ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * patu yuki pa * ti pye ni puri sikye * kwopwisi ku no * opo karu ware pa * mitutu sinwopa mu MYS.20.4475
 2. * kokoro ni pa * ti pye sikusiku ni * omopedomo * tukapi wo yara mu * subye no sira na ku MYS.11.2552
 3. * imo mo ware mo * kokoro pa oyazi * * tagup yeredo * iya natukasi ku * api mire ba * toko patu pana ni * kokoro gu si * megu si mo na si ni * pasikyeyasi * a ga oku duma * opo kimi no * mi koto kasikwomi * asipikwi no * yama kwoye nu yuki * ama zakaru * pina wosame ni to * wakare ko si * so no pi no kipami * ara tama no * tosi yuki gapyeri * paru pana no * uturopu madeni * api mi neba * ita mo subye na mi * siki tape no * swode kapyesitutu * nuru ywo oti zu * ime ni pa mi redo * ututu ni si * tada ni ara neba * kwopwisi kyeku * ti pye ni tumori nu * tika ku araba * kapyeri ni dani mo * uti yukite * imo ga ta makura * sasi kapete * nete mo ko masi wo * tama poko no * miti pa si dopo ku * seki sapeni * pyenarite are koso * yosi we ya si * yosi pa ara mu so * pototogisu * ki naka mu tukwi ni * itu si ka mo * paya ku nari na mu * u no pana no * nipop yeru yama wo * yoso nomwi mo * purisake mi tutu * apumi di ni * i yuki nori tati * awo ni yo si * nara no wagipye ni * nuye dori no * ura nake situtu * sita gwopwi ni * omopi urabure * kadwo ni tati * yupu ke twopitutu * a wo matu to * nasu ramu imo wo * apite paya mi mu MYS.17.3978
 4. * adisapapu * imo ga mekarete * siki tape no * makura mo maka zu * kanipa maki * tukur e ru pune ni * ma kadi nuki * wa ga kogi kureba * apadi no * nwosima mo sugwi * inami tuma * karani no sima no * sima no ma yu * wagipye wo mireba * awo yama no * soko to mo mi ye zu * sira kumo mo * ti pye ni nari ki nu * kogi tamuru * ura no kotogoto * yuki kakuru * sima no saki zaki * kuma mo oka zu * omopi so wa ga kuru * tabi no ke naga mi MYS.6.942
 5. * nagusa yama * koto ni si ari kyeri * wa ga kwopwi no * ti pye no pito pye mo * nagusame naku ni MYS.7.1213
 6. * tawayamye no * kusi ge ni nor eru * kagami nasu * mitu no pama pye ni * sa ni turapu * pimo toki sake zu * wagimo kwo ni * kwopwitutu woreba * ake gure no * asa kwiri gakuri * naku tadu no * ne nomwi si naka yu * wa ga kwopu ru * ti pye no pito pye mo * nagusamoru * kokoro mo ari ya to * ipye no atari * wa ga tati mireba * awo pata no * kadurakwi yama ni * tanabik ye ru * sira kumo gakuru * ama sagaru * pina no kuni pye ni * tada mukapu * apadi wo sugwi * apasima wo * sogapi ni mi tutu * asa nagi ni * kakwo no kowe ywobi * yupu nagi ni * kadi no to situtu * nami no pe wo * i yuki sagukumi * ipa no ma wo * i yuki motopori * inabi tuma * ura mwi wo sugwite * tori zimono * nadusapi yukeba * ipye no sima no * ariswo no upe ni * uti nabiki * sizi ni opwi taru * nanoriso ga * nado ka mo imo ni * nora zu ki ni kye mu MYS.4.509
 7. * pito pi ni pa * ti pye sikusiku ni * wa ga kwopuru * imo ga atari ni * sigure pu re mi mu MYS.10.2234
 8. * kokoro ni pa * ti pye ni omopedo * pito ni ipa nu * wa ga kwopwi duma wo * mi mu yosi mo ga mo MYS.11.2371
 9. * oki tu mo wo * kakusapu nami no * i po pye nami * ti pye sikusiku ni * kwopwi wataru kamo MYS.11.2437
 10. * nipa ni puru * yuki pa ti pye siku * sika nomwi ni * omopite kimi wo * a ga mata naku ni MYS.17.3960
 11. * asa pi sasi * sogapini mi yuru * kamu nagara * mi na ni oba s eru * sira kumo no * ti pye wo osi wake * ama sosori * taka ki tati yama * puyu natu to * waku koto mo na ku * sirwo tape ni * yuki pa puri okite * inisipye yu * ari ki ni kyereba * kogosi * ka mo * ipa no kamusabwi * tamakiparu * iku yo pe ni kye mu * tatite wite * mi redomo ayasi * * mine daka mi * tani wo puka mito * oti tagitu * kiywo ki kaputi ni * asa sara zu * kwiri tati watari * yupu sareba * kumo wi tanabiki * kumo wi nasu * kokoro mo sinwo ni * tatu kwiri no * omopi sugusa zu * yuku midu no * oto mo sayake ku * yorodu yo ni * ipi tugi yuka mu * kapa si taye zupa MYS.17.4003
