ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * titi papa ni * sirase nu kwo yuwe * miyake di no * natu nwo no kusa wo * nadumi k yeru kamo MYS.13.3296
 2. * titi papa wo * mireba taputwo si * mye kwo mireba * megu si utukusi * * yo no naka pa * kaku zo kotowari * moti dori no * kakarapasi * mo yo * yuku pye sira neba * uke gutu wo * nukituru goto ku * pumi nukite * yuku t ipu pito pa * ipa kwi ywori * nari de si pito ka * na ga na nora sane * ame pye yukaba * na ga manima ni * tuti naraba * opo kimi imasu * ko no terasu * pi tukwi no sita pa * ama kumo no * muka busu kipami * taniguku no * sa wataru kipami * kikosi wosu * kuni no mapora zo * ka ni kaku ni * posi ki manima ni * sika ni pa arazi ka MYS.5.800
 3. * titi papa ga * kasira kaki nade * saku are te * ipi si keto ba ze * wasure kane turu MYS.20.4346
 4. * pito yo ni pa * puta tabi mi ye nu * titi papa wo * okite ya naga ku * api wakare na mu MYS.5.891b
 5. * titi papa ga * tono no siri pye no * momo yo gusa * momo yo ide mase * wa ga ki taru made MYS.20.4326
 6. * tatibana no * miwori no satwo ni * titi wo okite * miti no naga te pa * yuki kate nu kamo MYS.20.4341
 7. * inisipye ni * ari kyeru waza no * kusubasi ki * koto to ipi tugu * tinu wotokwo * unapi wotokwo no * utusemi no * na wo araswopu to * tamakiparu * inoti mo sutete * araswopi ni * tuma dopi si kyeru * wotomye ra ga * kikeba kanasi sa * paru pana no * nipoye sakayete * aki no pa no * nipopi ni ter eru * atarasi ki * mwi no sakari sura * masura wo no * koto itapasi mi * titi papa ni * mawosi wakarete * ipye zakari * umi bye ni ide tati * asa yopi ni * miti kuru sipo no * ya pye nami ni * nabiku tama mo no * pusi no ma mo * wosi ki inoti wo * tuyu simo no * sugwi masi ni kyere * oku tu kwi wo * koko to sadamete * noti no yo no * kiki tugu pito mo * iya topo ni * sinwopi ni seyo to * tuge wo gusi * sika sasi kye rasi * opwite nabik yeri MYS.19.4211
 8. * paru no pi no * kasum yeru toki ni * suminoye no * kwisi ni ide wite * turi bune no * toworapu mireba * inisipye no * koto so omopoyuru * miduno ye no * urasima no kwo ga * katuwo turi * tapi turi pokori * nanu ka made * ipye ni mo ko zute * una saka wo * sugwite kogi yuku ni * watatumi no * kamwi no wotomye ni * tamasaka ni * i kogi mukapi * api atorapi * koto nari sikaba * kaki musubi * toko yo ni itari * watatumi no * kamwi no miya no * uti no pye no * tape naru tono ni * tadusapari * puta ri iri wite * oi mo se zu * sini mo se zusite * naga ki yo ni * ari kyeru mono wo * yo no naka no * oroka pito no * wagimo kwo ni * tugete katara ku * simasi ku pa * ipye ni kapyerite * titi papa ni * koto mo kata rapi * asu no goto * ware pa ki na mu to * ipi kyereba * imo ga ip yera ku * toko yo pye ni * mata kapyeri kite * ima no goto * apa mu to naraba * ko no kusige * piraku na yume to * sokorakuni * kata me si koto wo * suminoye ni * kapyeri ki tarite * ipye mire do * ipye mo mi kanete * satwo mire do * satwo mo mi kanete * ayasi * to * soko ni omopa ku * ipye yu idete * mi tose no apida ni * kaki mo na ku * ipye use me ya to * ko no pakwo wo * pirakite mi teba * moto no goto * ipye pa ara mu to * tama kusige * sukwosi piraku ni * sira kumo no * pakwo ywori idete * toko yo pye ni * tanabiki nure ba * tati pasiri * sakyebi swode puri * koi marobi * asi zuri situtu * tatimatini * kokoro ke use nu * waka kari si * pada mo siwami nu * kurwo kari si * kami mo sirake nu * yunayuna pa * iki sape tayete * noti tupi ni * inoti sini kyeru * miduno ye no * urasima no kwo ga * ipye tokoro mi yu MYS.9.1740
