ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * sira nami no * pama matu ga ye no * ta muke kusa * iku yo made ni ka * tosi pa pe ni kye mu MYS.1.34b
  2. * sira nami no * pama matu no kwi no * ta muke kusa * iku yo made ni ka * tosi pa pe nu ramu MYS.9.1716
  3. * sira nami no * pama matu ga ye no * ta muke kusa * iku yo made ni ka * tosi no pe nu ramu MYS.1.34a
  4. * awo ni yo si * nara yama sugwite * mononopu no * udi kapa watari * wotomye ra ni * apusaka yama ni * ta muke kusa * ito tori okite * wa g imo kwo ni * apumi no umi no * oki tu nami * ki yoru pama pye wo * kure kure to * pito ri so wa ga kuru * imo ga me wo pori MYS.13.3237


showing results 1 to 4 of 4