ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * miyosi nwo no * awo ne ga take no * koke musiro * tare ka ori kye mu * tate nuki na si ni MYS.7.1120
  2. * mwinapito no * kwopuru miyosi nwo * kyepu mireba * ube mo kwopwi kyeri * yama kapa kiywo mi MYS.7.1131
  3. * kamu saburu * ipane kogosi ki * miyosi nwo no * mikumari yama wo * mireba kanasi * mo MYS.7.1130
  4. * uma namete * miyosi nwo gapa wo * mi maku pori * uti kwoye kite so * taki ni aswobi turu MYS.7.1104


showing results 1 to 4 of 4