ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * nemokoro ni * mono wo omopeba * ipa mu subye * se mu subye mo na si * imo to ware * te tadusaparite * asita ni pa * nipa ni ide tati * yupu pye ni pa * toko uti parapi * sirwo tape no * swode sasi kapete * sa ne si ywo ya * tune ni ari kyeru * asi pikwi no * yama dori kosoba * wo mukapi ni * tuma dopi su to ipe * utusemi no * pito n aru ware ya * nani su to ka * pito pi pito ywo mo * sakari wite * nageki kwopu ramu * koko omopeba * mune koso ita ki * soko yuweni * kokoro nagu ya to * takamatwo no * yama ni mo nwo ni mo * uti yukite * aswobi arukedo * pana nomwi * nipopite areba * miru gotoni * masite omopoyu * ika nisite * wasure mu mono so * kwopwi to ipu mono wo MYS.8.1629
 2. * siki tape no * swode kape si kimi * tama dare no * woti nwo sugwi yuku * mata mo apa me ya mo MYS.2.195a
 3. * imo ga swode * wa re makuraka mu * kapa no se ni * kwiri tati watare * sa ywo puke nu twoni MYS.19.4163
 4. * pototogisu * naku paburi ni mo * tiri nu be mi * swode ni kwoki re tu * pudi nami no pana MYS.19.4193b
 5. * wa ga swode ni * puri turu yuki mo * nagare yukite * imo ga ta moto ni * i yuki pure nu ka MYS.10.2320
 6. * swode puraba * mi yu be ki kagiri * ware pa aredo * so no matu ga ye ni * kakure tari kyeri MYS.11.2485
 7. * sirwotape no * swode wakaru be ki * pi wo tika mi * kokoro ni muse pi * ne nomwi si naka yu MYS.4.645
 8. * toyokuni no * kiku no ike n aru * pisi no ure wo * tumu to ya imo ga * mi swode nure kye mu MYS.16.3876
 9. * ama no gapa * kwiri tati noboru * tanabata no * kumo no koromo no * kapyeru swode kamo MYS.10.2063
 10. * kimi ga tame * uki nu no ike no * pisi toru to * wa ga sime si swode * nure ni kyeru kamo MYS.7.1249
 11. * aka gwoma no * agaki paya kyeba * kumo wi ni mo * kakuri yuka mu zo * swode makye wa g imo MYS.11.2510
 12. * sirwo tape no * swode wo patupatu * mi si karani * kakaru kwopwi wo mo * ware pa suru kamo MYS.11.2411
 13. * imo mo ware mo * kokoro pa oyazi * * tagup yeredo * iya natukasi ku * api mire ba * toko patu pana ni * kokoro gu si * me gusi * mo na si ni * pasikyeyasi * * a ga oku duma * opo kimi no * mi koto kasikwomi * asipikwi no * yama kwoye nu yuki * ama zakaru * pina wosame ni to * wakare ko si * so no pi no kipami * ara tama no * tosi yuki gapyeri * paru pana no * uturopu madeni * api mi neba * ita mo subye na mi * siki tape no * swode kapyesitutu * nuru ywo oti zu * ime ni pa mi redo * ututu ni si * tada ni ara neba * kwopwisi kyeku * ti pye ni tumori nu * tika ku araba * kapyeri ni dani mo * uti yukite * imo ga ta makura * sasi kapete * nete mo ko masi wo * tama poko no * miti pa si dopo ku * seki sapeni * pyenarite are koso * yosi we ya si * yosi pa ara mu so * pototogisu * ki naka mu tukwi ni * itu si ka mo * paya ku nari na mu * u no pana no * nipop yeru yama wo * yoso nomwi mo * purisake mi tutu * apumi di ni * i yuki nori tati * awo ni yo si * nara no wagipye ni * nuye dori no * ura nake situtu * sita gwopwi ni * omopi urabure * kadwo ni tati * yupu ke twopitutu * a wo matu to * nasu ramu imo wo * apite paya mi mu MYS.17.3978
