ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * topo naga ku * tukape mu mono to * omop yeri si * kimi imasa neba * kokorodwo mo na si MYS.3.457
  2. * nemokoro ni * kata mopi sure ka * ko no koro no * wa ga kokorodwo no * ik yeru to mo na ki MYS.11.2525
  3. * yama suge no * yama zute kimi wo * omope ka mo * wa ga kokorodwo no * ko no koro pa na ki MYS.12.3055
  4. * imo wo mi zu * kwosi no kuni pye ni * tosi pureba * wa ga kokoro dwo no * naguru pi mo na si MYS.19.4173
  5. * ipye sakari * imasu wagimo wo * todome kane * yama gakusi ture * kokorodwo mo na si MYS.3.471
  6. * pito ri nuru * ywo wo kazwope mu to * omopedomo * kwopwi no sige ki ni * kokoro dwo mo na si MYS.13.3275
  7. * ide tata mu * tikara wo na mito * komori wite * kimi ni kwopuru ni * kokorodwo mo na si MYS.17.3972


showing results 1 to 7 of 7