ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * mitukapa no * puti se mo oti zu * sade sasu ni * koromo de nure nu * posu kwo pa na si ni MYS.9.1717
  2. * yasumisisi * wa go opo kimi * kamu nagara * kamu sabwi sesu to * yosi nwo kapa * tagitu kaputi ni * taka tono wo * taka siri masite * nobori tati * kuni mi wo se seba * tatanaduku * awo kaki yama * yama tu mi no * maturu mi tukwi to * paru bye pa * pana kazasi moti * aki tateba * momiti ba kazasi * yuki swopu * kapa no kamwi mo * opomi ke ni * tukape maturu to * kami tu se ni * u kapa wo tati * simo tu se ni * sade sasi watasu * yama kapa mo * yori te tukapu ru * kamwi no mi yo kamo MYS.1.38b
  3. * ama zakaru * pina to si areba * soko koko mo * oyazi * kokoro so * ipye sakari * tosi no pe nure ba * utusemi pa * mono mopi sige si * soko yuweni * kokoro nagusa ni * pototogisu * naku patu kowe wo * tatibana no * tama ni ape nuki * kadurakite * aswobapu pasi mo * masura wo wo * tomonape tatete * sikura gapa * nadusapi nobori * pira se ni pa * sade sasi watasi * paya ki se ni * u wo kaduke tutu * tukwi ni pi ni * sika si aswobane * pasi ki wa ga sekwo MYS.19.4189
  4. * yasumisisi * wa go opo kimi * kamu nagara * kamu sabwi sesu to * yosi nwo kapa * tagitu kaputi ni * taka tono wo * taka siri masite * nobori tati * kuni mi wo se seba * tatanaduku * awo kaki yama * yama tu mi no * maturu mi tukwi to * paru bye pa * pana kazasi moti * aki tateba * momiti kazas e ri * yuki swopu * kapa no kamwi mo * opomi ke ni * tukape maturu to * kami tu se ni * u kapa wo tati * simo tu se ni * sade sasi watasu * yama kapa mo * yori te tukapu ru * kamwi no mi yo kamo MYS.1.38a
  5. * agwo no yama * i po pye kakus eru * sade no saki * sade pape si kwo ga * ime ni si mi yuru MYS.4.662


showing results 1 to 5 of 5