ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * yamasiro no * kuni no miyakwo pa * paru sareba * pana saki wowori * aki sareba * momidi ba nipopi * oba s eru * idumi no kapa no * kami tu se ni * uti pasi watasi * yodo se ni pa * uki pasi watasi * ari gaywopi * tukape matura mu * yorodu yo madeni MYS.17.3907
  2. * takasiki no * momidi wo mi reba * wagimo kwo ga * mata mu to ipi si * toki so ki ni kyeru MYS.15.3701
  3. * aki yama no * momidi wo kazasi * wa ga woreba * ura sipo miti ku * imada aka naku ni MYS.15.3707
  4. * momidi ba no * tirapu yama bye yu * kogu pune no * nipopi ni medete * idete ki ni kyeri MYS.15.3704
  5. * ama kumo no * tayutapi kureba * nagatukwi no * momidi no yama mo * uturopi ni kyeru MYS.15.3716
  6. * pudi nami pa * sakite tiri ni ki * u no pana pa * ima so sakari to * asipikwi no * yama ni mo nwo ni mo * pototogisu * naki si toyomeba * uti nabiku * kokoro mo sinwo ni * soko wo si mo * ura gwopwisi mito * omopu dwoti * uma uti murete * tadusapari * ide tati mireba * imidu kapa * minatwo no su dori * asa nagi ni * kata ni asari si * sipo miteba * tuma ywobi kapasu * tomosi ki ni * mitutu sugwi yuki * sibutani no * ariswo no saki ni * oki tu nami * yose kuru tama mo * katayori ni * kadura ni tukuri * imo ga tame * te ni maki motite * ura gupasi * * puse no midu umi ni * ama bune ni * ma kadi kainuki * sirwo tape no * swode puri kapyesi * adomopite * wa ga kogi yukeba * wopu no saki * pana tiri magapi * nagisa ni pa * asi gamo sawaki * sazare nami * tatite mo wite mo * kogi meguri * miredomo aka zu * aki saraba * momidi no toki ni * paru saraba * pana no sakari ni * ka mo kaku mo * kimi ga manima nito * kaku si koso * mi mo akirame me * tayuru pi ara me ya MYS.17.3993
  7. * asipikwi no * yama sita pikaru * momidi ba no * tiri no magapi pa * kyepu ni mo aru kamo MYS.15.3700
  8. * takasiki no * ura mwi no momidi * ware yukite * kapyeri kuru made * tiri kosu na yume MYS.15.3702


showing results 1 to 8 of 8