ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * omi no kwo no * ya pye kara kaki * sita toyomi * nawi ga yori koba * yare mu siba kaki NSK.91b
  2. * omi no kwo no * ya pu no siba kaki * sita toyomi * nawi ga yori koba * yare mu siba kaki NSK.91a
  3. * omi no kwo no * ya pye no pimo toku * pito pye dani * imada toka neba * mi kwo no pimo toku NSK.127
  4. * omi no kwo no * ya pye ya kara kaki * yuruse to ya mi kwo NSK.88
  5. * sumyeroki no * kamwi no mikoto no * siki mas eru * kuni no kotogoto * yu pa si mo * sapa ni aredomo * sima yama no * yorosi ki kuni to * kogosi * kamo * iyo no taka ne no * izanipa no * woka ni tata site * uta omopi * koto omopa si si * mi yu no upe no * ko mura wo mireba * omi no kwi mo * opwi tugi ni kyeri * naku tori no * kowe mo kapara zu * topo ki yo ni * kamu sabwi yuka mu * ide masi dokoro MYS.3.322
  6. * mononopu no * omi no wotokwo pa * opo kimi no * make no manima ni * kiku to ipu mono so MYS.3.369
  7. * mina sosoku * omi no wotomye * podari tora su mo * podari twori * kata ku twora se * sita gata ku * ya gata ku twora se * podari twora su kwo KK.103
  8. * opo kimi no * kokoro wo yura mi * omi no kwo no * ya pye no siba kaki * iri tata zu ari KK.107
  9. * omi no kwo pa * tape no pakama wo * nana pye wosi * nipa ni tata site * aywopi nadasu mo NSK.74
  10. * minasokopu * omi no wotomye wo * tare yasinapa mu NSK.44


showing results 1 to 10 of 10