ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * asa di para * tipu ni asi pumi * kokoro gu mi * wa ga omopu kwo ra ga * ipye no atari mi tu MYS.12.3057a
 2. * asa di para * wo nwo ni sime yupu * muna koto mo * ko mu to sirase si * kimi wo si mata mu MYS.12.3063b
 3. * kasuga nwo ni * asa di sime yupi * taye me ya to * wa ga omopu pito pa * iya topo naga ni MYS.12.3050
 4. * yama taka mi * yupu pi kakuri nu * asa di para * noti mi mu tame ni * sime yupa masi wo MYS.7.1342
 5. * aki pagwi pa * saku be ku aru rasi * wa ga yadwo no * asa di ga pana no * tiri yuku mireba MYS.8.1514
 6. * asa di para * wo sone wo sugwi * momo dutapu * nute yuraku mo yo * okime ku rasi mo NSK.85
 7. * kyesa nakite * yuki si kari ga ne * samu mi ka mo * ko no nwo no asa di * iro duki ni kyeru MYS.8.1578
 8. * tubana nuku * asa di ga para no * tubosumire * ima sakari n ari * wa ga kwopura ku pa MYS.8.1449
 9. * asa di para * tipu ni asi pumi * kokoro gu mi * wa ga omopu imo ga * ipye no atari mi tu MYS.12.3057b
 10. * kyesa no asake * kari ga ne samu ku * kiki si nape * nwo pye no asa di so * iro duki ni kyeru MYS.8.1540
 11. * ame ni aru ya * sasara no wo nwo ni * ti gaya kari * kaya kari baka ni * udura wo tatu mo MYS.16.3887
 12. * asa di para * kari sime sasite * muna koto mo * yosa ye si kimi ga * koto wo si mata mu MYS.11.2755
 13. * inami nwo no * asa di osi nabe * sa nuru ywo no * ke naga ku si areba * ipye si sinwopa yu MYS.6.940
 14. * wa ga kadwo no * asa di iro duku * yonabari no * namisiba no nwo no * momiti tiru rasi MYS.10.2190
 15. * aki sareba * oku sira tuyu ni * wa ga kadwo no * asa di ga ura pa * iro duki ni kyeri MYS.10.2186
 16. * matu kage no * asa di no upe no * sira yuki wo * keta zute oka mu * koto ba ka mo na ki MYS.8.1654
 17. * kimi ni niru * kusa to mi si ywori * wa ga sime si * nwo yama no asa di * pito na kari so ne MYS.7.1347
 18. * kasuga nwo no * asa di ga upe ni * omopu dwoti * aswobu ko no pi pa * wasura ye me ya mo MYS.10.1880
 19. * asa di para * wo dani wo sugwite * mwomwo dutapu * nute yuraku mo * okime ku rasi mo KK.111
 20. * aki kaze no * samu ku puku nape * wa ga yadwo no * asa di ga moto ni * koporogi naku mo MYS.10.2158
 21. * ma kuzu papu * wo nwo no asa di wo * kokoro yu mo * pito pika me ya mo * wa ga na kye naku ni MYS.11.2835
 22. * asa di para * tubaratubara ni * mono mopeba * puri ni si satwo si * omopoyuru kamo MYS.3.333
 23. * kasuga nwo no * asa di ga para ni * okure wite * toki so to mo na si * wa ga kwopu raku pa MYS.12.3196
 24. * wotomye no * i kakuru woka wo * kana suki mo * i po ti moga mo * suki banuru mono KK.99
 25. * asa di para * wo nwo ni sime yupu * muna koto mo * apa mu to kikose * kwopwi no nagusa ni MYS.12.3063a


showing results 1 to 25 of 25