 14. * tobu tori no * asuka no kapa no * kami tu se ni * opuru tama mo pa * simo tu se ni * nagare purabapu * tama mo nasu * ka yori kaku yori * nabik api si * tuma no mikoto no * tatanaduku * niki pada sura wo * turugi tati * mwi ni sope ne neba * nubatama no * ywo toko mo aru ramu * soko yuwe ni * nagusame kane te * kedasiku mo * apu ya to omopite * tama dare no * woti no opo nwo no * asa tuyu ni * tama mo pa piduti * yupu gwiri ni * koromo pa nurete * kusa makura * tabi ne ka mo su ru * apa nu kimi yuwe MYS.2.194a
 15. * tobu tori no * asuka no kapa no * kami tu se ni * opuru tama mo pa * simo tu se ni * nagare purabapu * tama mo nasu * ka yori kaku yori * nabik api si * tuma no mikoto no * tatanaduku * niki pada sura wo * turugi tati * mwi ni sope ne neba * nubatama no * ywo toko mo are na mu * soko yuwe ni * nagusame kane te * kedasiku mo * kimi mo apu ya to * tama dare no * woti no opo nwo no * asa tuyu ni * tama mo pa piduti * yupu gwiri ni * koromo pa nurete * kusa makura * tabi ne ka mo su ru * apa nu kimi yuwe MYS.2.194b
 16. * tatite omopi * wite mo so omopu * kurenawi no * aka mo suswo biki * ini si sugata wo MYS.11.2550
 17. * yo tu no pune * paya kapyeri ko to * sira ka tuke * wa ga mo no suswo ni * ipapite mata mu MYS.19.4265
 18. * wa g imo kwo ga * aka mo pidutite * uwe si ta wo * karite wosame mu * kuranasi no pama MYS.9.1710
 19. * wagimo kwo ga * aka mo no suswo no * piduti na mu * kyepu no kwo same ni * ware sape nure na MYS.7.1090
 20. * wotomye ra ga * tama mo suswo biku * ko no nipa ni * aki kaze pukite * pana pa tiritutu MYS.20.4452
 21. * pasikiyasi * * apa nu kwo yuwe ni * itadura ni * udi gapa no se ni * mo suswo nurasi tu MYS.11.2429
 22. * utipi sasu * miya di wo yuku ni * wa ga mo pa yare nu * tama no wo no * omopi midarete * ipye ni ara masi wo MYS.7.1280
 23. * kurwo usi gata * sipo pwi no ura wo * kurenawi no * tama mo suswo piki * yuku pa ta ga tuma MYS.9.1672
 24. * opo ki umi no * mina soko puka ku * omopitutu * mo biki narasi si * suga para no satwo MYS.20.4491
 25. * kimi ga tame * yama ta no sapa ni * wegu tumu to * yuki ge no midu ni * mo no suswo nure nu MYS.10.1839


Page of 2      (currently showing results 1 to 25 of 37)