 9. * titi papa ga * nasi no manima ni * pasi mukapu * oto no mikoto pa * asa tuyu no * ke yasu ki inoti * kamwi no muta * araswopi kanete * asi para no * midupo no kuni ni * ipye na mi ya * mata kapyeri ko nu * topo tu kuni * yomwi no sakapi ni * papu tuta no * ono ga mukimuki * ama kumo no * wakare si yukeba * yamwi ywo nasu * omopi matwo papi * i yu sisi no * kokoro wo ita mi * asi kaki no * omopi midarete * paru tori no * ne nomwi nakitutu * adisapapu * yworu piru sira zu * kagirwo pwi no * kokoro moye tutu * kanasibwi wakaru MYS.9.1804
 10. * opo kimi no * make no manima ni * sima mori ni * wa ga tati kureba * papaswo ba no * papa no mikoto pa * mi mo no suswo * tumi age kaki nade * titi no mwi no * titi no mikoto pa * takudunwo no * sira pige no upe yu * namita tari * nageki notabaku * kagwo zimono * tada pito ri site * asa two de no * kanasi ki wa ga kwo * ara tama no * tosi no wo naga ku * api mi zupa * kwopwisi ku aru be si * kyepu dani mo * koto dopi se mu to * wosimitutu * kanasibwi mase * waka kusa no * tuma mo kwo domo mo * woti koti ni * sapa ni kakumi wi * paru tori no * kowe no sa maywopi * sirwo tape no * swode naki nurasi * tadusapari * wakare kate nito * piki todome * sitapi si monowo * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * tama poko no * miti ni ide tati * woka no saki * i tamuru gotoni * yorodu tabi * kapyeri mi situtu * paroparo ni * wakare si kureba * omopu swora * yasu ku mo ara zu * kwopuru swora * kurusi ki monowo * utusemi no * yo no pito nareba * tamakiparu * inoti mo sira zu * una para no * kasikwo ki miti wo * sima dutapi * i kogi watarite * ari meguri * wa ga kuru madeni * tapirake ku * oya pa imasane * tutumi na ku * tuma pa mata se to * suminoye no * a ga sumye kamwi ni * nusa maturi * inori mawosite * nanipa tu ni * pune wo uke suwe * ya swo ka nuki * kakwo totonopete * asa biraki * wa pa kogi de nu to * ipye ni tuge koso MYS.20.4408
 11. * utipi sazu * miya pye noboru to * taratisi ya * papa ga te panare * tune sira nu * kuni no okuka wo * momo pye yama * kwoye te sugwi yuki * itu si ka mo * miyakwo wo mi mu to * omopitutu * katarapi woredo * ono ga mwi si * itapasi kyereba * tama poko no * miti no kuma mwi ni * kusa ta wori * siba twori sikite * toko zimono * uti koi pusite * omopitutu * nageki pus eraku * kuni ni araba * titi twori mi masi * ipye ni araba * papa twori mi masi * yo no naka pa * kaku nomwi na rasi * inu zimono * miti ni pusite ya * inoti sugwi na mu MYS.5.886a
 12. * titi gimi ni * ware pa mana gwo zo * papa twozi ni * ware pa mana gwo zo * mawi noboru * ya swo udi pito no * ta muke suru * kasikwo no saka ni * nusa maturi * ware pa zo makaru * topo ki twosa di wo MYS.6.1022
 13. * kasima ne no * tukuwe no sima no * sitadami wo * i piripi moti kite * isi moti * tutuki ya buri * paya kapa ni * arapi susugi * kara sipo ni * kwogwoto momi * taka tuki ni mori * tukuwe ni tatete * papa ni maturi tu ya * medu kwo no twozi * titi ni maturi tu ya * medu kwo no twozi MYS.16.3880
