ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * ware nomwi ya * ywo pune pa kogu to * omop yereba * oki pye no kata ni * kadi no oto su nari MYS.15.3624
 2. * amagwir api * pi kata puku rasi * midu kukwi no * woka no minatwo ni * nami tati wataru MYS.7.1231
 3. * asanasana * tukusi no kata wo * ide mitutu * ne nomwi so wa ga naku * ita mo subye na mi MYS.12.3218
 4. * pasikyeyasi * * wagipye no kata ywo * kumwo wi tati ku mo KK.32
 5. * sira kumo no * tatuta no yama no * tuyu simo ni * iro duku toki ni * uti kwoyete * tabi yuku kimi pa * i po pye yama * i yuki sakumi * ata mamoru * tukusi ni itari * yama no soki * nwo no soki mi yo to * tomo no bye wo * akati tukapa si * yama bikwo no * kotape mu kipami * taniguku no * sa wataru kipami * kuni kata wo * mye si tamapite * puyu gomori * paru sari yukaba * tobu tori no * paya ku ki masane * tatuta di no * woka pye no miti ni * nitutuzi no * nipopa mu toki no * sakura bana * saki na mu toki ni * yama tadu no * mukape mawi de mu * kimi ga ki masa ba MYS.6.971
 6. * wa ga mati si * aki pagwi saki nu * ima dani mo * nipopi ni yuka na * woti kata pito ni MYS.10.2014
 7. * sa ywo pukete * ywo naka no kata ni * obobo si ku * ywobi si puna bito * pate ni kye mu kamo MYS.7.1225
 8. * woti kata no * pani pu no wo ya ni * kwo same puri * toko sape nure nu * mwi ni swopye wa g imo MYS.11.2683
 9. * mi watasi ni * imo ra pa tata si * ko no kata ni * ware pa tatite * omopu swora * yasu kye na ku ni * nageku swora * yasu kye na ku ni * sa ni nuri no * wo bune moga mo * tama maki no * wo kadi moga mo * kogi wataritutu mo * katarapa masi wo MYS.13.3299a
 10. * kaze mazipe * ame puru ywo no * ame mazipe * yuki puru ywo pa * subye mo na ku * samu ku si areba * kata sipo wo * twori tudusiropi * kasu yu zake * uti susuropite * sipabukapi * pana bisibisi ni * sika to ara nu * pige kaki nadete * are wo okite * pito pa arazi to * pokoropedo * samu ku si areba * asa pusuma * piki kagapuri * nuno kata kinu * ari no kotogoto * ki sopedomo * samu ki ywo sura wo * ware ywori mo * madusi ki pito no * titi papa pa * uwe kogoyu ramu * mye kwo domo pa * kopu kopu naku ramu * ko no toki pa * ika ni situtu ka * na ga yo pa wataru * ame tuti pa * piro si to ipedo * a ga tame pa * sa ku ya nari nuru * pi tukwi pa * akasi to ipedo * a ga tame pa * teri ya tamapa nu * pito mwina ka * a nomwi ya sikaru * wakuraba ni * pito to pa aru wo * pito nami ni * are mo tukuru wo * wata mo na ki * nuno kata kinu no * miru no goto * wawake sagar eru * kakapu nomwi * kata ni uti kake * puse ipo no * mage ipo no uti ni * pita tuti ni * wara kaki sikite * titi papa pa * makura no kata ni * mye kwo domo pa * atwo no kata ni * kakumi wite * urepe sa maywopi * kamadwo ni pa * po ke puki tate zu * kosiki ni pa * kumo no su kakite * ipi kasiku * koto mo wasurete * nuye dori no * nodoyopi woru ni * ito nokite * sema ki mono wo * pasi kiru to * ip eru ga goto ku * simoto toru * satwo wosa ga kowe pa * ne ya dwo made * ki tati ywoba pi nu * kaku bakari * subye na ki mo noka * yo no naka no miti MYS.5.892
