ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * wagimo kwo ni * apu yosi wo na mi * suruga n aru * puzi no taka ne no * moye tutu ka ara mu MYS.11.2695
  2. * yakitu bye ni * wa ga yuki sikaba * suruga n aru * abe no iti di ni * api si kwo ra pa mo MYS.3.284
  3. * namayomino * kapwi no kuni * uti yosu ru * suruga no kuni to * koti goti no * kuni no mi naka yu * ide tat eru * puzi no taka ne pa * ama kumo mo * i yuki pabakari * tobu tori mo * tobi mo nobora zu * moyuru pwi wo * yuki moti keti * puru yuki wo * pwi moti keti tutu * ipi mo e zu * na duke mo sira zu * kususi ku mo * imasu kamwi kamo * se no umi to * na dukete aru mo * so no yama no * tutum yeru umi so * puzi kapa to * pito no wataru mo * so no yama no * midu no tagiti so * pi no moto no * yamato no kuni no * sidume to mo * imasu kamwi kamo * takara to mo * nar eru yama kamo * suruga n aru * puzi no taka ne pa * miredo aka nu kamo MYS.3.319
  4. * namayomino * kapwi no kuni * uti yosu ru * suruga no kuni to * koti goti no * kuni no mi naka yu * ide tat eru * puzi no taka ne pa * ama kumo mo * i yuki pabakari * tobu tori mo * tobi mo nobora zu * moyuru pwi wo * yuki moti keti * puru yuki wo * pwi moti keti tutu * ipi mo e zu * na duke mo sira zu * kususi ku mo * imasu kamwi kamo * se no umi to * na dukete aru mo * so no yama no * tutum yeru umi so * puzi kapa to * pito no wataru mo * so no yama no * midu no tagiti so * pi no moto no * yamato no kuni no * sidume to mo * imasu kamwi kamo * takara to mo * nar eru yama kamo * suruga n aru * puzi no taka ne pa * miredo aka nu kamo MYS.3.319
  5. * suruga no umi * osi pye ni opuru * pama tudura * imasi wo tanomi * papa ni tagapi nu MYS.14.3359a
  6. * suruga no umi * osi pye ni opuru * pama tudura * imasi wo tanomi * oya ni tagapi nu MYS.14.3359b
  7. * ame tuti no * wakare si toki yu * kamu sabwite * taka ku taputwo ki * suruga n aru * puzi no taka ne wo * ama no para * purisake mireba * wataru pi no * kage mo kakura pi * teru tukwi no * pikari mo mi ye zu * sira kumo mo * i yuki pabakari * toki zi ku so * yuki pa puri kyeru * katari tugi * ipi tugi yuka mu * puzi no taka ne pa MYS.3.317
  8. * wagime kwo to * puta ri wa ga mi si * uti yesuru * suruga no ne ra pa * kupusi ku me aru ka MYS.20.4345


showing results 1 to 8 of 8