ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * ikagwo yama * nwo pye ni saki taru * pagwi mireba * kimi ga ipye n aru * wo bana si omopoyu MYS.8.1533
  2. * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * miredo aka nu * nara yama kwoyete * ma kwi tumu * idumi no kapa no * paya ki se wo * sawo sasi watari * tipayaburu * udi no watari no * tagitu se wo * mitutu watarite * apumi di no * apusaka yama ni * ta muke site * wa ga kwoye yukeba * sasanami no * siga no kara saki * saki ku araba * mata kapyeri mi mu * miti no kuma * ya swo kuma goto ni * nagekitutu * wa ga sugwi yukeba * iya topo ni * satwo sakari ki nu * iya taka ni * yama mo kwoye ki nu * turugi tati * saya yu nuki idete * ikagwo yama * ika ni ka wa ga se mu * yuku pye sira zute MYS.13.3240


showing results 1 to 2 of 2