ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * opo umi wo * mamoru minatwo ni * koto si araba * idupye yu kimi ga * wa wo wi sinwoga mu MYS.7.1308
 2. * wa ga pune pa * pira no minatwo ni * kogi pate mu * oki pye na sakari * sa ywo puke ni kyeri MYS.3.274
 3. * minatwo iri no * asi wake wo bune * sapari opo mi * ima ko mu ware wo * yodomu to omopu na MYS.12.2998a
 4. * tori ga naku * aduma no kuni ni * inisipye ni * ari kyeru koto to * ima madeni * taye zu ipi kuru * katusika no * mama no tegwona ga * asa ginu ni * awo kubi tuke * pita sa wo wo * mo ni pa ori kite * kami dani mo * kaki pa kedura zu * kutu wo dani * paka zu yukedomo * nisiki aya no * naka ni tutum yeru * ituki gwo mo * imo ni sika me ya * moti dukwi no * tar eru omowa ni * pana no goto * wemite tat ereba * natu musi no * pwi ni iru ga goto * minatwo iri ni * pune kogu goto ku * yuki kagure * pito no ipu toki * ikubaku mo * ik yerazi mono wo * nani su to ka * mwi wo tana sirite * nami no oto no * sawaku minatwo no * oku tu kwi ni * imo ga koyas eru * topo ki yo ni * ari kyeru koto wo * kinopu si mo * mi kye mu ga goto mo * omopoyuru kamo MYS.9.1807
 5. * tori ga naku * aduma no kuni ni * inisipye ni * ari kyeru koto to * ima madeni * taye zu ipi kuru * katusika no * mama no tegwona ga * asa ginu ni * awo kubi tuke * pita sa wo wo * mo ni pa ori kite * kami dani mo * kaki pa kedura zu * kutu wo dani * paka zu yukedomo * nisiki aya no * naka ni tutum yeru * ituki gwo mo * imo ni sika me ya * moti dukwi no * tar eru omowa ni * pana no goto * wemite tat ereba * natu musi no * pwi ni iru ga goto * minatwo iri ni * pune kogu goto ku * yuki kagure * pito no ipu toki * ikubaku mo * ik yerazi mono wo * nani su to ka * mwi wo tana sirite * nami no oto no * sawaku minatwo no * oku tu kwi ni * imo ga koyas eru * topo ki yo ni * ari kyeru koto wo * kinopu si mo * mi kye mu ga goto mo * omopoyuru kamo MYS.9.1807
 6. * minato no * asi no urapa wo * tare ka ta wori si * wa ga sekwo ga * puru te wo mi mu to * ware so ta wori si MYS.7.1288
 7. * amagwir api * pi kata puku rasi * midu kukwi no * woka no minatwo ni * nami tati wataru MYS.7.1231
 8. * matwokata no * minatwo no su dori * nami tate ya * tuma ywobi tatete * pye ni tika duku mo MYS.7.1162
 9. * minatwo no * asi ga naka n aru * tama kwo suge * kari ko wa ga sekwo * toko no pyedasi ni MYS.14.3445
 10. * tama mo yo si * sanuki no kuni pa * kuni kara ka * miredomo aka nu * kamu kara ka * kokoda taputwo ki * ame tuti * pi tukwi to tomo ni * tari yuka mu * kamwi no mi omo to * tugite kuru * naka no mina two yu * pune ukete * wa ga kogi kureba * toki tu kaze * kumo wi ni puku ni * oki mireba * towi nami tati * pye mireba * sira nami sawaku * isana tori * umi wo kasikwo mi * yuku pune no * kadi piki worite * woti koti no * sima pa opo kyedo * na kupa si * * sa mine no sima no * ariswo omo ni * iporite mireba * nami no to no * sige ki pama bye wo * siki tape no * makura ni nasite * ara doko ni * koro pusu kimi ga * ipye siraba * yukite mo tuge mu * tuma siraba * ki mo topa masi wo * tama poko no * miti dani sira zu * opoposi ku * mati ka kwopu ramu * pasi ki tuma ra pa MYS.2.220
 11. * yasumisisi * wa go opo kimi * taka terasu * pi no mi kwo no * kikosi wosu * mi ke tu kuni * kamu kaze no * ise no kuni pa * kuni mireba si mo * yama mireba * taka ku taputwo si * kapa mireba * saya kyeku kiywo si * minatwo nasu * umi mo yutake si * mi watasu * sima mo na taka si * koko wo si mo * ma gupasi mi ka mo * kake maku mo * aya ni kasikwo ki * yama no pye no * isi no para ni * utipi sasu * opo miya tukape * asa pi nasu * ma gupasi * mo * yupu pi nasu * ura gupasi * mo * paru yama no * sinapi sakayete * aki yama no * iro natukasi ki * momo sikwi no * opo miya pito pa * ame tuti to * pi tukwi to tomo ni * yorodu yo ni moga MYS.13.3234
