ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * nubatama no * ywo no puke yukeba * pisa gwi opu ru * kiywo ki kapara ni * ti dori siba naku MYS.6.925
 2. * simo tu kyenwo * aswo no kapara ywo * isi puma zu * swora yu to ki nu yo * na ga kokoro nore MYS.14.3425
 3. * umi ga yukeba * kosi nadumu * opo kapara no * uwe gusa * umi ga pa * isaywopu KK.36
 4. * ame tuti no * pazime no toki yu * ama no gapa * i mukapi worite * pito tose ni * puta tabi apa nu * tuma gwopwi ni * mono omopu pito * ama no gapa * yasu no kapara no * ari gaywopu * ide no watari ni * sopo bune no * tomo ni mo pe ni mo * puna yosopi * ma kadi sizi nuki * pata susuki * moto pa mo soyo ni * aki kaze no * puki kuru yopi ni * ama no gapa * sira nami sinwogi * oti tagitu * paya se watarite * waka kusa no * tuma ga te maku to * opo bune no * omopi tanomite * kogi ku ramu * so no tuma no kwo ga * ara tama no * tosi no wo naga ku * omopi ko si * kwopwi wo tukusa mu * pumi tukwi no * nanu ka no yopi pa * ware mo kanasi * mo MYS.10.2089
 5. * ame tuti to * wakare si toki yu * pisakata no * ama tu sirusi to * sadame te si * ama no kapara ni * ara tama no * tukwi wo kasanete * imo ni apu * toki samorapu to * tati matu ni * wa ga koromo de ni * aki kaze no * puki kapyerapeba * tatite wite * tadwoki wo sira ni * mura kimo no * kokoro isaywopi * toki kinu no * omopi midarete * itu si ka to * wa ga matu ko yopi * ko no kapa no * nagare no naga ku * ari kose nu kamo MYS.10.2092
 6. * wa ga tatami * mipye no kapara no * iswo no ura ni * kaku si moga mo to * naku kapadu kamo MYS.9.1735
 7. * pikwo posi pa * tanabata tu mye to * ame tuti no * wakare si toki yu * inausiro * kapa ni muki tati * omopu swora * yasu kye na ku ni * nageku swora * yasu kye na ku ni * awo nami ni * nozomi pa taye nu * sira kumo ni * namita pa tukwi nu * kaku nomwi ya * ikiduki wora mu * kaku nomwi ya * kwopwi tutu ara mu * sa ni nuri no * wo bune moga mo * tama maki no * wo sawo moga mo * asa nagi ni * i kaki watari * yupu pe ni mo * i kogi watari * pisakata no * ama no kapara ni * ama tobu ya * pire katasiki * ma tama de no * tama de sasi kape * amata ywo mo * imo sa ne te si ka * aki mata zu tomo MYS.8.1520b
 8. * umakori * aya ni tomo si ku * naru kamwi no * oto nomwi kiki si * mi yosi nwo no * ma kwi tatu yama yu * mi oroseba * kapa no se gotoni * ake kureba * asa gwiri tati * yupu sareba * kapadu naku nabe * pimo toka nu * tabi ni si areba * wa nomwi site * kiywo ki kapara wo * mi raku si wosi * mo MYS.6.913
 9. * pito kosoba * obo ni mo ipa me * wa ga kokoda * sinwopu kapara wo * sime yupu na yume MYS.7.1252
 10. * ama no gapa * yasu no kapara ni * todomarite * * MYS.10.2033
 11. * inisipye no * sakasi ki pito no * aswobi kye mu * yosinwo no kapara * miredo aka nu kamo MYS.9.1725
 12. * ma suga yo si * swoga no kapara ni * naku ti dori * ma na si wa ga sekwo * wa ga kwopuraku pa MYS.12.3087
 13. * pisakata no * ama no kapara ni * nuye dori no * ura nake masi tu * subye na ki madeni MYS.10.1997
 14. * kasumi tatu * ama no kapara ni * kimi matu to * i kaywopu poto ni * mo no suswo nure nu MYS.8.1528
 15. * pikwo posi no * tuma mukape bune * kogi du rasi * ama no kapara ni * kwiri no tat eru pa MYS.8.1527
 16. * uti noboru * sapo no kapara no * awo yagwi pa * ima pa paru bye to * nari ni kyeru kamo MYS.8.1433
 17. * tama kuse no * kiywo ki kapara ni * misogi site * ipapu inoti pa * imo ga tame koso MYS.11.2403
 18. * sapo gapa ni * naku naru ti dori * nani si kamo * kapara wo sinwopi * iya kapa noboru MYS.7.1251
