ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * kurenawi ni * puka ku simi ni si * kokoro kamo * nara no miyakwo ni * tosi no pe nu be ki MYS.6.1044
 2. * kurenawi ni * sime te si koromo * ame purite * nipopi pa su tomo * uturo pa me ya mo MYS.16.3877
 3. * sigure no ame * ma na ku na puri so * kurenawi ni * ni pop yeru yama no * tira maku wosi * mo MYS.8.1594
 4. * wo kamwi gapa * kurenawi nipopu * wotomye ra si * asi tuki toru to * se ni tata su rasi MYS.17.4021
 5. * kurenawi no * asa pa no nwo ra ni * karu kaya no * tuka no apida mo * wa wo wasura su na MYS.11.2763
 6. * kurenawi no * koromo nipopasi * sakita kapa * tayuru koto na ku * ware kapyeri mi mu MYS.19.4157
 7. * kot ita kupa * kamokamo se mu wo * kurenawi no * utusi gokoro ya * imo ni apa zara mu MYS.7.1343b
 8. * paru no sono * kurenawi nipopu * momo no pana * sita deru miti ni * ide tatu wotomye MYS.19.4139
 9. * kurenawi ni * koromo sime maku * posi kyedomo * kite nipopaba ka * pito no siru be ki MYS.7.1297
 10. * yo no naka no * subye na ki mono pa * tosi tukwi pa * nagaruru goto si * tori tutuki * opi kuru mono pa * momo kusa ni * seme yori ki taru * sirwo tape no * swode puri kapasi * kurenawi no * aka mo suswo biki * yoti kwo ra to * te tadusaparite * aswobi kye mu * toki no sakari wo * todomwi kane * sugusi yari ture * mina no wata * ka gurwo ki kami ni * itu no ma ka * simo no puri kye mu * ni no po nasu * tune nari si * wemapi maywobiki * saku pana no * uturopi ni kyeri * yo no naka pa * kaku nomwi na rasi * masura wo no * wotokwosabwi su to * turugi tati * kosi ni twori paki * satu yumi wo * ta nigiri motite * aka gwoma ni * situ kura uti oki * papi norite * aswobi aruki si * yo no naka ya * tune ni ari kyeru * wotomye ra ga * sa nasu ita two wo * osi piraki * i tadwori yorite * ma tama de no * tama de sasi kape * sa ne si ywo no * ikuda mo ara neba * ta tuka duwe * kosi ni taganete * ka yukeba * pito ni itopa ye * kaku yukeba * pito ni nikuma ye * oyosi wo pa * kaku nomwi na rasi * tamakiparu * inoti wosi kyedo * se mu subye mo na si MYS.5.804b
 11. * kurenawi no * kwo some no koromo * iro puka ku * simi ni sikaba ka * wasure kane turu MYS.11.2624
 12. * ipu koto no * kasikwo ki kuni zo * kurenawi no * iro ni na ide so * omopi sinu tomo MYS.4.683


Page of 2      (currently showing results 26 to 37 of 37)