 12. * parwobarwo ni * omopoyuru kamo * sira kumo no * ti pye ni pyedat eru * tukusi no kuni pa MYS.5.866
 13. * uti papete * omopi si wo nwo pa * topo kara nu * so no satwo bito no * sime yupu to * kiki te si pi ywori * tat e raku no * taduki mo sira zu * wora ku no * okuka mo sira zu * nikibwi ni si * wa ga ipye sura wo * kusa makura * tabi ne no goto ku * omopu swora * yasu kara nu mono wo * nageku swora * sugu si e nu mono wo * ama kumo no * yukurayukura ni * asi kaki no * omopi midarete * midare wo no * woke wo na mi to * wa ga kwopu ru * ti pye no pito pye mo * pito sire zu * motona ya kwopwi mu * iki no wo nisi te MYS.13.3272
 14. * naku tori pa * iya siki nake do * puru yuki no * ti pye ni tume koso * ware tati kate ne MYS.19.4234
 15. * opo namuti * sukuna pikwo na no * kamwi kosoba * na duke some kye me * na nomwi wo * nagwo yama to opite * wa ga kwopwi no * ti pye no pito pye mo * nagusame naku ni MYS.6.963
 16. * ama tobu ya * karu no miti pa * wagimo kwo ga * satwo ni si areba * nemokoro ni * mi maku posi kyedo * yama zu yukaba * pito me wo opo mi * mane ku yukaba * pito siri nu be mi * sane kadura * noti mo apa mu to * opo bune no * omopi tanomite * tama kagiru * ipa kaki puti no * komori nomwi * kwopwi tutu aru ni * wataru pi no * kure yuku ga goto * teru tukwi no * kumo gakuru goto * oki tu mo no * nabiki si imo pa * momiti ba no * sugwite ini ki to * tamadusa no * tukapi no ipeba * adusa yumi * oto ni kikite * ipa mu subye * se mu subye sira ni * oto nomwi wo * kikite ari e neba * wa ga kwopuru * ti pye no pito pye mo * nagusamu ru * kokoro mo ari ya to * wagimo kwo ga * yama zu ide mi si * karu no iti ni * wa ga tati kikeba * tama ta suki * unebwi no yama ni * naku tori no * kowe mo kikoye zu * tama poko no * miti yuku pito mo * pito ri dani * ni te si yuka neba * subye wo na mi * imo ga na ywobite * swode zo puri turu MYS.2.207a
 17. * ama tobu ya * karu no miti pa * wagimo kwo ga * satwo ni si areba * nemokoro ni * mi maku posi kyedo * yama zu yukaba * pito me wo opo mi * mane ku yukaba * pito siri nu be mi * sane kadura * noti mo apa mu to * opo bune no * omopi tanomite * tama kagiru * ipa kaki puti no * komori nomwi * kwopwi tutu aru ni * wataru pi no * kure yuku ga goto * teru tukwi no * kumo gakuru goto * oki tu mo no * nabiki si imo pa * momiti ba no * sugwite ini ki to * tamadusa no * tukapi no ipeba * adusa yumi * oto nomwi kikite * ipa mu subye * se mu subye sira ni * na nomwi wo * kikite ari e neba * wa ga kwopuru * ti pye no pito pye mo * nagusamu ru * kokoro mo ari ya to * wagimo kwo ga * yama zu ide mi si * karu no iti ni * wa ga tati kikeba * tama ta suki * unebwi no yama ni * naku tori no * kowe mo kikoye zu * tama poko no * miti yuku pito mo * pito ri dani * ni te si yuka neba * subye wo na mi * imo ga na ywobite * swode zo puri turu MYS.2.207b
 18. * awa yuki pa * ti pye ni puri sikye * kwopwi si kyeku * ke naga ki ware pa * mitutu sinwopa mu MYS.10.2334
 19. * ma saki kute * imo ga ipaba * oki tu nami * ti pye ni tatu tomo * sapari ara me ya mo MYS.15.3583
 20. * sira nami no * ti pye ni ki yosu ru * suminoye no * kwisi no pani pu ni * nipopite yukana MYS.6.932
 21. * paru kusa no * sige ki wa ga kwopwi * opo umi no * pye ni yuku nami no * ti pye ni tumori nu MYS.10.1920
 22. * opo kimi no * mi yuki no manima * mononopu no * ya swo tomonowo to * ide yuki si * utukusi * tuma pa * ama tobu ya * karu no miti ywori * tama ta suki * unebwi wo mi tutu * asamoyosi * kwi di ni iri tati * matuti yama * kwoyu ramu kimi pa * momiti ba no * tiri tobu mitutu * mutumasi mi * ware pa omopa zu * kusa makura * tabi wo yorosi * to * omopitutu * kimi pa ara mu to * aswoswo ni pa * katu pa siredomo * sikasugani * moda e ara neba * wa ga sekwo ga * yuki no manima ni * opa mu to pa * ti pye ni omopedo * tawayamye no * wa ga mwi ni si areba * miti mori no * twopa mu kotape wo * ipi yara mu * subye wo sira nito * tatite tuma duku MYS.4.543


showing results 1 to 22 of 22