ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * ikapo kaze * puku pi puka nu pi * ari to ipedo * a ga kwopwi nomwi si * toki na kari kyeri MYS.14.3422
  2. * ikapo ne ni * kamwi na nari sone * wa ga pe ni pa * yuwe pa na kyedomo * kwo ra ni yorite so MYS.14.3421
  3. * ikapo seywo * ??? * omopi tworo * kuma koso si tu to * wasure se napu mo MYS.14.3419
  4. * ikapo ro no * swopi no pari para * wa ga kinu ni * tuki yorasi * mo yo * pitapye to omopyeba MYS.14.3435
  5. * ikapo ro no * swopi no pari para * nemokoro ni * oku wo na kane so * masaka si yo kaba MYS.14.3410
  6. * ikapo ro no * ya saka no wide ni * tatu nwozi no * araparwo made mo * sa ne wo sa ne teba MYS.14.3414
  7. * kamitukenwo * ikapo no ne ro ni * purwo yoki no * yuki sugwi kate nu * imo ga ipye no atari MYS.14.3423
  8. * kamitukenwo * ikapo no numa ni * uwe kwo nagwi * kaku kwopwi mu to ya * tane motome kye mu MYS.14.3415
  9. * ikapo ro ni * ama kumo i tugi * kanumaduku * pito to otapapu * iza ne sime twora MYS.14.3409


showing results 1 to 9 of 9