ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * ama wotomye * tama motomu rasi * oki tu nami * kasikwo ki umi ni * puna de s e ri miyu MYS.6.1003
 2. * matu kage no * kiywo ki pama pye ni * tama sikaba * kimi ki masa mu ka * kiywo ki pama pye ni MYS.19.4271
 3. * aki pagwi no * sita ba momiti nu * ara tama no * tukwi no pe nure ba * kaze wo ita mi ka mo MYS.10.2205
 4. * wa ga yadwo no * panatatibana no * itu si ka mo * tama ni nuku be ku * so no mwi nari na mu MYS.8.1478
 5. * kapa no se no * tagiti wo mireba * tama kamo * tiri midare taru * kapa no tune kamo MYS.9.1685
 6. * siki tape no * swode kape si kimi * tama dare no * woti nwo sugwi yuku * mata mo apa me ya mo MYS.2.195a
 7. * tama mo karu * wide no sigarami * usu mi ka mo * kwopwi no yodom yeru * wa ga kokoro kamo MYS.11.2721
 8. * isana tori * pama pye wo kiywo mi * uti nabiki * opuru tama mo ni * asa nagi ni * ti pye nami yori * yupu nagi ni * i po pye nami yoru * pye tu nami no * iya sikusikuni * tukwi ni kye ni * pi ni pi ni mi tomo * ima nomwi ni * aki dara me ya mo * sira nami no * i saki megur eru * suminoye no pama MYS.6.931
 9. * kaku situtu * ari nagusamete * tama no wo no * tayete wakareba * subye na karu be si MYS.11.2826
 10. * takudunwo no * sirakwi no kuni yu * pito goto wo * yo si to kika site * twopi saku ru * ugara parakara * na ki kuni ni * watari ki masite * opo kimi no * siki masu kuni ni * utipi sasu * miyakwo simimi ni * satwo ipye pa * sapa ni aredomo * ikasama ni * omopi kye me kamo * ture mo na ki * sapo no yama pye ni * naku kwo nasu * sitapi ki masite * siki tape no * ipye wo mo tukuri * ara tama no * tosi no wo naga ku * sumapitutu * imasi si mono wo * ik yeru mono * sinu to ipu koto ni * manukare nu * mono ni si areba * tanom yeri si * pito no kotogoto * kusa makura * tabi n aru potwo ni * sapo gapa wo * asa kapa watari * kasuga nwo wo * sogapi ni mitutu * asi pikwi no * yama pye wo sasite * kurekure to * kakuri masi nu re * ipa mu subye * se mu subye sira ni * ta motopori * tada pito ri site * sirwo tape no * koromo de posa zu * nagekitutu * wa ga naku namita * arima yama * kumo wi tanabiki * ame ni puri ki ya MYS.3.460
 11. * pisakata no * ame mo pura nu ka * patisu pa ni * tamar eru midu no * tama ni ni taru mi mu MYS.16.3837
 12. * tama ni nuku * pana tatibana wo * tomosi mi si * ko no wa ga satwo ni * ki naka zu aru rasi MYS.17.3984
 13. * sira tama wo * te ni pa maka zuni * pakwo nomwi ni * ok yeri si pito so * tama nagekasuru MYS.7.1325
 14. * sira tama wo * te ni pa maka zuni * pakwo nomwi ni * ok yeri si pito so * tama nagekasuru MYS.7.1325
 15. * tama kusige * opopu wo yasu mi * akete yukaba * kimi ga na pa aredo * wa ga na si wosi * mo MYS.2.93
 16. * topo ku are do * kimi ni so kwopu ru * tama poko no * satwo bito mwina ni * ware kwopwi me ya mo MYS.11.2598
 17. * ika to ika to * aru wa ga yadwo ni * momo ye sasi * opuru tatibana * tama ni nuku * satukwi wo tika mi * aye nu gani * pana saki ni kyeri * asa ni ke ni * ide miru goto ni * iki no wo ni * wa ga omopu imo ni * maswo kagami * kiywo ki tuku ywo ni * tada pito me * misuru madeni pa * tiri kosu na * yume to ipi tutu * kokodaku mo * wa ga moru mono wo * ureta ki ya * siko pototogisu * aka toki no * ura ganasi ki ni * opedo opedo * napo si ki nakite * itadura ni * tuti ni tiraseba * subye wo na mi * yodite ta wori tu * mi mase wagimo kwo MYS.8.1507
 18. * sipo pwi no * mitu no ama no * kugutu moti * tama mo karu ramu * iza yukite mi mu MYS.3.293
 19. * tama kusiro * maki ne si imo wo * tukwi mo pe zu * okite ya kwoye mu * ko no yama no saki MYS.12.3148
 20. * amo twozi mo * tama ni moga mo ya * itadakite * midura no naka ni * apye maka maku mo MYS.20.4377
 21. * ara tama no * tosi no wo naga ku * kaku kwopwiba * makoto wa ga inoti * mata kara me ya mo MYS.12.2891
 22. * tama mo karu * woto mye wo sugwite * natu kusa no * nwo sima ga saki ni * ipori su ware pa MYS.15.3606a
 23. * paru sareba * pana saki wowori * aki dukeba * ni no po ni momitu * uma sake wo * kamunabwi yama no * obi ni s e ru * asuka no kapa no * paya ki se ni * opuru tama mo no * uti nabiki * kokoro pa yorite * asa tuyu no * ke na ba ke nu be ku * kwopura ku mo * siru ku mo ap yeru * komori duma kamo MYS.13.3266
 24. * tama mo karu * minume wo sugwite * natu kusa no * nwo sima ga saki ni * pune tika duki nu MYS.3.250a
 25. * sira tama pa * wo daye si ni ki to * kiki si yuwe ni * so no wo mata nuki * wa ga tama ni se mu MYS.16.3814


Page of 19      (currently showing results 1 to 25 of 473)