ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * yama taka mi * sira yupu bana ni * oti tagitu * taki no kaputi pa * miredo aka nu kamo MYS.6.909
 2. * yasumisisi * wa go opo kimi no * kikosi myesu * ame no sita ni * kuni pa si mo * sapa ni aredomo * yama kapa no * kiywo ki kaputi to * mi kokoro wo * * yosi nwo no kuni no * pana tirapu * akidu no nwo pye ni * miya basira * putwo siki mase ba * momo sikwi no * opo miya pito pa * pune name te * asa kapa watari * puna gipopi * yupu kapa wataru * ko no kapa no * tayuru koto na ku * ko no yama no * iya taka sira su * midu tagitu * taki no miyakwo pa * mi redo aka nu kamo MYS.1.36
 3. * kamu kara ka * migaposi ka ramu * mi yosi nwo no * taki no kaputi pa * miredo aka nu kamo MYS.6.910
 4. * tosi no pa ni * kaku mo mi te si ka * mi yosi nwo no * kiywo ki kaputi no * tagitu sira nami MYS.6.908
 5. * kaputi mye no * te zome no ito wo * kuri kapyesi * kata ito ni aredo * taye mu to omope ya MYS.7.1316
 6. * asa pi sasi * so gapi ni mi yuru * kamu nagara * mi na ni oba s eru * sira kumo no * ti pye wo osi wake * ama sosori * taka ki tatiyama * puyu natu to * waku koto mo na ku * sirwo tape ni * yuki pa puri okite * inisipye yu * ari ki ni kyereba * kogosi ka mo * ipa no kamusabwi * tama kiparu * iku yo pe ni kye mu * tatite wite * mi redomo ayasi * * mine daka mi * tani wo puka mito * oti tagitu * kiywo ki kaputi ni * asa sara zu * kwiri tati watari * yupu sareba * kumo wi tanabiki * kumo wi nasu * kokoro mo sinwo ni * tatu kwiri no * omopi sugusa zu * yuku midu no * oto mo sayake ku * yorodu yo ni * ipi tugi yuka mu * kapa si taye zupa MYS.17.4003
 7. * yasumisisi * wa go opo kimi * kamu nagara * kamu sabwi sesu to * yosi nwo kapa * tagitu kaputi ni * taka tono wo * taka siri masite * nobori tati * kuni mi wo se seba * tatanaduku * awo kakiyama * yama tu mi no * maturu mi tukwi to * paru bye pa * pana kazasi moti * aki tateba * momiti ba kazasi * yuki swopu * kapa no kamwi mo * opomi ke ni * tukape maturu to * kami tu se ni * u kapa wo tati * simo tu se ni * sade sasi watasu * yama kapa mo * yori te tukapu ru * kamwi no mi yo kamo MYS.1.38b
 8. * asigari no * twopi no kaputi ni * iduru yu no * yo ni mo taywora ni * kwo ro ga ipa naku ni MYS.14.3368
 9. * yasumisisi * wa go opo kimi no * taka sira su * yosi nwo no miya pa * tatana duku * awo kaki gomori * kapa nami no * kiywo ki kaputi so * paru bye pa * pana saki wowori * aki sareba * kwiri tati wataru * so no yama no * iya masumasu ni * ko no kapa no * tayuru koto na ku * momo sikwi no * opo miya pito pa * tune ni kaywopa mu MYS.6.923
 10. * yama kapa mo * yorite tukapu ru * kamu nagara * tagitu kaputi ni * puna de sesu kamo MYS.1.39
 11. * yasumisisi * wa go opo kimi * kamu nagara * kamu sabwi sesu to * yosi nwo kapa * tagitu kaputi ni * taka tono wo * taka siri masite * nobori tati * kuni mi wo se seba * tatanaduku * awo kakiyama * yama tu mi no * maturu mi tukwi to * paru bye pa * pana kazasi moti * aki tateba * momiti kazas e ri * yuki swopu * kapa no kamwi mo * opomi ke ni * tukape maturu to * kami tu se ni * u kapa wo tati * simo tu se ni * sade sasi watasu * yama kapa mo * yori te tukapu ru * kamwi no mi yo kamo MYS.1.38a
 12. * kaki kazwopu * putagami yama ni * kamusabwite * tat eru tuga no kwi * moto mo ye mo * oyazi * tokipa ni * pasikiyosi * * wa ga se no kimi wo * asa sara zu * apite koto dopi * yupu sareba * te tadusaparite * imidu kapa * kiywo ki kaputi ni * ide tatite * wa ga tati mireba * ayu no kaze * ita ku si pukeba * minatwo ni pa * sira nami taka mi * tuma ywobu to * su dori pa sawaku * asi karu to * ama no wo bune pa * iri ye kogu * kadi no oto taka si * soko wo si mo * aya ni tomosi mi * sinwopitutu * aswobu sakari wo * sumyeroki no * wosu kuni nareba * mikoto moti * tati wakareba * okure taru * kimi pa aredomo * tama poko no * miti yuku ware pa * sira kumo no * tanabiku yama wo * ipa ne pumi * kwoye pyenari naba * kwopwisi kyeku * ke no naga kye mu so * soko mopeba * kokoro si ita si * pototogisu * kowe ni ape nuku * tama ni moga * te ni maki motite * asa ywopi ni * mi tutu yuka mu wo * okite ikaba wosi * MYS.17.4006
 13. * yorodu yo ni * mi tomo aka me ya * mi yosi nwo no * tagitu kaputi no * opo miya tokoro MYS.6.921
 14. * imo ga pimo * * yupuya kaputi wo * inisipye no * pito sape mi ki to * ko wo tare ka siru MYS.7.1115


showing results 1 to 14 of 14