ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * pisakata no * ame mo pura nu ka * patisu pa ni * tamar eru midu no * tama ni ni taru mi mu MYS.16.3837
  2. * katumata no * ike pa ware siru * patisu na si * sika ipu kimi ga * pige na ki goto si MYS.16.3835
  3. * patisu pa pa * kaku koso aru mono * okimaro ga * ipye n aru mono pa * umo no pa ni a ra si MYS.16.3826
  4. * mi pakasi wo * turugi no ike no * patisu pa ni * tamar eru midu no * yuku pye na mi * wa ga suru toki ni * apu be si to * api taru kimi wo * na ne so to * papa kikosedomo * wa ga kokoro * kiywosumi no ike no * ike no soko * ware pa wasurezi * tada ni apu madeni MYS.13.3289
  5. * kusaka ye no * iri ye no patisu * pana batisu * mwi no sakari bito * tomosi ki rokamo KK.95
  6. * kusaka ye no * iri ye no patisu * pana batisu * mwi no sakari bito * tomosi ki rokamo KK.95


showing results 1 to 6 of 6