ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * paru yanagwi * kadurakwi yama ni * tatu kumo no * tatite mo wite mo * imo wo si so omopu MYS.11.2453
  2. * asuka gapa * momiti ba nagaru * kadurakwi no * yama no ko no pa pa * ima si tiru ramu MYS.10.2210
  3. * tawayamye no * kusi ge ni nor eru * kagami nasu * mitu no pama pye ni * sa ni turapu * pimo toki sake zu * wagimo kwo ni * kwopwitutu woreba * ake gure no * asa kwiri gakuri * naku tadu no * ne nomwi si naka yu * wa ga kwopu ru * ti pye no pito pye mo * nagusamoru * kokoro mo ari ya to * ipye no atari * wa ga tati mireba * awo pata no * kadurakwi yama ni * tanabik ye ru * sira kumo gakuru * ama sagaru * pina no kuni pye ni * tada mukapu * apadi wo sugwi * apasima wo * sogapi ni mi tutu * asa nagi ni * kakwo no kowe ywobi * yupu nagi ni * kadi no to situtu * nami no pe wo * i yuki sagukumi * ipa no ma wo * i yuki motopori * inabituma * ura mwi wo sugwite * tori zimono * nadusapi yukeba * ipye no sima no * ariswo no upe ni * uti nabiki * sizi ni opwi taru * nanoriso ga * nado ka mo imo ni * nora zu ki ni kye mu MYS.4.509
  4. * kadurakwi no * takama no kaya nwo * paya sirite * sime sasa masi wo * ima so kuyasi ki MYS.7.1337
  5. * kadurakwi no * tera no mapye n aru ya * toyora no tera no * nisi n aru ya * ositodwo * twositodwo * sakura wi ni * sira kabe siduku ya * yo ki tama siduku ya * ositodwo * twositodwo * sika si te ba * kuni so saka yuru ya * wagipye ra so saka yuru ya * ositodwo * twositodwo SNK.8
  6. * tuginepu * yamasiro gapa wo * miya nobori * wa ga noboreba * awo ni yo si * nara wo sugwi * wo date * yamato wo sugwi * wa ga * mi ga posi * kuni pa * kadurakwi taka miya * wagipye no atari NSK.54
  7. * tuginepu ya * yamasiro gapa wo * miya nobori * wa ga noboreba * awo ni yo si * nara wo sugwi * wo date * yamato wo sugwi * wa ga * migaposi * kuni pa * kadurakwi taka miya * wagipye no atari KK.58
  8. * kadurakwi no * sotubikwo mayumi * ara kwi ni mo * tanome ya kimi ga * wa ga na nori kye mu MYS.11.2639


showing results 1 to 8 of 8