ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * inoti no * maso kye mu pito pa * tatami komo * pyeguri no yama no * sira kasi ga ye wo * uzu ni sase * ko no kwo NSK.23
 2. * wagimo kwo ga * katami no koromo * na kari seba * nani mono mote ka * inoti tuga masi MYS.15.3733
 3. * ara tama no * tosi no wo naga ku * kaku kwopwiba * makoto wa ga inoti * mata kara me ya mo MYS.12.2891
 4. * nani se mu ni * inoti wo motona * naga ku pori se mu * ik yeri tomo * wa ga omopu imo ni * yasu ku apa naku ni MYS.11.2358
 5. * opo kimi no * make no manima ni * masura wo no * kokoro puri okosi * asipikwi no * yama zaka kwoyete * ama zakaru * pina ni kudari ki * iki dani mo * imada yasume zu * tosi tukwi mo * ikura mo ara nu ni * utusemi no * yo no pito nareba * uti nabiki * toko ni koi pusi * ita kyeku si * pi ni kye ni masaru * taratine no * papa no mikoto no * opo pune no * yukurayukura ni * sita gwopwi ni * itu ka mo ko mu to * mata su ramu * kokoro sabusi ku * pasikiyosi * * tuma no mikoto mo * ake kureba * two ni yori tati * koromo de wo * wori kapyesitutu * yupu sareba * toko uti parapi * nubatama no * kurwo kami sikite * itu si ka to * nageka su ramu so * imo mo se mo * waka ki kwo domo pa * woti koti ni * sawaki naku ramu * tama poko no * miti wo ta dopo mi * ma dukapi mo * yaru yosi mo na si * omoposi ki * koto tute yara zu * kwopuru ni si * kokoro pa moye nu * tama kiparu * inoti wosi kyedo * se mu subye no * tadoki wo sira ni * kaku site ya * ara si wo surani * nageki puse ramu MYS.17.3962
 6. * kwopwitutu mo * noti mo apa mu to * omope koso * ono ga inoti wo * naga ku pori su re MYS.12.2868
 7. * tukwi kusa no * * kar eru inoti ni * aru pito wo * ika ni sirite ka * noti mo apa mu to pu MYS.11.2756
 8. * asa simo no * ke yasu ki inoti * ta ga tame ni * ti tose moga mo to * wa ga omopa naku ni MYS.7.1375
 9. * ama no para * purisake mireba * opo kimi no * mi inoti pa naga ku * ama tara si tari MYS.2.147
 10. * imo ga tame * inoti nokos eri * kari komo no * omopi midarete * sinu be ki mono wo MYS.11.2764
 11. * inoti wo si * saki ku yo kye mu to * * ipabasiru * tarumi no midu wo * musubite nomi tu MYS.7.1142
 12. * kaku si tutu * ara ku wo yo mi zo * tama kiparu * mizika ki inoti wo * naga ku pori su ru MYS.6.975
 13. * inoti no * mata kye mu pito pa * tatami komo * pyeguri no yama no * kuma kasi no pa wo * uzu ni sase * so no kwo KK.31
 14. * nakatomi no * putwo norito goto * ipi parape * akapu inoti mo * ta ga tame ni nare MYS.17.4031
 15. * utusemi no * inoti wo wosi mi * nami ni nure * iragwo no sima no * tama mo kari wosu MYS.1.24
 16. * taku napa no * naga ki inoti wo * pori siku pa * taye zute pito wo * mi maku pore koso MYS.4.704
 17. * inisipye ni * ari kyeru waza no * kusubasi ki * koto to ipi tugu * tinu wotokwo * unapi wotokwo no * utusemi no * na wo araswopu to * tama kiparu * inoti mo sutete * araswopi ni * tuma dopi si kyeru * wotomye ra ga * kikeba kanasi sa * paru pana no * nipoye sakayete * aki no pa no * nipopi ni ter eru * atarasi ki * mwi no sakari sura * masura wo no * koto itapasi mi * titi papa ni * mawosi wakarete * ipye zakari * umi bye ni ide tati * asa yopi ni * miti kuru sipo no * ya pye nami ni * nabiku tama mo no * pusi no ma mo * wosi ki inoti wo * tuyu simo no * sugwi masi ni kyere * oku tu kwi wo * koko to sadamete * noti no yo no * kiki tugu pito mo * iya topo ni * sinwopi ni seyo to * tuge wo gusi * sika sasi kye rasi * opwite nabik yeri MYS.19.4211
 18. * inisipye ni * ari kyeru waza no * kusubasi ki * koto to ipi tugu * tinu wotokwo * unapi wotokwo no * utusemi no * na wo araswopu to * tama kiparu * inoti mo sutete * araswopi ni * tuma dopi si kyeru * wotomye ra ga * kikeba kanasi sa * paru pana no * nipoye sakayete * aki no pa no * nipopi ni ter eru * atarasi ki * mwi no sakari sura * masura wo no * koto itapasi mi * titi papa ni * mawosi wakarete * ipye zakari * umi bye ni ide tati * asa yopi ni * miti kuru sipo no * ya pye nami ni * nabiku tama mo no * pusi no ma mo * wosi ki inoti wo * tuyu simo no * sugwi masi ni kyere * oku tu kwi wo * koko to sadamete * noti no yo no * kiki tugu pito mo * iya topo ni * sinwopi ni seyo to * tuge wo gusi * sika sasi kye rasi * opwite nabik yeri MYS.19.4211
 19. * wa ga inoti no * ma saki ku araba * mata mo mi mu * siga no opotu ni * yosu ru sira nami MYS.3.288
 20. * tama kiparu * inoti ni mukapi * kwopwi mu yu pa * kimi ga mi pune no * kadi kara ni moga MYS.8.1455
