ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * kusa makura * tabi yuku kimi to * sira maseba * kwisi no pani pu ni * nipopasa masi wo MYS.1.69
  2. * medurasi ki * pito wo wagipye ni * * suminoye no * kwisi no panipu wo * mi mu yosi moga mo MYS.7.1146
  3. * woti kata no * pani pu no wo ya ni * kwo same puri * toko sape nure nu * mwi ni swopye wa g imo MYS.11.2683
  4. * uma no ayumi * osape todome yo * suminoye no * kwisi no panipu ni * nipopite yuka mu MYS.6.1002
  5. * sira managwo * mitu no panipu no * iro ni idete * ipa naku nomwi so * wa ga kwopu raku pa MYS.11.2725
  6. * sira nami no * ti pye ni ki yosu ru * suminoye no * kwisi no pani pu ni * nipopite yukana MYS.6.932


showing results 1 to 6 of 6