ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * yamato di no * sima no ura mwi ni * yosuru nami * apida mo na kye mu * wa ga kwopwi maku pa MYS.4.551
 2. * pototogisu * apida simasi * okye * na ga nakeba * a ga mopu kokoro * ita mo subye na si MYS.15.3785
 3. * sira nami no * yose kuru tama mo * yo no apida mo * tugite mi ni ko mu * kiywo ki pama bwi wo MYS.17.3994
 4. * omopi yori * mite pa yori ni si * mono ni areba * pito pi no apida mo * wasurete omope ya MYS.11.2404
 5. * sasa nami no * nami kwosu aza ni * puru kwo same * apida mo okite * wa ga omopa na ku ni MYS.12.3046
 6. * osi teru * nanipa no kuni pa * asikaki no * puri ni si satwo to * pito mwina no * omopi yasumite * ture mo na ku * ari si apida ni * umiwo nasu * nagara no miya ni * ma kwi pasira * putwo taka sikite * wosu kuni wo * wosame tamapeba * oki tu tori * adipu no para ni * mononopu no * ya swo tomo no wo pa * ipori site * miyakwo nasi tari * tabi ni pa aredomo MYS.6.928
 7. * sira tama no * apida aketutu * nuk yeru wo mo * kukuri yosureba * mata apu mono wo MYS.11.2448
 8. * paru no pi no * kasum yeru toki ni * suminoye no * kwisi ni ide wite * turi bune no * toworapu mireba * inisipye no * koto so omopoyuru * midu no ye no * urasima no kwo ga * katuwo turi * tapi turi pokori * nanu ka made * ipye ni mo ko zute * una saka wo * sugwite kogi yuku ni * watatumi no * kamwi no wotomye ni * tamasaka ni * i kogi mukapi * api atorapi * koto nari sikaba * kaki musubi * toko yo ni itari * watatumi no * kamwi no miya no * uti no pye no * tape naru tono ni * tadusapari * puta ri iri wite * oi mo se zu * sini mo se zusite * naga ki yo ni * ari kyeru mono wo * yo no naka no * oroka pito no * wagimo kwo ni * tugete katara ku * simasi ku pa * ipye ni kapyerite * titi papa ni * koto mo kata rapi * asu no goto * ware pa ki na mu to * ipi kyereba * imo ga ip yera ku * toko yo pye ni * mata kapyeri kite * ima no goto * apa mu to naraba * ko no kusige * piraku na yume to * sokorakuni * kata me si koto wo * suminoye ni * kapyeri ki tarite * ipye mire do * ipye mo mi kanete * satwo mire do * satwo mo mi kanete * ayasi * to * soko ni omopa ku * ipye yu idete * mi tose no apida ni * kaki mo na ku * ipye use me ya to * ko no pakwo wo * pirakite mi teba * moto no goto * ipye pa ara mu to * tama kusige * sukosi piraku ni * sira kumo no * pakwo ywori idete * toko yo pye ni * tanabiki nure ba * tati pasiri * sakyebi swode puri * koi marobi * asi zuri situtu * tatimati ni * kokoro ke use nu * waka kari si * pada mo siwami nu * kurwo kari si * kami mo sirake nu * yunayuna pa * iki sape tayete * noti tupi ni * inoti sini kyeru * midu no ye no * urasima no kwo ga * ipye tokoro mi yu MYS.9.1740
 9. * noti mo apa mu * wa ni na kwopwi so to * imo pa ipedo * kwopuru apida ni * tosi pa pe nitutu MYS.12.2847
 10. * asuka gapa * minagirapitutu * yuku midu no * apida mo na ku mo * omopoyuru kamo NSK.118
 11. * opo kimi no * topo no mikadwo so * mi yuki puru * kwosi to na ni op yeru * ama zakaru * pina ni si areba * yama taka mi * kapa toposiro si * nwo wo piro mi * kusa koso sigye ki * ayu pasiru * natu no sakari to * sima tu tori * ukapi ga tomo pa * yuku kapa no * kiywo ki se gotoni * kagari sasi * nadusapi noboru * tuyu simo no * aki ni itareba * nwo mo sapa ni * tori sudak yeri to * masura wo no * tomo izanapite * taka pa si mo * amata aredomo * ya kata wo no * a ga opo kurwo ni * sira nuri no * suzu tori tukete * asa kari ni * i po tu tori tate * yupu kari ni * ti dori pumi tate * opu gotoni * yurusu koto na ku * ta banare mo * woti mo ka yasu ki * kore wo okite * mata pa arigata si * sa narab yeru * taka pa na kye mu to * kokoro ni pa * omopi pokorite * wemapitutu * wataru apida ni * tabure taru * siko tu okina no * koto dani mo * ware ni pa tuge zu * tonogumori * ame no puru pi wo * to gari su to * na nomwi wo norite * misimanwo wo * so gapi ni mi tutu * putagami no * yama