ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * ama no gapa * watari ze puka mi * pune ukete * kogi kuru kimi ga * kadi no oto kikoyu MYS.10.2067
  2. * wagimo kwo wo * ime ni mi ye ko to * yamato di no * watari ze gotoni * ta muke so wa ga suru MYS.12.3128
  3. * tipayapito * udi no watari ni * watari ze ni * tat eru * adusa yumi mayumi * i kira mu to * kokoro pa mopedo * i tora mu to * kokoro pa mopedo * moto pye pa * kimi wo omopi de * suwe pye pa * imwo wo omopi de * irana kyeku * soko ni omopi de * kanasi kyeku * koko ni omopi de * i kira zu so kuru * adusa yumi mayumi KK.51
  4. * ko no kapa yu * pune pa yuku be ku * ari to ipe do * watari ze goto ni * mamoru pito arite MYS.7.1307
  5. * ama no gapa * kozo no watari ze * are ni kyeri * kimi ga ki masa mu * miti no sira na ku MYS.10.2084
  6. * idumi gapa * watari ze puka mi * wa ga sekwo ga * tabi yuki goromo * piduti na mu kamo MYS.13.3315
  7. * tati yama no * yuki si ku rasi mo * papitukwi no * kapa no watari ze * abumi tukasu mo MYS.17.4024
  8. * ama no kapa * watari ze gotoni * omopitutu * ko siku mo siru si * ap yera ku omopeba MYS.10.2074


showing results 1 to 8 of 8