ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * paru pa moye * natu pa midori ni * kurenawi no * simi iro ni mi yuru * aki no yama kamo MYS.10.2177
 2. * opo kimi no * maki no manima ni * tori motite * tukapuru kuni no * tosi no uti no * koto katane moti * tama poko no * miti ni ide tati * ipa ne pumi * yama kwoye nwo yuki * miyakwo pye ni * mawi si wa ga se wo * ara tama no * tosi yuki gapyeri * tukwi kasane * mi nu pi sa mane mi * kwopuru sora * yasu ku si ara neba * pototogisu * ki naku satukwi no * ayamye gusa * yomogwi kaduraki * saka miduki * aswobi naguredo * imidu kapa * yuki ke papurite * yuku midu no * iya masini nomwi * tadu ga naku * nagwo ye no suge no * ne mokoro ni * omopi musubore * nagekitutu * a ga matu kimi ga * koto wopari * kapyeri makarite * natu no nwo no * sa yuri no pana no * pana wemi ni * nipubu ni wemite * apa si taru * kyepu wo pazimete * kagami nasu * kaku si tune mi mu * omo gapari se zu MYS.18.4116
 3. * natu makete * saki taru panezu * pisakata no * ame uti puraba * uturopi na mu ka MYS.8.1485
 4. * ma kuzu papu * natu nwo no sige ku * kaku kwopwiba * makoto wa ga inoti * tune nara me ya mo MYS.10.1985
 5. * natu musi no * pimusi no koromo * puta pye kite * kakumi yadari pa * ani yo ku mo ara zu NSK.49
 6. * utipi satu * miyake no para yu * pita tuti ni * asi pumi nuki * natu kusa wo * kosi ni nadumi * ika naru ya * pito no kwo yuwe zo * kaywopa su mo a gwo * ube na ube na * papa pa sirazi * ube na ube na * titi pa sirazi * mina no wata * ka gurwo ki kami ni * ma yupu moti * azasa yupi tare * yamato no * tuge no wo gusi wo * osape sasu * sasutape no kwo * sore so wa ga tuma MYS.13.3295
 7. * paru sugwite * natu ki taru rasi * sirwo tape no * koromo posi tari * ame no kagu yama MYS.1.28
 8. * ko no satwo pa * tugite simo ya oku * natu no nwo ni * wa ga mi si kusa pa * momiti tari kyeri MYS.19.4268
 9. * ipami no umi * tunwo no ura mwi wo * ura na si to * pito koso mi rame * iswo na si to * pito koso mi rame * yosi we ya si * ura pa na ku tomo * yosi we ya si * iswo pa na ku tomo * isana tori * umi pye wo sasite * nikitadu no * ariswo no upe ni * ka awo naru * tama mo oki tu mo * asa pa puru * kaze koso yose me * yupu pa pu ru * nami koso ki yose * nami no muta * ka yori kaku yoru * pasikiyosi * * imo ga ta moto wo * tuyu simo no * okite si kureba * ko no miti no * ya swo kuma goto ni * yorodu tabi * kapyeri mi sure do * iya topo ni * satwo pa sakari nu * iya taka ni * yama mo kwoye ki nu * natu kusa no * omopi sina yete * sinwopu ramu * imo ga kadwo mi mu * nabikye ko no yama MYS.2.131b
 10. * tatiyama ni * puri ok yeru yuki wo * toko natu ni * mi redomo aka zu * kamu kara na rasi MYS.17.4001
 11. * natu kusa no * apine no pama no * kaki gapi ni * asi puma su na * akasite topore KK.87
 12. * inisipye yu * ipi tugi kyeraku * kwopwi sureba * kurusi ki mono to * tama no wo no * tugite pa ipedo * wotomye ra ga * kokoro wo sira ni * so wo sira mu * yosi no na kyereba * natu swo biku * inoti kata make * kari komo no * kokoro mo sinwo ni * pito sire zu * motona so kwopu ru * iki no wo nisite MYS.13.3255
 13. * ama zakaru * pina ni na kaka su * kwosi no naka * kunuti kotogoto * yama pa si mo * sizi ni aredomo * kapa pa si mo * sapa ni yukedomo * sumye kamwi no * usipaki imasu * nipi kapa no * so no tatiyama ni * toko natu ni * yuki puri sikite * oba s eru * katakapi kapa no * kiywo ki se ni * asa ywopi gotoni * tatu kwiri no * omopi sugwi me ya * ari gaywopi * iya tosi no pa ni * yoso nomwi mo * purisake mi tutu * yorodu yo no * katarapi gusa to * imada mi nu * pito ni mo tuge mu * oto nomwi mo * na nomwi mo kikite * tomosiburu gane MYS.17.4000
 14. * tobu tori no * asuka no kapa no * kami tu se ni * ipa pasi watasi * simo tu se ni * uti pasi watasu * ipa pasi ni * opwi nabik ye ru * tama mo mo zo * tayureba opuru * uti pasi ni * opwi wowor eru * kapa mo mo zo * karureba payuru * nani si ka mo * wa go opo kimi no * tata seba * tama mo no mokoro * koya seba * kapa mo no goto ku * nabik api si * yorosi ki kimi ga * asa miya wo * wasure tamapu ya * yupu miya wo * so muki tamapu ya * utusomi to * omopi si toki * paru bye pa * pana wori kazasi * aki tate ba * momiti ba kazasi * siki tape no * swode tadusapari * kagami nasu * miredomo aka zu * moti dukwi no * iya medurasi mi * omoposi si * kimi to tokitoki * ide masite * aswobi tamapi si * mi ke mukapu * kwinope no miya wo * toko miya to * sadame tamapite * adisapapu * me goto mo taye nu * sikare ka mo * aya ni kanasi mi * nuye dori no * kata kwopwi duma * asa tori no * kaywopa su kimi ga * natu kusa no * omopi sinayete * yupu tudu no * ka yuki kaku yuki * opo bune no * tayutapu mireba * nagusam uru * kokoro mo ara nu * soko yuwe ni * se mu subye sire ya * oto nomwi mo * na nomwi mo taye zu * ame tuti no * iya topo naga ku * sinwopi yuka mu * mi na ni kaka s eru * asuka gapa * yorodu yo made ni * pasi ki ya si * wa go opo kimi no * katami ka koko wo MYS.2.196a
 15. * turugi tati * saya yu * irinwo ni * kuzu piku wagimo * ma swode moti * kise te mu to ka mo * natu kusa karu mo MYS.7.1272
 16. * katawoka no * ko no muka tu wo ni * sipi makaba * ko tosi no natu no * kage ni sope mu ka MYS.7.1099
 17. * pito goto pa * natu nwo no kusa no * sige ku tomo * imo to ware to si * tadusapari neba MYS.10.1983
 18. * natu nwo yuku * wo sika no tunwo no * tuka no ma mo * imo ga kokoro wo * wasurete omope ya MYS.4.502
 19. * pototogisu * kapi topos e raba * ko tosi pete * ki mukapu natu pa * madu naki na mu wo MYS.19.4183
 20. * tama mo karu * minume wo sugwite * natu kusa no * nwo sima ga saki ni * pune tika duki nu MYS.15.3606b


Page of 2      (currently showing results 26 to 45 of 45)