 12. * asi bye ni pa * tadu ga ne nakite * minatwo kaze * samu ku puku ramu * tuwo no saki pa mo MYS.3.352
 13. * minatwo ni * sa ne bapu kwo suge * sinobi zute * kimi ni kwopwitutu * ari kate nu kamo MYS.11.2470
 14. * minatwo iri no * asi wake wo bune * sapari opo mi * kimi ni apa zute * tosi so pe ni kyeru MYS.12.2998b
 15. * adomopite * kogi ini si pune pa * takasima no * adwo no minatwo ni * pate ni kye mu kamo MYS.9.1718
 16. * adikama no * kakye no mi na two ni * iru sipo no * kote tazuku mo ka * irete ne maku mo MYS.14.3553
 17. * opo umi ni * arasi na puki so * sinaga dori * wina no minatwo ni * pune paturu made MYS.7.1189
 18. * iswo no saki * kogi ta mwi yukeba * apumi no umi * ya swo no minatwo ni * tadu sapa ni naku MYS.3.273
 19. * minatwo mwi ni * miti kuru sipo no * iya masi ni * kwopwi pa masaredo * wasura ye nu kamo MYS.12.3159
 20. * koto sakeba * oki yu sakenamu * minatwo ywori * pye tukapu toki ni * saku be ki mono ka MYS.7.1402
 21. * minatwo * na wori wo mireba * aswobi kuru * sibi ga patade ni * tuma tat eri miyu NSK.87b
 22. * minatwo asi ni * mazir eru kusa no * siri kusa no * pito mwina siri nu * wa ga sita mopi pa MYS.11.2468
 23. * kaki kazwopu * putagami yama ni * kamusabwite * tat eru tuga no kwi * moto mo ye mo * oyazi * tokipa ni * pasikiyosi * * wa ga se no kimi wo * asa sara zu * apite koto dopi * yupu sareba * te tadusaparite * imidu kapa * kiywo ki kaputi ni * ide tatite * wa ga tati mireba * ayu no kaze * ita ku si pukeba * minatwo ni pa * sira nami taka mi * tuma ywobu to * su dori pa sawaku * asi karu to * ama no wo bune pa * iri ye kogu * kadi no oto taka si * soko wo si mo * aya ni tomosi mi * sinwopitutu * aswobu sakari wo * sumyeroki no * wosu kuni nareba * mikoto moti * tati wakareba * okure taru * kimi pa aredomo * tama poko no * miti yuku ware pa * sira kumo no * tanabiku yama wo * ipa ne pumi * kwoye pyenari naba * kwopwisi kyeku * ke no naga kye mu so * soko mopeba * kokoro si ita si * pototogisu * kowe ni ape nuku * tama ni moga * te ni maki motite * asa ywopi ni * mi tutu yuka mu wo * okite ikaba wosi * MYS.17.4006
 24. * pudi nami pa * sakite tiri ni ki * u no pana pa * ima so sakari to * asipikwi no * yama ni mo nwo ni mo * pototogisu * naki si toyomeba * uti nabiku * kokoro mo sinwo ni * soko wo si mo * ura gwopwisi mito * omopu dwoti * uma uti murete * tadusapari * ide tati mireba * imidu kapa * minatwo no su dori * asa nagi ni * kata ni asari si * sipo miteba * tuma ywobi kapasu * tomosi ki ni * mitutu sugwi yuki * sibutani no * ariswo no saki ni * oki tu nami * yose kuru tama mo * katayori ni * kadura ni tukuri * imo ga tame * te ni maki motite * ura gupasi * * puse no midu umi ni * ama bune ni * ma kadi kainuki * sirwo tape no * swode puri kapyesi * adomopite * wa ga kogi yukeba * wopu no saki * pana tiri magapi * nagisa ni pa * asi gamo sawaki * sazare nami * tatite mo wite mo * kogi meguri * miredomo aka zu * aki saraba * momidi no toki ni * paru saraba * pana no sakari ni * ka mo kaku mo * kimi ga manima nito * kaku si koso * mi mo akirame me * tayuru pi ara me ya MYS.17.3993
 25. * minatwo no * usipo no kudari * una kudari * usirwo mo kure ni * okite yuka mu NSK.120


Page of 2      (currently showing results 1 to 25 of 29)