ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * tarasipimye * kamwi no mikoto no * ayu turu to * mi tata si s eri si * isi wo tare mi ki MYS.5.869b
 2. * paya pito no * se two no ipapo mo * ayu pasiru * yosi nwo no tagi ni * napo sika zu kyeri MYS.6.960
 3. * matura kapa * kapa no se paya mi * kurenawi no * mo no suswo nurete * ayu ka turu ramu MYS.5.861
 4. * matura gapa * kapa no se pikari * ayu turu to * tata s eru imo ga * mo no suswo nure nu MYS.5.855
 5. * opo kimi no * topo no mikadwo so * mi yuki puru * kwosi to na ni op yeru * ama zakaru * pina ni si areba * yama taka mi * kapa toposiro si * nwo wo piro mi * kusa koso sigye ki * ayu pasiru * natu no sakari to * sima tu tori * ukapi ga tomo pa * yuku kapa no * kiywo ki se gotoni * kagari sasi * nadusapi noboru * tuyu simo no * aki ni itareba * nwo mo sapa ni * tori sudak yeri to * masura wo no * tomo izanapite * taka pa si mo * amata aredomo * ya kata wo no * a ga opo kurwo ni * sira nuri no * suzu tori tukete * asa kari ni * i po tu tori tate * yupu kari ni * ti dori pumi tate * opu gotoni * yurusu koto na ku * ta banare mo * woti mo ka yasu ki * kore wo okite * mata pa arigata si * sa narab yeru * taka pa na kye mu to * kokoro ni pa * omopi pokorite * wemapitutu * wataru apida ni * tabure taru * siko tu okina no * koto dani mo * ware ni pa tuge zu * tonogumori * ame no puru pi wo * to gari su to * na nomwi wo norite * misimanwo wo * so gapi ni mi tutu * putagami no * yama tobi kwoyete * kumo gakuri * kakeri ini ki to * kapyeri kite * sipabure tugure * woku yosi no * soko ni na kyereba * ipu subye no * tadoki wo sira ni * kokoro ni pa * pwi sape moyetutu * omopi kwopwi * ikiduki amari * kedasiku mo * apu koto ari ya to * asipikwi no * wotemo konomo ni * tonami pari * moribye wo suwete * tipayaburu * kamwi no yasiro ni * teru kagami * situ ni tori swope * kopi nomite * a ga matu toki ni * wotomye ra ga * ime ni tuguraku * na ga kwopuru * so no po tu taka pa * matudaye no * pama yuki gurasi * tunasi toru * pimi no ye sugwi te * takwo no sima * tobi ta motopori * asi gamo no * sudaku puru ye ni * woto tu pi mo * kinopu mo ari tu * tika ku araba * ima putu ka damwi * * topo ku araba * nanu ka no woti pa * sugwi me ya mo * ki na mu wa ga sekwo * nemokoro ni * na kwopwi so yo to so * ima ni tuge turu MYS.17.4011
 6. * kake maku mo * aya ni kasikwo si * ipa maku mo * yuyu si ki kamo * wa go opo kimi * mi kwo no mikoto * yorodu yo ni * myesi tamapa masi * opo yamato * kuni no miyakwo pa * uti nabiku * paru sari nureba * yama pye ni pa * pana saki wowori * kapa se ni pa * ayu kwo sa basiri * iya pi kye ni * sakayuru toki ni * oyodure no * tapa koto to ka mo * sirwo tape ni * toneri yosopi te * waduka yama * mi kosi tata site * pisakata no * ame sira si nure * koi marobi * pidu ti nakedomo * se mu subye mo na si MYS.3.475
 7. * matura n aru * tama sima kapa ni * ayu turu to * tata s eru kwo ra ga * ipye di sira zu mo MYS.5.856
 8. * u kapa tate * tora sa mu ayu no * si ga pata pa * ware ni kaki mukye * omopi si omopa ba MYS.19.4191