 14. * tukasa koso * sasite mo yara me * sakasira ni * yuki si ara wo ra * nami ni swode puru MYS.16.3864
 15. * imo ga kadwo * iya topo soki nu * tukupa yama * kakure nu potwo ni * swode ba puri tena MYS.14.3389
 16. * kimi ni kwopwi * wa ga naku namita * sirwo tape no * swode sape pitite * se mu subye mo na si MYS.12.2953
 17. * uraburete * kare ni si swode wo * mata makaba * sugwi ni si kwopwi i * midare ko mu kamo MYS.12.2927
 18. * wa g imo kwo ni * kwopwite subye na mi * sirwo tape no * swode kapyesi si pa * ime ni mi ye ki ya MYS.11.2812
 19. * imo ga swode * wakare si pi ywori * sirwo tape no * koromo kata siki * kwopwi tutu so nu ru MYS.11.2608
 20. * pirose gapa * swode tuku bakari * asa ki wo ya * kokoro puka mete * wa ga mop yeru ramu MYS.7.1381
 21. * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * asipikwi no * yama nwo sapara zu * ama zakaru * pina mo wosamuru * masura wo ya * nani ka mono mopu * awo ni yo si * nara di ki kaywopu * tamadusa no * tukapi taye me ya * komori kwopwi * ikiduki watari * sita mopi ni * nagekapu wa ga se * inisipye yu * ipi tugi ku rasi * yo no naka pa * kazu na ki mono so * nagusamuru * koto mo ara mu to * satwo bito no * are ni tuguraku * yama bwi ni pa * sakura bana tiri * kapo tori no * ma na ku siba naku * paru no nwo ni * sumire wo tumu to * sirwo tape no * swode wori kapyesi * kurenawi no * aka mo suswo biki * wotomye ra pa * omopi midarete * kimi matu to * ura gwopwi su nari * kokorogu si * iza mi ni yukana * koto pa tanayupi MYS.17.3973
 22. * na ga kwopuru * imo no mikoto pa * aki dara ni * swode puru mi ye tu * kumo gakuru made MYS.10.2009
 23. * miya pito no * swode tuke goromo * aki pagwi ni * nipopi yorosi ki * takamatwo no miya MYS.20.4315
 24. * tobu tori no * asuka no kapa no * kami tu se ni * ipa nami watasi * simo tu se ni * uti pasi watasu * ipa nami ni * opwi nabik ye ru * tama mo mo zo * tayureba opuru * uti pasi ni * opwi wowor eru * kapa mo mo zo * karureba payuru * nani si ka mo * wa go opo kimi no * tata seba * tama mo no mokoro * koya seba * kapa mo no goto ku * nabik api si * yorosi ki kimi ga * asa miya wo * wasure tamapu ya * yupu miya wo * so muki tamapu ya * utusomi to * omopi si toki * paru bye pa * pana wori kazasi * aki tate ba * momiti ba kazasi * siki tape no * swode tadusapari * kagami nasu * miredomo aka zu * moti dukwi no * iya medurasi mi * omoposi si * kimi to tokitoki * ide masite * aswobi tamapi si * mi ke mukapu * kwinope no miya wo * toko miya to * sadame tamapite * adisapapu * me goto mo taye nu * soko wo si mo * aya ni kanasi mi * nuye dori no * kata kwopwi situtu * asa gwiri no * kaywopa su kimi ga * natu kusa no * omopi sinayete * yupu tudu no * ka yuki kaku yuki * opo bune no * tayutapu mireba * nagusam uru * kokoro mo ara nu * soko yuwe ni * se mu subye sire ya * oto nomwi mo * na nomwi mo taye zu * ame tuti no * iya topo naga ku * sinwopi yuka mu * mi na ni kaka s eru * asuka gapa * yorodu yo made ni * pasi ki ya si * wa go opo kimi no * katami ka koko wo MYS.2.196b
 25. * yamato di pa * kumo gakuri tari * sikaredomo * wa ga puru swode wo * namesi * to mopu na MYS.6.966


Page of 6      (currently showing results 1 to 25 of 126)