ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * topo tu apumi * inasaposoye no * mi wotukusi * are wo tanomete * asamasi * mo nowo MYS.14.3429
  2. * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * miredo aka nu * nara yama kwoyete * ma kwi tumu * idumi no kapa no * paya ki se wo * sawo sasi watari * tipayaburu * udi no watari no * tagitu se wo * mitutu watarite * apumi di no * apusaka yama ni * ta muke site * wa ga kwoye yukeba * sasanami no * siga no kara saki * saki ku araba * mata kapyeri mi mu * miti no kuma * ya swo kuma goto ni * nagekitutu * wa ga sugwi yukeba * iya topo ni * satwo sakari ki nu * iya taka ni * yama mo kwoye ki nu * turugi tati * saya yu nuki idete * ikagwo yama * ika ni ka wa ga se mu * yuku pye sira zute MYS.13.3240
  3. * apumi no mi * seta no watari ni * kaduku tori * me ni si mi ye neba * ikidoporo si mo NSK.30
  4. * apumi no umi * mitwo pa ya swo ari * iduku ni ka * kimi ga pune pate * kusa musubi kye mu MYS.7.1169
  5. * pirakata yu * puye puki noboru * apumi no ya * kena no waku gwo i * puye puki noboru NSK.98
  6. * apusaka wo * uti idete mireba * apumi no umi * sira yupu bana ni * nami tati wataru MYS.13.3238


Page of 2      (currently showing results 26 to 31 of 31)