 14. * kaze mazipe * ame puru ywo no * ame mazipe * yuki puru ywo pa * subye mo na ku * samu ku si areba * kata sipo wo * twori tudusiropi * kasu yu zake * uti susuropite * sipabukapi * pana bisibisi ni * sika to ara nu * pige kaki nadete * are wo okite * pito pa arazi to * pokoropedo * samu ku si areba * asa pusuma * piki kagapuri * nunwo kata kinu * ari no kotogoto * ki sopedomo * samu ki ywo sura wo * ware ywori mo * madusi ki pito no * titi papa pa * uwe kogoyu ramu * mye kwo domo pa * kopu kopu naku ramu * ko no toki pa * ika ni situtu ka * na ga yo pa wataru * ame tuti pa * piro si to ipedo * a ga tame pa * sa ku ya nari nuru * pi tukwi pa * akasi to ipedo * a ga tame pa * teri ya tamapa nu * pito mwina ka * a nomwi ya sikaru * wakurabani * pito to pa aru wo * pito nami ni * are mo tukuru wo * wata mo na ki * nunwo kata kinu no * miru no goto * wawake sagar eru * kakapu nomwi * kata ni uti kake * puse ipo no * mage ipo no uti ni * pita tuti ni * wara toki sikite * titi papa pa * makura no kata ni * mye kwo domo pa * atwo no kata ni * kakumi wite * urepe sa maywopi * kamadwo ni pa * po ke puki tate zu * kosiki ni pa * kumo no su kakite * ipi kasiku * koto mo wasurete * nuye dori no * nodoyopi woru ni * itonokite * mizika ki mono wo * pasi kiru to * ip eru ga goto ku * simoto toru * satwo wosa ga kowe pa * ne ya dwo made * ki tati ywoba pi nu * kaku bakari * subye na ki mo noka * yo no naka no miti MYS.5.892
 15. * kaze mazipe * ame puru ywo no * ame mazipe * yuki puru ywo pa * subye mo na ku * samu ku si areba * kata sipo wo * twori tudusiropi * kasu yu zake * uti susuropite * sipabukapi * pana bisibisi ni * sika to ara nu * pige kaki nadete * are wo okite * pito pa arazi to * pokoropedo * samu ku si areba * asa pusuma * piki kagapuri * nunwo kata kinu * ari no kotogoto * ki sopedomo * samu ki ywo sura wo * ware ywori mo * madusi ki pito no * titi papa pa * uwe kogoyu ramu * mye kwo domo pa * kopu kopu naku ramu * ko no toki pa * ika ni situtu ka * na ga yo pa wataru * ame tuti pa * piro si to ipedo * a ga tame pa * sa ku ya nari nuru * pi tukwi pa * akasi to ipedo * a ga tame pa * teri ya tamapa nu * pito mwina ka * a nomwi ya sikaru * wakurabani * pito to pa aru wo * pito nami ni * are mo tukuru wo * wata mo na ki * nunwo kata kinu no * miru no goto * wawake sagar eru * kakapu nomwi * kata ni uti kake * puse ipo no * mage ipo no uti ni * pita tuti ni * wara toki sikite * titi papa pa * makura no kata ni * mye kwo domo pa * atwo no kata ni * kakumi wite * urepe sa maywopi * kamadwo ni pa * po ke puki tate zu * kosiki ni pa * kumo no su kakite * ipi kasiku * koto mo wasurete * nuye dori no * nodoyopi woru ni * itonokite * mizika ki mono wo * pasi kiru to * ip eru ga goto ku * simoto toru * satwo wosa ga kowe pa * ne ya dwo made * ki tati ywoba pi nu * kaku bakari * subye na ki mo noka * yo no naka no miti MYS.5.892
 16. * tabi yuki ni * yuku to sira zute * amo sisi ni * koto mawosa zute * ima zo kuyasi ke MYS.20.4376