 9. * ara tama no * tosi yuki kapari * paru sareba * pana nomwi nipopu * asipikwi no * yama sita toyomi * oti tagiti * nagaru sakita no * kapa no se ni * ayu kwo sa basiru * sima tu tori * u kapi tomonape * kagari sasi * nadusapi yukeba * wagimo kwo ga * kata mi gatera to * kurenawi no * ya sipo ni somete * okose taru * koromo no suswo mo * toporite nure nu MYS.19.4156
 10. * komori ku no * patuse no kapa no * kami tu se ni * u wo ya tu kaduke * simo tu se ni * u wo ya tu kaduke * kami tu se no * ayu wo kupa sime * simo tu se no * ayu wo kupa sime * kupasi * imo ni * ayu wo tora mu to * kupasi * imo ni * ayu wo tora mu to * naguru sa no * topo sakari wite * omopu swora * yasu kara naku ni * nageku swora * yasu kara naku ni * kinu koso ba * sore yare nureba * tugitutu mo * mata mo apu to ipe * tama kosoba * wo no taye nure ba * kukuri tutu * mata mo apu to ipe * mata mo apa nu mono pa * tuma ni si ari kyeri MYS.13.3330
 11. * komori ku no * patuse no kapa no * kami tu se ni * u wo ya tu kaduke * simo tu se ni * u wo ya tu kaduke * kami tu se no * ayu wo kupa sime * simo tu se no * ayu wo kupa sime * kupasi * imo ni * ayu wo tora mu to * kupasi * imo ni * ayu wo tora mu to * naguru sa no * topo sakari wite * omopu swora * yasu kara naku ni * nageku swora * yasu kara naku ni * kinu koso ba * sore yare nureba * tugitutu mo * mata mo apu to ipe * tama kosoba * wo no taye nure ba * kukuri tutu * mata mo apu to ipe * mata mo apa nu mono pa * tuma ni si ari kyeri MYS.13.3330
 12. * komori ku no * patuse no kapa no * kami tu se ni * u wo ya tu kaduke * simo tu se ni * u wo ya tu kaduke * kami tu se no * ayu wo kupa sime * simo tu se no * ayu wo kupa sime * kupasi * imo ni * ayu wo tora mu to * kupasi * imo ni * ayu wo tora mu to * naguru sa no * topo sakari wite * omopu swora * yasu kara naku ni * nageku swora * yasu kara naku ni * kinu koso ba * sore yare nureba * tugitutu mo * mata mo apu to ipe * tama kosoba * wo no taye nure ba * kukuri tutu * mata mo apu to ipe * mata mo apa nu mono pa * tuma ni si ari kyeri MYS.13.3330
 13. * komori ku no * patuse no kapa no * kami tu se ni * u wo ya tu kaduke * simo tu se ni * u wo ya tu kaduke * kami tu se no * ayu wo kupa sime * simo tu se no * ayu wo kupa sime * kupasi * imo ni * ayu wo tora mu to * kupasi * imo ni * ayu wo tora mu to * naguru sa no * topo sakari wite * omopu swora * yasu kara naku ni * nageku swora * yasu kara naku ni * kinu koso ba * sore yare nureba * tugitutu mo * mata mo apu to ipe * tama kosoba * wo no taye nure ba * kukuri tutu * mata mo apu to ipe * mata mo apa nu mono pa * tuma ni si ari kyeri MYS.13.3330
 14. * paru sareba * wagipye no satwo no * kapa two ni pa * ayu kwo sa basiru * kimi mati gate ni MYS.5.859
 15. * mi yesinwo no * yesi nwo no ayu * ayu koso pa * sima pye mo ye ki * e kuru si we * nagwi no moto * seri no moto * are pa kuru si we NSK.126
 16. * mi yesinwo no * yesi nwo no ayu * ayu koso pa * sima pye mo ye ki * e kuru si we * nagwi no moto * seri no moto * are pa kuru si we NSK.126
 17. * woparida no * ayu di no midu wo * ma na ku so * pito pa kumu to ipu * toki zi ku so * pito pa nomu to ipu * kumu pito no * ma na ki ga goto * nomu pito no * toki zi ki ga goto * wa g imo kwo ni * wa ga kwopu raku pa * yamu toki mo na si MYS.13.3260
 18. * tosi no pa ni * ayu si pasira ba * sakita kapa * u ya tu kadukete * kapa se tadune mu MYS.19.4158


showing results 1 to 18 of 18