 21. * paru no pi no * kasum yeru toki ni * suminoye no * kwisi ni ide wite * turi bune no * toworapu mireba * inisipye no * koto so omopoyuru * midu no ye no * urasima no kwo ga * katuwo turi * tapi turi pokori * nanu ka made * ipye ni mo ko zute * una saka wo * sugwite kogi yuku ni * watatumi no * kamwi no wotomye ni * tamasaka ni * i kogi mukapi * api atorapi * koto nari sikaba * kaki musubi * toko yo ni itari * watatumi no * kamwi no miya no * uti no pye no * tape naru tono ni * tadusapari * puta ri iri wite * oi mo se zu * sini mo se zusite * naga ki yo ni * ari kyeru mono wo * yo no naka no * oroka pito no * wagimo kwo ni * tugete katara ku * simasi ku pa * ipye ni kapyerite * titi papa ni * koto mo kata rapi * asu no goto * ware pa ki na mu to * ipi kyereba * imo ga ip yera ku * toko yo pye ni * mata kapyeri kite * ima no goto * apa mu to naraba * ko no kusige * piraku na yume to * sokorakuni * kata me si koto wo * suminoye ni * kapyeri ki tarite * ipye mire do * ipye mo mi kanete * satwo mire do * satwo mo mi kanete * ayasi * to * soko ni omopa ku * ipye yu idete * mi tose no apida ni * kaki mo na ku * ipye use me ya to * ko no pakwo wo * pirakite mi teba * moto no goto * ipye pa ara mu to * tama kusige * sukosi piraku ni * sira kumo no * pakwo ywori idete * toko yo pye ni * tanabiki nure ba * tati pasiri * sakyebi swode puri * koi marobi * asi zuri situtu * tatimati ni * kokoro ke use nu * waka kari si * pada mo siwami nu * kurwo kari si * kami mo sirake nu * yunayuna pa * iki sape tayete * noti tupi ni * inoti sini kyeru * midu no ye no * urasima no kwo ga * ipye tokoro mi yu MYS.9.1740
 22. * todome e nu * inoti ni si areba * siki tape no * ipye yu pa idete * kumo gakuri ni ki MYS.3.461
 23. * titi papa ga * nasi no manima ni * pasi mukapu * oto no mikoto pa * asa tuyu no * ke yasu ki inoti * kamwi no muta * araswopi kanete * asi para no * midupo no kuni ni * ipye na mi ya * mata kapyeri ko nu * topo tu kuni * yomwi no sakapi ni * papu tuta no * ono ga mukimuki * ama kumo no * wakare si yukeba * yamwi ywo nasu * omopi matwo papi * i yu sisi no * kokoro wo ita mi * asi kaki no * omopi midarete * paru tori no * ne nomwi nakitutu * adisapapu * yworu piru sira zu * kagirwopwi no * kokoro moye tutu * kanasibwi wakaru MYS.9.1804
 24. * yatipoko no * kamwi no mikoto * nuye kusa no * mye ni si areba * wa ga kokoro * urasu no tori zo * ima koso pa * wa dori ni ara me * noti pa * na dori ni ara mu wo * inoti pa * na sise tamapi so * isitapuya * ama pase dukapi * koto no * katari goto mo * ko woba * awo yama ni * pi ga kakuraba * nubatama no * ywo pa ide na mu * asa pi no * wemi sakaye kite * takudunwo no * sirwo ki tadamuki * awa yuki no * wakayaru mune wo * sodataki * tadaki managari * ma tama de * tama de sasi maki * mwomwo naga ni * i pa nasa mu wo * aya ni * na kwopwi kikosi * yatipoko no * kamwi no mikoto * koto no * katari goto mo * ko woba KK.3
 25. * opo kimi no * make no manima ni * sima mori ni * wa ga tati kureba * papaswoba no * papa no mikoto pa * mi mo no suswo * tumi age kaki nade * titi no mwi no * titi no mikoto pa * takudunwo no * sira pige no upe yu * namita tari * nageki notabaku * kagwo zimono * tada pito ri site * asa two de no * kanasi ki wa ga kwo * ara tama no * tosi no wo naga ku * api mi zupa * kwopwisi ku aru be si * kepu dani mo * koto dopi se mu to * wosimitutu * kanasibwi mase * waka kusa no * tuma mo kwo domo mo * woti koti ni * sapa ni kakumi wi * paru tori no * kowe no sa maywopi * sirwo tape no * swode naki nurasi * tadusapari * wakare kate nito * piki todome * sitapi si monowo * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * tama poko no * miti ni ide tati * woka no saki * i tamuru gotoni * yorodu tabi * kapyeri mi situtu * paroparo ni * wakare si kureba * omopu swora * yasu ku mo ara zu * kwopuru swora * kurusi ki monowo * utusemi no * yo no pito nareba * tama kiparu * inoti mo sira zu * una para no * kasikwo ki miti wo * sima dutapi * i kogi watarite * ari meguri * wa ga kuru madeni * tapirake ku * oya pa imasane * tutumi na ku * tuma pa mata se to * suminoye no * a ga sumye kamwi ni * nusa maturi * inori mawosite * nanipa tu ni * pune wo uke suwe * ya swo ka nuki * kakwo totonopete * asa biraki * wa pa kogi de nu to * ipye ni tuge koso MYS.20.4408


Page of 4      (currently showing results 1 to 25 of 84)