 17. * tori ga ne no * kikoyuru umi ni * taka yama wo * pyedati ni nasite * oki tu mo wo * makura ni nasi * pimusi pa no * kinu dani ki zu ni * isana tori * umi no pama pye ni * ura mo na ku * tomar eru pito pa * omo titi ni * mana gwo ni ka ara mu * waka kusa no * tuma ka ari kye mu * omopo si ki * koto tute mu ya to * ipye twopeba * ipye wo mo nora zu * na wo twope do * na dani mo nora zu * naku kwo nasu * koto dani twopa zu * omope domo * kanasi ki mono pa * yo no naka ni ari * yo no naka ni ari MYS.13.3336
 18. * titi no mwi no * titi no mikoto * papaswo ba no * papa no mikoto * oboroka ni * kokoro tukusite * omopu ramu * so no kwo nare ya mo * masura wo ya * munasi ku aru be ki * adusa yumi * suwe puri okosi * nage ya moti * ti piro i watasi * turugi tati * kosi ni tori paki * asipikwi no * ya tu wo pumi kwoye * sasimakuru * kokoro sayara zu * noti no yo no * katari tugu be ku * na wo tatu be si mo MYS.19.4164
 19. * opo kimi no * mi koto ni s areba * titi papa wo * ipapi bye to okite * mawite ki ni si wo MYS.20.4393
 20. * opo namuti * sukuna bikwo na no * kamwi yo ywori * ipi tugi kyeraku * titi papa wo * mire ba taputwo ku * mye kwo mire ba * kanasi ku megu si * utusemi no * yo no kotowari to * kaku sama ni * ipi kyeru monowo * yo no pito no * taturu koto date * tisa no pana * sak yeru sakari ni * pasikiyosi * so no tuma no kwo to * asa yopi ni * wemi mi wema zu mo * uti nageki * katari kye maku pa * tokosipyeni * kaku si mo ara me ya * ama tuti no * kamwi koto yosete * paru pana no * sakari mo ara mu to * mata si kye mu * toki no sakari so * panare wite * nakyeka su imo ga * itu si ka mo * tukapi no ko mu to * mata su ramu * kokoro sabusi ku * minami puki * yuki ke masarite * imidu kapa * nagaru minawa no * yoru pye na mi * saburu so no kwo ni * pimo no wo no * i tugari apite * nipodori no * puta ri narabi wi * nagwo no umi no * oki wo pukamete * sadwopa s eru * kimi ga kokoro no * subye mo subye na sa MYS.18.4106
 21. * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * iswo ni puri * uno para wataru * titi papa wo okite MYS.20.4328
 22. * ama kumo no * muka busu kuni no * mononopu to * ipa yuru pito pa * sumyeroki no * kamwi no mi kadwo ni * two no pye ni * tati samorapi * uti no pye ni * tukape maturite * tama kadura * iya topo naga ku * oya no na mo * tugi yuku mono to * omo titi ni * tuma ni kwo domo ni * katarapite * tati ni si pi ywori * taratine no * papa no mikoto pa * ipapi be wo * mapye ni suwe okite * kata te ni pa * yupu tori moti * kata te ni pa * niki tape maturi * tapirake ku * ma saki ku mase to * ame tuti no * kamwi wo kopi nome * ika n ara mu * tosi tukwi pi ni ka * tutuzi pana * nipop yeru kimi ga * kuro tori no * nadusapi ko mu to * tatite wite * mati kye mu pito pa * opo kimi no * mikoto kasikwo mi * osi teru * nanipa no kuni ni * ara tama no * tosi puru made ni * sirwo tape no * koromo mo posa zu * asa yopi ni * ari turu kimi pa * ika sama ni * omopi mase ka * utusemi no * wosi ki ko no yo wo * tuyu simo no * okite ini kye mu * toki ni ara zu site MYS.3.443
 23. * midu tori no * tati no iswogi ni * titi papa ni * mono pa zu kye nite * ima zo kuyasi ki MYS.20.4337
 24. * ide te yuki si * pi wo kazwopetutu * kyepu kyepu to * a wo mata su ramu * titi papa pa mo MYS.5.890a
 25. * toti papa ye * ipapite matane * tukusi n aru * miduku sira tama * torite ku madeni MYS.20.4340


Page of 2      (currently showing results 1 to 25 of 42)