ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * tama ta suki * kake nu toki na ku * iki no wo ni * wa ga omopu kimi pa * utusemi no * yo no pito n areba * opo kimi no * mikoto kasikwo mi * yupu sareba * tadu ga tuma ywobu * nanipa gata * mitu no saki ywori * opo bune ni * ma kadi sizi nuki * sira nami no * taka ki arumi wo * sima dutapi * i wakare yukaba * todomar eru * ware pa nusa piki * ipapitutu * kimi wo ba mata mu * paya kapyeri mase MYS.8.1453
  2. * opo bune wo * arumi ni idasi * imasu kimi * tutumu koto na ku * paya kapyeri mase MYS.15.3582
  3. * opo bune wo * arumi ni kogi de * ya pune take * wa ga mi si kwo ra ga * ma mi pa sirusi * mo MYS.7.1266


showing results 1 to 3 of 3