ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * nemokoro ni * mono wo omopeba * ipa mu subye * se mu subye mo na si * imo to ware * te tadusaparite * asita ni pa * nipa ni ide tati * yupu pye ni pa * toko uti parapi * sirwo tape no * swode sasi kapete * sa ne si ywo ya * tune ni ari kyeru * asi pikwi no * yama dori kosoba * wo mukapi ni * tuma dopi su to ipe * utusemi no * pito n aru ware ya * nani su to ka * pito pi pito ywo mo * sakari wite * nageki kwopu ramu * koko omopeba * mune koso ita ki * soko yuweni * kokoro nagu ya to * takamatwo no * yama ni mo nwo ni mo * uti yukite * aswobi arukedo * pana nomwi * nipopite areba * miru gotoni * masite omopoyu * ika nisite * wasure mu mono so * kwopwi to ipu mono wo MYS.8.1629
 2. * kamunadukwi * sigure no ame puri * yama gwiri no * ibuse ki a ga mune * ta wo miba yama mu MYS.10.2263b
 3. * wa ga nipa ni * pana so saki taru * so wo miredo * kokoro mo yuka zu * pasikiyasi * * imo ga ari seba * mi kamo nasu * puta ri narabi wi * ta worite mo * mise masi mono wo * utusemi no * kar eru mwi nareba * tuyu simo no * ke nuru ga goto ku * asi pikwi no * yama di wo sasite * iri pi nasu * kakuri ni si kaba * soko mopu ni * mune koso itame * ipi mo e zu * na duke mo sira zu * atwo mo na ki * yo no naka ni areba * se mu subye mo na si MYS.3.466
 4. * yatipoko no * kamwi no mikoto ya * a ga opo kuni nusi * na koso pa * wo ni imaseba * uti mwiru * sima no saki zaki * kaki mwiru * iswo no saki oti zu * waka kusa no * tuma mota se rame * a pa mo yo * mye ni si areba * na wo kite * wo pa na si * na wo kite * tuma pa na si * aya kaki no * pupaya ga sita ni * musibusuma * nikwoya ga sita ni * taku busuma * sayagu ga sita ni * awa yuki no * wakayaru mune wo * takudunwo no * sirwo ki tadamuki * sodataki * tadaki managari * ma tama de * tama de sasi maki * mwomwo naga ni * i wo si nase * toyo mi ki * tate matura se KK.5
 5. * yatipoko no * kamwi no mikoto * nuye kusa no * mye ni si areba * wa ga kokoro * urasu no tori zo * ima koso pa * wa dori ni ara me * noti pa * na dori ni ara mu wo * inoti pa * na sise tamapi so * isitapuya * ama pase dukapi * koto no * katari goto mo * ko woba * awo yama ni * pi ga kakuraba * nubatama no * ywo pa ide na mu * asa pi no * wemi sakaye kite * takudunwo no * sirwo ki tadamuki * awa yuki no * wakayaru mune wo * sodataki * tadaki managari * ma tama de * tama de sasi maki * mwomwo naga ni * i pa nasa mu wo * aya ni * na kwopwi kikosi * yatipoko no * kamwi no mikoto * koto no * katari goto mo * ko woba KK.3
 6. * tamasipi pa * asita yupubye ni * tamapuredo * a ga mune ita si * kwopwi no sige ki ni MYS.15.3767
 7. * ywo no podoro * ide tutu kuraku * tabi mane ku * nareba wa ga mune * tati yaku goto si MYS.4.755
 8. * nagatukwi no * sigure no ame no * yama gwiri no * ibuse ki a ga mune * ta wo miba yama mu MYS.10.2263a
 9. * kiki si ywori * mono wo omopeba * wa ga mune pa * warete kudakete * two gokoro mo na si MYS.12.2894
 10. * sira kumo no * tanabiku kuni no * awo kumo no * muka busu kuni no * ama kumo no * sita n aru pito pa * a nomwi ka mo * kimi ni kwopu ramu * a nomwi ka mo * kimi ni kwopu reba * ame tuti ni * miti tarapasite * kwopure ka mo * mune no yami taru * omope ka mo * kokoro no ita ki * a ga kwopwi zo * pi ni kye ni masaru * itu pa si mo * kwopwi nu toki to pa * ara ne domo * ko no nagatukwi wo * wa ga sekwo ga * sinwopi ni se yo to * ti yo ni mo * sinwopi watare to * yorodu yo ni * katari tugape to * katari site * ko no nagatukwi no * sugwi maku wo * ita mo subye na mi * ara tama no * tukwi no kapareba * se mu subye no * tadwoki wo sira ni * ipa ga ne no * kogosi ki miti no * ipa toko no * ne pap yeru kadwo ni * asita ni pa * ide wite nageki * yupu pye ni pa * iri wi kwopwitutu * nubatama no * kurwo kami sikite * pito no nuru * uma i pa ne zu ni * opo bune no * yukurayukura ni * omopitutu * wa ga nuru ywo ra pa * yomi mo ape nu kamo MYS.13.3329
 11. * akidu sima * yamato no kuni pa * kamu kara to * koto age se nu kuni * sikaredomo * ware pa koto age su * ame tuti no * kamwi mo panapada * wa ga omopu * kokoro sira zu ya * yuku kage no * tukwi mo pe yukeba * tama kagiru * pi mo kasanari * omo pe ka mo * mune yasu kara nu * kwopu re kamo * kokoro no ita ki * suwe tupi ni * kimi ni apa zupa * wa ga inoti no * ik yera mu kipami * kwopwitutu mo * ware pa watara mu * maswo kagami * tadame ni kimi wo * api mi te ba koso * wa ga kwopwi yama me MYS.13.3250
 12. * nubatama no * i nete no yupubye no * mono mopi ni * sake ni si mune pa * yamu toki mo na si MYS.12.2878
 13. * yo no pito no * taputwobi negapu * nana kusa no * takara mo * ware pa nani se mu * wa ga naka no * uma re ide taru * sira tama no * wa ga kwo purupi pa * aka posi no * akuru asita pa * siki tape no * toko no pye sara zu * tat e redomo * wo redomo * tomo ni tapabu re * yupu tudu no * yupubye ni nareba * iza neyo to * te wo tadusapari * titi papa mo * upe pa na sagari * sakikusa no * naka n i wo ne mu to * utukusi ku * si ga katarapeba * itu si ka mo * pito to nari idete * asi kyeku mo * yo kyeku mo mi mu to * opo bune no * omopi tanomu ni * omopa nu ni * yoko sima kaze no * nipubuka ni * opopi ki ta reba * se mu subye no * tadwoki wo sira ni * sirwo tape no * tasuki wo kake * maswo kagami * te ni tori motite * ama tu kamwi * apugi kopi nomi * kuni tu kamwi * pusite nuka duki * kakara zu mo * kakari mo * kamwi no manima ni to * tati azari * ware kopi nomedo * simasi ku mo * yo kyeku pa na si ni * yakuyaku ni * katati tukupori * asanaasana * ipu koto yami * tama kiparu * inoti taye nure * tati wodori * asi suri sakyebi * pusi apugi * mune uti nakeki * te ni mot e ru * a ga kwo tobasi tu * yo no naka no miti MYS.5.904
 14. * imasara ni * imo ni apa me ya to * omope kamo * kokoda wa ga mune * obobosi kara mu MYS.4.611
 15. * wagimo kwo ni * kwopwi subye na ka ri * mune wo atu mi * asa two akureba * mi yuru kwiri kamo MYS.12.3034


showing results 1 to 15 of 15