ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * paru yama no * asibi no pana no * niku kara nu * kimi ni pa siweya * yosa yu tomo yo si MYS.10.1926
  2. * wosi no sumu * kimi ga ko no sima * kyepu mireba * asibi no pana mo * saki ni kyeru kamo MYS.20.4511
  3. * kapadu naku * yosi nwo no kapa no * taki no upe no * asibi no pana so * pasi ni oku na yume MYS.10.1868
  4. * iswo no upe ni * opu ru asibi wo * ta wora medo * misu be ki kimi ga * ari to ipa naku ni MYS.2.166
  5. * iswo kage no * mi yuru ike midu * teru madeni * sak yeru asibi no * tira maku wosi * mo MYS.20.4513
  6. * asibi nasu * sakaye si kimi ga * pori si wi no * ipa wi no midu pa * nomedo aka nu kamo MYS.7.1128
  7. * wa ga se kwo ni * wa ga kwopu raku pa * oku yama no * asibi no pana no * ima sakari n ari MYS.10.1903
  8. * mimoro pa * pito no moru yama * moto pye pa * asibi pana saki * suwe pye pa * tubaki pana saku * ura gupasi * * yama zo * naku kwo moru yama MYS.13.3222
  9. * ike midu ni * kage sape mi yete * saki nipopu * asibi no pana wo * swode ni kwoki rena MYS.20.4512
  10. * osi teru * nanipa wo sugwite * uti nabiku * kusa ka no yama wo * yupu gure ni * wa ga kwoye kureba * yama mo se ni * sak yeru asibi no * niku kara nu * kimi wo itu si ka * yukite paya mi mu MYS.8.1428


showing results 1 to 10 of 10