 11. * kaze mazipe * ame puru ywo no * ame mazipe * yuki puru ywo pa * subye mo na ku * samu ku si areba * kata sipo wo * twori tudusiropi * kasu yu zake * uti susuropite * sipabukapi * pana bisibisi ni * sika to ara nu * pige kaki nadete * are wo okite * pito pa arazi to * pokoropedo * samu ku si areba * asa pusuma * piki kagapuri * nuno kata kinu * ari no kotogoto * ki sopedomo * samu ki ywo sura wo * ware ywori mo * madusi ki pito no * titi papa pa * uwe kogoyu ramu * mye kwo domo pa * kopu kopu naku ramu * ko no toki pa * ika ni situtu ka * na ga yo pa wataru * ame tuti pa * piro si to ipedo * a ga tame pa * sa ku ya nari nuru * pi tukwi pa * akasi to ipedo * a ga tame pa * teri ya tamapa nu * pito mwina ka * a nomwi ya sikaru * wakuraba ni * pito to pa aru wo * pito nami ni * are mo tukuru wo * wata mo na ki * nuno kata kinu no * miru no goto * wawake sagar eru * kakapu nomwi * kata ni uti kake * puse ipo no * mage ipo no uti ni * pita tuti ni * wara kaki sikite * titi papa pa * makura no kata ni * mye kwo domo pa * atwo no kata ni * kakumi wite * urepe sa maywopi * kamadwo ni pa * po ke puki tate zu * kosiki ni pa * kumo no su kakite * ipi kasiku * koto mo wasurete * nuye dori no * nodoyopi woru ni * ito nokite * sema ki mono wo * pasi kiru to * ip eru ga goto ku * simoto toru * satwo wosa ga kowe pa * ne ya dwo made * ki tati ywoba pi nu * kaku bakari * subye na ki mo noka * yo no naka no miti MYS.5.892
 12. * woti kata no * asa nwo no kigisi * toyomosa zu * ware pa ne sikado * pito so toyomosu NSK.110
 13. * woti kata no * arara matu bara * matu bara ni * watari yukite * tuku yumi ni * mari ya wo tagupe * uma pito pa * uma pito dwoti ya * itwokwo pa mo * itwokwo dwoti * iza apana ware pa * tama kiparu * uti no aso ga * para nuti pa * isagwo are ya * iza apana ware pa NSK.28
 14. * opo nakwo wo * woti kata nwo pye ni * karu kaya no * tuka no apida mo * ware wasure me ya MYS.2.110
 15. * komori ku no * patuse no kapa no * woti kata ni * imo ra pa tata si * ko no kata ni * ware pa tatite * omopu swora * yasu kye na ku ni * nageku swora * yasu kye na ku ni * sa ni nuri no * wo bune moga mo * tama maki no * wo kadi moga mo * kogi wataritutu mo * katarapa masi wo MYS.13.3299b
 16. * komori ku no * patuse no kapa no * woti kata ni * imo ra pa tata si * ko no kata ni * ware pa tatite * omopu swora * yasu kye na ku ni * nageku swora * yasu kye na ku ni * sa ni nuri no * wo bune moga mo * tama maki no * wo kadi moga mo * kogi wataritutu mo * katarapa masi wo MYS.13.3299b
 17. * opo kata pa * nani ka mo kwopwi mu * koto age se zu * imo ni yori ne mu * tosi pa tika ki wo MYS.12.2918
 18. * kasumi tatu * nwo no pe no kata ni * yuki sikaba * ugupisu naki tu * paru ni naru rasi MYS.8.1443
 19. * kozo no aki * api mi si manima * kyepu mire ba * omo ya medura si * miyakwo kata pito MYS.18.4117
 20. * opomi ato wo * mi ni kuru pito no * ini si kata * ti yo no tumi sape * porobu to so ipu * nozoku to zo kiku BS.17
 21. * koko ni site * tukusi ya iduku * sira kumo no * tanabiku yama no * kata ni si aru rasi MYS.4.574
 22. * aki no ta no * po no pe ni kwirapu * asa kasumi * itu pye no kata ni * wa ga kwopwi yama mu MYS.2.88
 23. * pasikiyosi * * wagipye no kata yu * kumo wi tati ku mo NSK.21


showing results 1 to 23 of 23