ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * asa two wo * paya ku na ake so * adisapapu * me ga poru kimi ga * ko yopi ki mas eru MYS.11.2555
  2. * ywo wo samu mi * asa two wo piraki * ide mireba * nipa mo podoro ni * yuki so puri taru MYS.10.2318b
  3. * ywo wo samu mi * asa two wo piraki * ide mireba * nipa mo padara ni * mi yuki puri tari MYS.10.2318a
  4. * kwo ra ni kwopwi * asa two wo piraki * wa ga woreba * toko yo no pama no * nami no to kikoyu FK.14
  5. * yasumisisi * wa ga opo kimi no * asa two ni pa * i yori data si si * yupu two ni pa * i yori data su * wakidukwi ga * sita no * ita ni moga * ase wo KK.104
  6. * koto sige mi * kimi pa ki masa zu * pototogisu * nare dani ki nakye * asa two piraka mu MYS.8.1499
  7. * uma sake * miwa no tono no * asa two ni mo * osi birakane * miwa no tono two wo NSK.17
  8. * uma sake * miwa no tono no * asa two ni mo * idete yukana * miwa no tono wo NSK.16
  9. * asa two akete * mono mopu toki ni * sira tuyu no * ok yeru aki pagwi * mi ye tutu motona MYS.8.1579
  10. * wagimo kwo ni * kwopwi subye na ka ri * mune wo atu mi * asa two akureba * mi yuru kwiri kamo MYS.12.3034


showing results 1 to 10 of 10