ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * pori ye ni pa * tama sika masi wo * opo kimi wo * mi pune koga mu to * kanete siri seba MYS.18.4056
  2. * kakara mu to * kanete siri seba * kwosi no umi no * ariswo no nami mo * mi se masi mo nowo MYS.17.3959
  3. * asi pikwi no * yama no arasi pa * puka nedomo * kimi na ki yopi pa * kanete samu si mo MYS.10.2350
  4. * ma kuzu papu * kasuga no yama pa * uti nabiku * paru sari yuku to * yama no pe ni * kasumi tanabiki * takamatwo ni * ugupisu naki nu * mononopu no * ya swo tomo no wo pa * kari ga ne no * ki tugu ko no koro * kaku tugite * tune ni ari se ba * tomo namete * aswoba mu mono wo * uma namete * yuka masi satwo wo * mati gate ni * wa ga se si paru wo * kake maku mo * aya ni kasikwo si * ipa maku mo * yuyusi ku ara mu to * arakazime * kanete siri seba * ti dori naku * so no sapo gapa ni * ipa ni opuru * suga no ne torite * sinwopu kusa * parape te masi wo * yuku midu ni * misogi te masi wo * opo kimi no * mikoto kasikwo mi * momo sikwi no * opo miya pito no * tama poko no * miti ni mo ide zu * kwopuru ko no koro MYS.6.948
  5. * kaku bakari * kwopwi mu to kanete * sira maseba * imo woba mi zu so * aru be ku ari kyeru MYS.15.3739


showing results 1 to 5 of 5