ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * sazare isi ni * kwoma wo pasasete * kokoro ita mi * a ga mopu imo ga * ipye no atari kamo MYS.14.3542
  2. * agwo no umi no * ariswo no upe no * sazare nami * wa ga kwopuraku pa * yamu toki mo na si MYS.13.3244
  3. * sazare nami * iswo * kwosi di n aru * notose gapa * oto no sayake sa * tagitu se goto ni MYS.3.314
  4. * imo ga me wo * mi maku * pori ye no * sazare nami * sikite kwopwitutu * ari to tuge koso MYS.12.3024
  5. * sasanami no * siga sazare nami * sikusikuni * tune ni to kimi ga * omopos eri kyeru MYS.2.206
  6. * pudi nami pa * sakite tiri ni ki * u no pana pa * ima so sakari to * asipikwi no * yama ni mo nwo ni mo * pototogisu * naki si toyomeba * uti nabiku * kokoro mo sinwo ni * soko wo si mo * ura gwopwisi mito * omopu dwoti * uma uti murete * tadusapari * ide tati mireba * imidu kapa * minatwo no su dori * asa nagi ni * kata ni asari si * sipo miteba * tuma ywobi kapasu * tomosi ki ni * mitutu sugwi yuki * sibutani no * ariswo no saki ni * oki tu nami * yose kuru tama mo * katayori ni * kadura ni tukuri * imo ga tame * te ni maki motite * ura gupasi * * puse no midu umi ni * ama bune ni * ma kadi kainuki * sirwo tape no * swode puri kapyesi * adomopite * wa ga kogi yukeba * wopu no saki * pana tiri magapi * nagisa ni pa * asi gamo sawaki * sazare nami * tatite mo wite mo * kogi meguri * miredomo aka zu * aki saraba * momidi no toki ni * paru saraba * pana no sakari ni * ka mo kaku mo * kimi ga manima nito * kaku si koso * mi mo akirame me * tayuru pi ara me ya MYS.17.3993
  7. * sazare nami * ukite nagaruru * patuse gapa * yoru be ki iswo no * na ki ga sabusi sa MYS.13.3226
  8. * tono gumori * ame puru kapa no * sazare nami * ma na ku mo kimi pa * omopoyuru kamo MYS.12.3012


showing results 1 to 8 of 8