tobi kwoyete * kumo gakuri * kakeri ini ki to * kapyeri kite * sipabure tugure * woku yosi no * soko ni na kyereba * ipu subye no * tadoki wo sira ni * kokoro ni pa * pwi sape moyetutu * omopi kwopwi * ikiduki amari * kedasiku mo * apu koto ari ya to * asipikwi no * wotemo konomo ni * tonami pari * moribye wo suwete * tipayaburu * kamwi no yasiro ni * teru kagami * situ ni tori swope * kopi nomite * a ga matu toki ni * wotomye ra ga * ime ni tuguraku * na ga kwopuru * so no po tu taka pa * matudaye no * pama yuki gurasi * tunasi toru * pimi no ye sugwi te * takwo no sima * tobi ta motopori * asi gamo no * sudaku puru ye ni * woto tu pi mo * kinopu mo ari tu * tika ku araba * ima putu ka damwi * * topo ku araba * nanu ka no woti pa * sugwi me ya mo * ki na mu wa ga sekwo * nemokoro ni * na kwopwi so yo to so * ima ni tuge turu MYS.17.4011
 12. * pito to naru * koto pa kata ki wo * wakuraba ni * nar eru wa ga mwi pa * sini mo iki mo * kimi ga manima to * omopitutu * ari si apida ni * utusemi no * yo no pito n areba * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * ama zakaru * pina wosame ni to * asa tori no * asa dati si tutu * mura tori no * mura tati yukaba * tomari wite * ware pa kwopwi mu na * mi zu pisa n araba MYS.9.1785
 13. * ma swode moti * toko uti parapi * kimi matu to * wori si apida ni * tukwi katabuki nu MYS.11.2667
 14. * opo kimi no * topo no mikadwo to * siranupi * tukusi no kuni ni * naku kwo nasu * sitapi ki masite * iki dani mo * imada yasume zu * tosi tukwi mo * imada ara neba * kokoro yu mo * omopa nu apida ni * uti nabiki * koyasi nure * ipa mu subye * se mu subye sira ni * ipa kwi wo mo * twopi sake sira zu * ipye n araba * katati pa ara mu wo * uramyesi ki * imo no mikoto no * are woba mo * ika ni seyo to ka * nipo dori no * puta ri narabi wi * katarapi si * kokoro so mukite * ipye zakari imasu MYS.5.794
 15. * tama no wo no * apida mo oka zu * mi maku pori * wa ga omopu imo pa * ipye topo kusite MYS.11.2793
 16. * sada no ura ni * yosu ru sira nami * apida na ku * omopu wo nani ka * imo ni api kata ki MYS.12.3029
 17. * opo nakwo wo * woti kata nwo pye ni * karu kaya no * tuka no apida mo * ware wasure me ya MYS.2.110
 18. * kaku site ya * napo ya makara mu * tika kara nu * miti no apida wo * nadumi mawi kite MYS.4.700
 19. * wa ga sekwo ga * asake no sugata * yo ku mi zute * kyepu no apida wo * kwopwi kurasu kamo MYS.12.2841
 20. * yuku pye na mi * komor eru wo nu no * sita mopi ni * ware so mono mopu * ko no koro no apida MYS.12.3022
 21. * sikitape no * ta makura maka zu * apida okite * tosi so pe ni kyeru * apa naku omopeba MYS.4.535
 22. * ume no pana * worite kazas eru * moro pito pa * kyepu no apida pa * tanwosi ku aru be si MYS.5.832
 23. * kurenawi no * asa pa no nwo ra ni * karu kaya no * tuka no apida mo * wa wo wasura su na MYS.11.2763
 24. * kaze wo ita mi * itaburu nami no * apida na ku * wa ga omopu kimi pa * api omopu ramu ka MYS.11.2736
 25. * ama zakaru * pina wosame nito * opo kimi no * make no manima ni * idete ko si * ware wo okuru to * awo ni yo si * nara yama sugwite * idumi gapa * kiywo ki kapara ni * uma todome * wakare si toki ni * ma saki kute * are kapyeri ko mu * tapirake ku * ipapite mate to * katarapite * ko si pi no kipami * tama poko no * miti wo ta dopo mi * yama kapa no * pyenarite areba * kwopwisi kyeku * ke naga ki monowo * mi maku pori * omopu apida ni * tamadusa no * tukapi no k yereba * uresi mito * a ga mati twopu ni * oyodure no * tapa koto to kamo * pasikiyosi * * na oto no mikoto * nani si ka mo * toki si pa ara mu wo * pada susuki * po n iduru aki no * pagwi no pana * nipop yeru yadwo wo * asa nipa ni * ide tati narasi * yupu nipa ni * pumi tapirage zu * sapo no uti no * satwo wo yuki sugwi * asipikwi no * yama no konure ni * sira kumo ni * tati tanabiku to * are ni tuge turu MYS.17.3957


Page of 2      (currently showing results 1 to 25 of 31)