ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * amadamu * karu wotomye * ita nakaba * pito siri nu be mi * pasa no yama no * patwo no * sita naki ni naku NSK.71
 2. * amadamu * karu wotomye * sitata ni mo * yori nete topore * karu wotomye domo KK.84
 3. * amadamu * karu wotomye * sitata ni mo * yori nete topore * karu wotomye domo KK.84
 4. * karu no ike no * ura mwi yuki mwi ru * kamo sura ni * tama mo no upe ni * pito ri ne naku ni MYS.3.390
 5. * amadamu * karu no wotomye * ita nakaba * pito siri nu be si * pasa no yama no * patwo no * sita naki ni naku KK.83
 6. * ama tobu ya * karu no miti pa * wagimo kwo ga * satwo ni si areba * nemokoro ni * mi maku posi kyedo * yama zu yukaba * pito me wo opo mi * mane ku yukaba * pito siri nu be mi * sane kadura * noti mo apa mu to * opo bune no * omopi tanomite * tama kagiru * ipa kaki puti no * komori nomwi * kwopwi tutu aru ni * wataru pi no * kure yuku ga goto * teru tukwi no * kumo gakuru goto * oki tu mo no * nabiki si imo pa * momiti ba no * sugwite ini ki to * tamadusa no * tukapi no ipeba * adusa yumi * oto ni kikite * ipa mu subye * se mu subye sira ni * oto nomwi wo * kikite ari e neba * wa ga kwopuru * ti pye no pito pye mo * nagusamu ru * kokoro mo ari ya to * wagimo kwo ga * yama zu ide mi si * karu no iti ni * wa ga tati kikeba * tama ta suki * unebwi no yama ni * naku tori no * kowe mo kikoye zu * tama poko no * miti yuku pito mo * pito ri dani * ni te si yuka neba * subye wo na mi * imo ga na ywobite * swode zo puri turu MYS.2.207a
 7. * ama tobu ya * karu no miti pa * wagimo kwo ga * satwo ni si areba * nemokoro ni * mi maku posi kyedo * yama zu yukaba * pito me wo opo mi * mane ku yukaba * pito siri nu be mi * sane kadura * noti mo apa mu to * opo bune no * omopi tanomite * tama kagiru * ipa kaki puti no * komori nomwi * kwopwi tutu aru ni * wataru pi no * kure yuku ga goto * teru tukwi no * kumo gakuru goto * oki tu mo no * nabiki si imo pa * momiti ba no * sugwite ini ki to * tamadusa no * tukapi no ipeba * adusa yumi * oto ni kikite * ipa mu subye * se mu subye sira ni * oto nomwi wo * kikite ari e neba * wa ga kwopuru * ti pye no pito pye mo * nagusamu ru * kokoro mo ari ya to * wagimo kwo ga * yama zu ide mi si * karu no iti ni * wa ga tati kikeba * tama ta suki * unebwi no yama ni * naku tori no * kowe mo kikoye zu * tama poko no * miti yuku pito mo * pito ri dani * ni te si yuka neba * subye wo na mi * imo ga na ywobite * swode zo puri turu MYS.2.207a
 8. * ama tobu ya * karu no miti pa * wagimo kwo ga * satwo ni si areba * nemokoro ni * mi maku posi kyedo * yama zu yukaba * pito me wo opo mi * mane ku yukaba * pito siri nu be mi * sane kadura * noti mo apa mu to * opo bune no * omopi tanomite * tama kagiru * ipa kaki puti no * komori nomwi * kwopwi tutu aru ni * wataru pi no * kure yuku ga goto * teru tukwi no * kumo gakuru goto * oki tu mo no * nabiki si imo pa * momiti ba no * sugwite ini ki to * tamadusa no * tukapi no ipeba * adusa yumi * oto nomwi kikite * ipa mu subye * se mu subye sira ni * na nomwi wo * kikite ari e neba * wa ga kwopuru * ti pye no pito pye mo * nagusamu ru * kokoro mo ari ya to * wagimo kwo ga * yama zu ide mi si * karu no iti ni * wa ga tati kikeba * tama ta suki * unebwi no yama ni * naku tori no * kowe mo kikoye zu * tama poko no * miti yuku pito mo * pito ri dani * ni te si yuka neba * subye wo na mi * imo ga na ywobite * swode zo puri turu MYS.2.207b
 9. * ama tobu ya * karu no miti pa * wagimo kwo ga * satwo ni si areba * nemokoro ni * mi maku posi kyedo * yama zu yukaba * pito me wo opo mi * mane ku yukaba * pito siri nu be mi * sane kadura * noti mo apa mu to * opo bune no * omopi tanomite * tama kagiru * ipa kaki puti no * komori nomwi * kwopwi tutu aru ni * wataru pi no * kure yuku ga goto * teru tukwi no * kumo gakuru goto * oki tu mo no * nabiki si imo pa * momiti ba no * sugwite ini ki to * tamadusa no * tukapi no ipeba * adusa yumi * oto nomwi kikite * ipa mu subye * se mu subye sira ni * na nomwi wo * kikite ari e neba * wa ga kwopuru * ti pye no pito pye mo * nagusamu ru * kokoro mo ari ya to * wagimo kwo ga * yama zu ide mi si * karu no iti ni * wa ga tati kikeba * tama ta suki * unebwi no yama ni * naku tori no * kowe mo kikoye zu * tama poko no * miti yuku pito mo * pito ri dani * ni te si yuka neba * subye wo na mi * imo ga na ywobite * swode zo puri turu MYS.2.207b
 10. * ama tobu ya * karu no yasiro no * ipapi tukwi * iku yo made ara mu * komori duma so mo MYS.11.2656
 11. * opo kimi no * mi yuki no manima * mononopu no * ya swo tomonowo to * ide yuki si * utukusi * tuma pa * ama tobu ya * karu no miti ywori * tama ta suki * unebwi wo mi tutu * asamoyosi * kwi di ni iri tati * matuti yama * kwoyu ramu kimi pa * momiti ba no * tiri tobu mitutu * mutumasi mi * ware pa omopa zu * kusa makura * tabi wo yorosi * to * omopitutu * kimi pa ara mu to * aswoswo ni pa * katu pa siredomo * sikasugani * moda e ara neba * wa ga sekwo ga * yuki no manima ni * opa mu to pa * ti pye ni omopedo * tawayamye no * wa ga mwi ni si areba * miti mori no * twopa mu kotape wo * ipi yara mu * subye wo sira nito * tatite tuma duku MYS.4.543


showing results 1 to 11 of 11