ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * mitumitusi * kume no kwo ra ga * kaki moto ni * uwe si pazikami * kuti bipiku * ware pa wasure zu * utite si yama mu NSK.14
  2. * mitumitusi * kume no kwo ra ga * kaki moto ni * uwe si pazikami * kuti pibiku * ware pa wasurezi * utite si yama mu KK.12
  3. * mitumitusi * kume no waku gwo ga * i pure kye mu * iswo no kusa ne no * kare maku wosi * mo MYS.3.435
  4. * mitumitusi * kume no kwo ra ga * apapu ni pa * kamira pito moto * so ne ga moto * so ne me tunagite * utite si yama mu KK.11
  5. * osaka no * opo murwo ya ni * pito sapa ni * ki iri wori * pito sapa ni * iri wori tomo * mitumitusi * kume no kwo ga * kubu tutui * isi tutui moti * utite si yama mu * mitumitusi * kume no kwo ra ga * kubu tutui * isi tutui moti * ima utaba yorasi * KK.10
  6. * osaka no * opo murwo ya ni * pito sapa ni * ki iri wori * pito sapa ni * iri wori tomo * mitumitusi * kume no kwo ga * kubu tutui * isi tutui moti * utite si yama mu * mitumitusi * kume no kwo ra ga * kubu tutui * isi tutui moti * ima utaba yorasi * KK.10
  7. * mitumitusi * kume no kwo ra ga * kaki moto ni * apapu ni pa * kamira pito moto * so no ga moto * so ne me tunagite * utite si yama mu NSK.13
  8. * osaka no * opo murwo ya ni * pito sapa ni * iri wori tomo * pito sapa ni * ki iri wori tomo * mitumitusi * kume no kwo ra ga * kubu tutui * isi tutui moti * utite si yama mu NSK.9


showing results 1 to 8 of 8