ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * pito goto wo * sige mi ka kimi ga * puta saya no * ipye wo pyedatete * kwopwi tutu wora mu MYS.4.685
 2. * takudunwo no * sirakwi no kuni yu * pito goto wo * yo si to kika site * twopi saku ru * ugara parakara * na ki kuni ni * watari ki masite * opo kimi no * siki masu kuni ni * utipi sasu * miyakwo simimi ni * satwo ipye pa * sapa ni aredomo * ika sama ni * omopi kye me kamo * ture mo na ki * sapo no yama pye ni * naku kwo nasu * sitapi ki masite * siki tape no * ipye wo mo tukuri * ara tama no * tosi no wo naga ku * sumapitutu * imasi si mono wo * ik yeru mono * sinu to ipu koto ni * manukare nu * mono ni si areba * tanom yeri si * pito no kotogoto * kusa makura * tabi n aru potwo ni * sapo gapa wo * asa kapa watari * kasuga nwo wo * sogapi ni mitutu * asi pikwi no * yama pye wo sasite * kurekure to * kakuri masi nu re * ipa mu subye * se mu subye sira ni * ta motopori * tada pito ri site * sirwo tape no * koromo de posa zu * nagekitutu * wa ga naku namita * arima yama * kumo wi tanabiki * ame ni puri ki ya MYS.3.460
 3. * apa naku mo * u si to omopeba * iya masi ni * pito goto sige ku * kikoye kuru kamo MYS.12.2872
 4. * wa ga sekwo si * toge mu to ipaba * pito goto pa * sige ku ari tomo * idete apa masi wo MYS.4.539
 5. * ko no yo ni pa * pito goto sige si * ko mu yo ni mo * apa mu wa ga sekwo * ima n ara zu tomo MYS.4.541
 6. * pito goto wo * sige mi to kimi wo * udura naku * pito no puru pye ni * katarapite yari tu MYS.11.2799
 7. * pito goto wo * sige mi kot ita mi * apa zari ki * kokoro aru goto * na omopi wa ga sekwo MYS.4.538
 8. * pito goto no * sige ki ko no koro * tama naraba * te ni maki motite * kwopwi zu ara masi wo MYS.3.436
 9. * patu pana no * tiru be ki mono wo * pito goto no * sige ki ni yorite * yodomu koro kamo MYS.4.630
 10. * pito goto no * sige ki toki ni pa * wagimo kwo si * koromo ni ari seba * sita ni ki masi wo MYS.12.2852
 11. * nemokoro ni * omopu wagimo wo * pito goto no * sige ki ni yorite * yodomu koro kamo MYS.12.3109
 12. * pito goto no * sige ki ma morite * apu tomo ya * sara ni wa ga pe ni * koto no sige kye mu MYS.11.2561
 13. * pito goto no * yokosu wo kikite * tama poko no * miti ni mo apazi to * ipi te si wagimo MYS.12.2871
 14. * pito goto wo * sige mi kot ita mi * wa g imo kwo ni * ini si tukwi ywori * imada apa nu kamo MYS.12.2895
 15. * pito goto pa * makoto kot ita ku * nari nu tomo * soko ni sapara mu * ware ni ara naku ni MYS.12.2886
 16. * tada kyepu mo * kimi ni pa apa medo * pito goto wo * sige mi apa zute * kwopwi wataru kamo MYS.12.2923
 17. * pito goto wo * sige mi kot ita mi * wa ga sekwo wo * me ni pa miredomo * apu yosi mo na si MYS.12.2938
 18. * pito goto wo * sige mi to imo ni * apa zusite * kokoro no uti ni * kwopuru ko no koro MYS.12.2944
 19. * kwopwi sina mu * soko mo onazi * so * nani se mu ni * pito me pito goto * kot ita mi wa ga se mu MYS.4.748
 20. * imo na ro ga * tukapu kapadu no * sasara wogwi * asi to pito goto * katari yorasi * mo MYS.14.3446
 21. * pito goto no * sige ku si araba * kimi mo ware mo * taye mu to ipite * api si mono kamo MYS.12.3110
 22. * pito goto wo * sige mito kimi ni * tamadusa no * tukapi mo yara zu * wasuru to omopu na MYS.11.2586
 23. * kaki po nasu * pito goto kikite * wa ga sekwo ga * kokoro tayutapi * apa nu ko no koro MYS.4.713
 24. * pito goto ni * wori kazasitutu * aswobedomo * iya medurasi ki * ume no pana kamo MYS.5.828
 25. * pito goto no * sige ki ma moru to * apa zu araba * tupi ni ya kwo ra ga * omo wasure na mu MYS.11.2591


Page of 2      (currently showing results 1 to 25 of 31)