 19. * pikwo posi pa * tanabata tu mye to * ame tuti no * wakare si toki yu * inausiro * kapa ni muki tati * omopu swora * yasu kye na ku ni * nageku swora * yasu kye na ku ni * awo nami ni * nozomi pa taye nu * sira kumo ni * namita pa tukwi nu * kaku nomwi ya * ikiduki wora mu * kaku nomwi ya * kwopwi tutu ara mu * sa ni nuri no * wo bune moga mo * tama maki no * ma kai moga mo * asa nagi ni * i kaki watari * yupu sipo ni * i kogi watari * pisakata no * ama no kapara ni * ama tobu ya * pire katasiki * ma tama de no * tama de sasi kape * amata ywo mo * ne te si kamo * aki ni ara zu tomo MYS.8.1520a
 20. * sapo gapa no * kiywo ki kapara ni * naku ti dwori * kapadu to puta tu * wasure kane tu mo MYS.7.1123
 21. * nayu take no * towo yoru mi kwo * sa ni turapu * wa go opo kimi pa * komori ku no * patuse no yama ni * kamu sabwi ni * ituki imasu to * tamadusa no * pito so ipi turu * oyodure ka * wa ga kiki turu * tapa koto ka * wa ga kiki turu mo * ame tuti ni * kuyasi ki koto no * yo no naka no * kuyasi ki koto pa * ama kumo no * sokupye no kipami * ame tuti no * itar e ru made ni * tuwe tuki mo * tuka zu mo yukite * yupu ke twopi * isi ura motite * wa ga yadwo ni * mi moro wo tatete * makura pye ni * ipapi be wo suwe * taka dama wo * ma na ku nuki tari * yupu ta suki * kapina ni kakete * ame n aru * sasara no wo nwo no * nana pu suge * te ni tori motite * pisakata no * ama no kapara ni * ide tatite * misogi te masi wo * taka yama no * ipa po no upe ni * i mase turu kamo MYS.3.420
 22. * kapadu naku * kiywo ki kapara wo * kyepu mite pa * itu ka kwoye kite * mi tutu sinwo pa mu MYS.7.1106
 23. * kurusi ku mo * kure nuru pi kamo * yosinwo gapa * kiywo ki kapara wo * miredo aka na ku ni MYS.9.1721
 24. * ama zakaru * pina wosame nito * opo kimi no * make no manima ni * idete ko si * ware wo okuru to * awo ni yo si * nara yama sugwite * idumi gapa * kiywo ki kapara ni * uma todome * wakare si toki ni * ma saki kute * are kapyeri ko mu * tapirake ku * ipapite mate to * katarapite * ko si pi no kipami * tama poko no * miti wo ta dopo mi * yama kapa no * pyenarite areba * kwopwisi kyeku * ke naga ki monowo * mi maku pori * omopu apida ni * tamadusa no * tukapi no k yereba * uresi mito * a ga mati twopu ni * oyodure no * tapa koto to kamo * pasikiyosi * * na oto no mikoto * nani si ka mo * toki si pa ara mu wo * pada susuki * po n iduru aki no * pagwi no pana * nipop yeru yadwo wo * asa nipa ni * ide tati narasi * yupu nipa ni * pumi tapirage zu * sapo no uti no * satwo wo yuki sugwi * asipikwi no * yama no konure ni * sira kumo ni * tati tanabiku to * are ni tuge turu MYS.17.3957
 25. * ame tuti no * pazime no toki * pisakata no * ama no kapara ni * ya po yorodu * ti yorodu kamwi no * kamu tudwopi * tudwopi imasite * kamu pakari * pakari si toki ni * ama tera su * pirumye no mikoto * ame woba * sira si myesu to * asi para no * midu po no kuni wo * ame tuti no * yoriapi no kipami * sira si myesu * kamwi no mikoto to * ama kumo no * ya pye kaki wakite * kamu kudasi * imase maturi si * taka tera su * pi no mi kwo pa * tobu tori no * kiywomi no miya ni * kamu nagara * putwo siki masite * sumyeroki no * siki masu kuni to * ama no para * ipa two wo piraki * kamu agari * agari imasi nu * wa go opo kimi * mi kwo no mikoto no * ame no sita * sira si myesi se ba * paru pana no * taputwo kara mu to * moti dukwi no * tata pasi kye mu to * ame no sita * yo mo no pito no * opo bune no * omopi tanomite * ama tu midu * apugite matu ni * ikasama ni * omoposi myese ka * ture mo na ki * mayumi no woka ni * miya basira * putwo siki imasi * mi ara ka wo * taka siri masite * asa gotoni * mi koto twopa sa nu * pi tukwi no * mane ku nari nuru * soko yuwe ni * mi kwo no miya pito * yuku pye sira zu mo MYS.2.167a


Page of 2      (currently showing results 1 to 25 of 31)